مصاحبۀ تلویزیونی استاد بسم الله «توردیقل میمنگی» با تلویزیون جهش در اربطه با چگونگی موضوع جعل احصایۀ نفوس درافغانستان

0
155

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here