آنه لیک اوی

0
1033

آنه لیک اوی جنت رضوان ایکان
آنه سیز مسکن بیلینگ زندان ایکان

آنه لیک اوی ده ایرور خورسند چیلیک
آنه سیز اوی غم بیلن یکسان ایکان

انه لیک فرزند ایرور شاه جهان
آنه سیز نینگ خانه سی ویران ایکان

مال دنیا تا پیلور محنت بیلان
تا پیلیق سیز آنه جانان ایکان

آنه لیک نی لب لری خندان مدام
آنه سیز نی دیده سی گریان ایکان

اته آنه نی بیلینگ لر قدرینی
بیلما گان انسان ایماس حیوان ایکان

حرمتین ایلانگ الر نینگ جان بیلان
نیچه کون سیزلرگه کیم مهمان ایکان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here