احتفال جشن ۶۵ سالگی ستر جنرال عبدالرشید دوستم در شهر ستاکهلم

0
801

گزارش

احتفال جشن ۶۵ سالگی ستر جنرال عبدالرشید دوستم در شهر ستاکهلم

گزارش

احتفال جشن ۶۵ سالگی ستر جنرال عبدالرشید دوستم در شهر ستاکهلم

تورکان افغانستانی مقیم شهر استاکهلم درکشور سویدن ۶۵ مین سالروزتولدسترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول مقام ریاست جمهوری افغانستان ورهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را طی یک محفل با شکوه جشن گرفتند.

این محفل که حوالی ساعت شش شام روزشنبه ۳۱ ماه مارچ ۲۰۱۸ میلادی، دررستوران «آسیا گاردن» بیکزاده در مرکز شهر ستاکهلم برگزاروتا ساعت یک بعدازنیمه شب با اشتراک جمع کثیری از مهمانان از کشور های ناروی، دنمارک وآلمان ادامه یافت، اساساْ به ابتکاروتشبث یک تن ازجوانان با احساس اوزبیک افغانستان محترم نعمت الله بیکزاده، با همکاری های همه جانبه وخستگی ناپذیر، خانم نرگس«برنا» منشی ومعاون انجمن فرهنگی بابر در ستاکهلم، هنرمند جوان و با استعداد محترم محمدیونس سید، محترم کاظم نیازی، بابر جوزجانی وجمع دیگری از جوانان تحت مشوره ورهنمایی های مفید وسازنده ی محترم اکادمیسین دوکتورعبدالحکیم جوزجانی تدویروادامه یافت، طی سه بخش جداگانه ی ذیل تنظیم گردیده بود:

– بخش اول از ساعت شش شام الی نه شب با دعای صلح وسعادت درکشور، وادای یک دقیقه سکوت به گرامی داشت یاد وخاطره ی شهدای راه حق وآزادی، باپیام امتنانیه ی ستر جنرال عبدالرشید دوستم به آدرس برگزار کنندگان این محفل در ضمن گزارش مختصر اوضاع کشور، بعدا پیشکش یک قصیده ی غرا دروصف اوضاع مسلط اجتماعی وسیاسی کشورباکارنامه های رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان در دوران جنگ مقاومت برعلیه اشغالگران طالب وپاکستانی الی سرنگونی آن لشکریان جهل وتاریکی از جانب اکادمسین عبدالحکیم شرعی جوزجانی، در ادامه سخنرانی مبسوط استاد توردیقل میمنگی در رابطه با واقعیت های زنده ومستند تاریخ برعلیه تورکان در سطح جهان ومنطقه وچگونگی شکل گیری جنبش ملی اسلامی افغانستان بعنوان اولین کانون سیاسی تورکان افغانستان بعداز سقوط داکتر نجیب الله، با ظهور دسایس سازمانیافته ی دنباله داری که تا اکنون بر علیه رهبریت وخود حزب جنبش ملی اسلامی جریان دارد با علل وعوامل حقیقی آن،  سخنرانی از راه دور محترم الحاج محمد داوود جنبش در رابطه با نقش وکارنامه های رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان در جنبش عدالتخواهی تورکان درشهر سرپل وخوانش بیانیه ی ارسالی دوکتورنایل خانگیلدی توسط محترمه نرگس برنا گرداننده ی این محفل با شکوه ادامه یافت .

بخش دوم محفل را صرف طعام رنگین وبا کیفیت تهیه شده از جانب محترم نعمت الله

بیکزاده بخود اختصاص داد. که در یک فضای گرم وصمیمانه با صحبت های صمیمانه سر سفره ی اشتراک کنندگان الی حوالی ساعت ده شب ادامه یافت.

بخش سوم این محفل را هم آوا وصدای ساز وسرود دل انگیز ورویا آفرین اوزبیکی با اشتراک آواز خوانان با استعداد هریک محمد یونس سید، شفیع عظیمی، سهراب حلیمی وسید شاه فاریابی انباشت که هریکی از آنان باحنجره های زیبا وموسیقایی خاص خویش شنوندگان را محظوظ نمودند که دران جمله صدای گیرا و وجد آفرین یونس سید که در وصف رهبر جنبش وکارنامه های تاریخی ایشان کمپوز نموده بود فضا را بیش از بیش رنگین ترنمود وعلاقٔهٔ خاص اشتراک کنندگان را بخود معطوف داشت.

در اخیر هم یک کیک زیبای سالگره که از جانب مهاندار محفل محترم نعمت الله بیگزاده تهیه گردیده بود در یک فضای گرم وپر جوش توسط دو تن ازخانم ها محترمه هریک حسینه ملک ومحترمه نرگس برنا قطع وبه حاضرین توزیع گردید.

قابل یاد آوری است که درکار برگزاری این محفل مصارف مالی آن مشخصا از جانب محترم نعمت الله بیگزاده بدوش گرفته شد. کار میدیایی وموسیقایی آنهم با همکاری های همه جانبه ی اعضای گروپ انتر نیتی تورکان چایخانه سی بخصوص محترم سید حسن فاریابی، محترم سید شاه فاریابی، فرید حیدری، غلام آتیلا اوزبیک وهنرمندان جوان و با استعداد انجمن فرهنگی بابردر ستاکهلم تدارک یافت.

حضور صمیمانه وگرم محترم دوکتور عبدالله رحیمی نماینده ی جنبش ملی اسلامی افغانستان در اروپا که از شهر مونشن آلمان ومحترم توردیقل میمنگی که از کشور دنمارک تشریف فرما گردیده بودند باعث خشنودی زایدالوصف اشتراک کنندگان وگرمی بی شایبه ی فضای این محفل گردید.

محفل با دعای طول عمر ستر جنرال عبدالرشید دوستم، اتحاد واتفاق مردم، ختم جنگ وتآمین عدالت سرتاسری در کشور حوالی ساعت یک شب بپایان رسید.

گزارشگر

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here