آنه لیک اوی

0
52

آنه لیک اوی جنت رضوان ایکان
آنه سیز مسکن بیلینگ زندان ایکان

آنه لیک اوی ده ایرور خورسند چیلیک
آنه سیز اوی غم بیلن یکسان ایکان

انه لیک فرزند ایرور شاه جهان
آنه سیز نینگ خانه سی ویران ایکان

مال دنیا تا پیلور محنت بیلان
تا پیلیق سیز آنه جانان ایکان

آنه لیک نی لب لری خندان مدام
آنه سیز نی دیده سی گریان ایکان

اته آنه نی بیلینگ لر قدرینی
بیلما گان انسان ایماس حیوان ایکان

حرمتین ایلانگ الر نینگ جان بیلان
نیچه کون سیزلرگه کیم مهمان ایکان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here