به تلاشهای صلح زلمی «خلیل زاد» هرگز باور ننمایید.

0
842

به تلاشهای صلح زلمی «خلیل زاد» هرگز باور ننمایید.

ن. محمودی

در تاروپود وجودخلیل زاد هیچ چیزی بجز از تأمین منافع فردی ، اعادۀ حاکمیت قبیلوی و انجام

ماموریت های استخباراتی به نفع امریکا در افغانستان ومنطقه وجود ندارد!

در وجود این مردک نامرد کوچکترین نشانه ای از وجدان، شرافت، انسانیت واحساس تعلق به سرزمین ومردم افغانستان وکافۀ بشریت بمشاهده نمیرسد.

به قول مشاور اسبق رییس جمهور ترامپ جان بولتون ، ترامپ معتقد است ؛ که خلیل زاد یک شیاد وکلاهبردار ماهر است . ولی جهت انجام برنامه های امریکا در افغانستان ومنطقه به چنین یک

شیادی ضرورت دارد.

به نظر میرسد که این فاشیست مادر زاد خصایص خاک فروشی را توأم با

اعتقادات قبیله پرستی از بطن مادر به ارث برده وبا شیر مادر مکیده ؛ درمکاتب استخباراتی امریکا چنان به پایۀ کمال رسانیده است، که در راستای دفاع از منافع امریکا و تعمیل حاکمیت فاشیستی – قبیلوی با حمایت دولت و استخبارات امریکا درافغانستان از انجام هیچ جنایتی دست بردار نیست. درین رابطه ازعنفوان نوجوانی وجوانی با پیوستن به دانشگاه امریکایی بیروت بکار آغاز وتا همین اکنون با جدیت تمام در هردو عرصۀ جاسوسی امریکا بحیث یک تبعۀ امریکا و تعمیل حاکمیت انحصاری پشتونها در افغانستان به صفت یک پشتون فاشیستی اندیش بکار خویش ادامه میدهد.

وظیفۀ اساسی خلیل زاد را به صفت یک عضو «سیا» توسعه وتحکیم شبکه های امریکا در کشور های اسلامی بخصوص افغانستان ودیگر کشور های منطقه وبحیث یک فرزند ناخلف قوم پشتون بذر نفاق بی وقفه بین خود پشتونها و سایر اقوام وملیتهای افغانستان تشکیل میدهد.

انجام این ماموریت خلیل زاد بگونۀ خاص خود طی چهل سال اخیر تاریخ در فعالیت های خلیلزاد بر جستگی بیشتر خودرا دارا بوده، با عناوین کمک به جنگ وجهاد برعلیه حاکمیت خلقی ها وتهاجم روسها در دوران جنگ سرد ، سازماندهی جنگ برعلیه دولت استادشهید برهان الدین ربانی در وجود حزب اسلامی حکمتیار وطالبان، بقدرت رسانیدن کرزی از طریق کنفرانس بن، زمینه سازی به احیای مجدد مافیای فاشیستی مذهبی طالبان طی بیست سال اخیر واکنون هم با جنایت رها سازی پنج هزارطالب تروریست از زندانها های کشور وزمینه سازی شکل گیری دوبارۀ امارت اسلامی نام نهاد فاشیستها ی طالب با استفاده از نام مقدس صلح ؛ بگونۀ بی پردۀ خود در جریان میباشد.

امروز مردم رنج کشیدۀ افغانستان وهمه کشور های منطقه وجهان شاهد تلاش های گسترده در جهت تحقق شکل گیری یک ائتلاف نامقدس وچندین جانبۀ همه حلقات تمامیت طلب ازکرزی، اشرف غنی، خلیل زاد، اتمر، گلب الدین ، سیاف، استانکزی، لایق، لودین، علومی تا باندیست های امین، وغیره حلقات تمامیتخواه از نام مذاکرات صلح با آدمکشا ن وتاجران مواد مخدر طالبانی بوده ، سرنوشت امروز وفردای مجموع باشندگان این سرزمین را اعم از پشتون، تاجیک، اوزبیک، هزاره، تورکمن، بلوچ، نورستانی، پشه ای، قرغیز، قزاق، ایماق، قزلباش، هندو، سیکهه، تاتار وغیره را خطر قریب الوقوع یک معاملۀ مجدد استخباراتی با اسارت طولانی مدت در زیر شلاق وخنجر طالبان با همکاری خلیل زاد تهدید مینماید.

قرار است ترامپ و نماینده قبیله سالارش خلیلزاد ، طالبان را دوباره به کرسی قدرت بنشانند تا این جلادان بی رحم قرن بیست یکم یکباردیگر ملت رنجدیده ما را طی یک دور طولانی دیگر به خاک و خون بکشانند.

آن عده هموطنان بخصوص روشنفکر مآبانی که تا حال فریب این ابلیس قبیله پرست وخاک فروش بی عاریت را خورده وگمان برآن داشتند که شاید کلید گمشدۀ ختم جنگ نیم قرنۀ افغانستان در دستان کثیف این جاسوس بی وطن باشد ، بخوبی دریابند که این انسان ناانسان با شرکای فوق الذکر خویش کوچکترین علاقه به تأمین صلح وثبات در افغانستان نداشته پروژۀ صلح جاری خلیل زاد با طالبان هیچ چیزی بجز از آغاز فاز جدید جنگ های خونین تحت عناوین دیگری چون جنگ القاعده وداعش بر اساس پلان های استراتیژیکی امریکا ومتحدین آن در این سرزمین جهنمی نبوده ونیست.

پس هر چه زود تر کافۀ باشندگان این سرزمین باهم متحد وعلاج واقعه را قبل از وقوع آن جستجو بدارند.

یگانه راه نجات مردم ما به آگاهی واتحاد آگاهانۀ سرتاسری ایشان بر علیه تبعیض، تعصب، بیگانه پرستی، برتری جویی وعظمت طلبی های نامشروع نیازمند بوده !

عدم درک وعمل به نیاز اتحاد صادقانه وآگاهانه هیچ حاصلی جز تداوم بدختی واسارت در فضای نفاق وپراگندگی فعلی با خود ندارد.

پس بیایید از دنباله روی شیادانی چون خلیل زاد دوری جوییم

وهمه باهم در راه نجات خود از قید همه مظالم روزگار متحد شویم.

محمودی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here