سخنرانی استاد میمنگی درکنفرانس بین المللی (مروری بر استقلال واصلاحات امانی- 19- اکتوبر 2019 – هالیند)

0
1118

دو مطلب جالب
١-
” صلح چيست ؟ “و اصل عمده اي كه ضمانت يك صلح عادلانه و پايدار باشد نقش و رعايت حقوق شهروند محور : بقلم داكتر صاحب اساس جالب و در خور توجه ميباشد و چه خوب كه اين موضوع مهم بيشتر به بحث گفتماني و شگافتن بيشتر و همه جانبه تبديل گردد.
٢- در برسي تجليل از روز استقلال كه بنا بر سليقه حاكميتها و گاهي براي قهرمان سازيهاي قهرمانان مورد علاقه حاكماني كه خود نه به استقلال و نه به آزادي باور داشتند در تعين روز جشن را بنا بر برداشتهاي خودشان تجليل ميكردند، جانبازان و قهرمانان اصلي كسب استقلال كه مردم بوده به فراموشي سپرده شده در تحليل جناب حميدي صاحب گرامي بحث پرسشگرانه روشنگري است . پارسال در همين راستا گفت و شنودي با داكتر صاحب روستائي داشتم كه گفتند ” امروز فقر در كشور بيداد ميكند ، بهتر است كه به يافتن راهي براي يافتن اين معضل يافت ! ” و حاصل ان سخنراني خوب ايشان ” استقلال پاد زهر فقر ” را بسيار جالب به تحليل گرفتند . كه در همين برگه حتما دوستان شنيدند.
اينك سخنراني پروفسور ميمنگي صاحب را در اين رابطه در كنفرانس ٢٠١٩ فارو زير عنوان ” استقلال در گرو آزادي ” كه بنابر ضيقي وقت به همه موارد ان نشد كه بپردازند و اميدوارم روزي همه موارد ان بصورت جامع مكتوب داشته باشم توجه همكاران ارجمند را بهمان سخنراني جالب شان جلب ميكنم و چه خوب است كه اين موضوع نيز در اين مقطع زمان بيشتر مورد تجريه و تحليل قرار گيرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here