فارسی جمعۀ خونین هفتم جوزای سال 1386 یا قتل عام عدالتخواهان شهر شبرغان...

جمعۀ خونین هفتم جوزای سال 1386 یا قتل عام عدالتخواهان شهر شبرغان را تاریخ فراموش نمیکند

0
1110

پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت روز
خونین قتل عام شبرغان
درهفتم جوزای سال 1399 خورشیدی
اروپا- 27 می 2020 میلادی

جمعۀ خونین هفتم جوزای سال 1386 یا قتل عام عدالتخواهان شهر شبرغان را تاریخ فراموش نمیکند

این کشتار وحشیانه در آن روزگار خشن وبی مروت که، مردم بی دفاع وعدالتخواه شبرغان ، صرفاً به جرم بلند نمودن صدای اعتراض، به نا مردمی ها وستمگاری های تحریک آمیز و هدفمند والی ولایت جمعه خان غدار ونمایندۀ مستقیم حامد کرزی وباند مافیایی فاشیستی ارگ کابل، جان های شیرین خویش را ازدست داده و خونهای پاک ایشان کوی وبرزن آن شهرایثارگران نستوه تاریخ افغانستان را رنگین ساخت، تاریخ هر گز فراموش نمیکند و مردم ما درسی را که از این عمل جنایتکارانه و بزدلانۀ نمایندۀ مستقیم فاشیسم قبیله وحامیان ارگ نشین او گرفتند، به درستی تا نهایت نابودی مطلق تبعیض وتعصب های فاشیستی موجود، در همهٔ ادوار شیوع حاکمیتهای قبایلی درحافظه خواهند داشت ونسل اندر نسل وسینه به سینه به فرزندان خویش انتقال خواهند داد، تا مفاهیم عریان بازی های محیلانه وکذایی تیاتر هموطنی، همکیشی وغیره را درین سرزمین که هر روز بگونه های مختلف تکرار واز مردم صدیق وفداکار ما در جلوه های مختلف تعهد وهم پیمانی، اندر تلاش نجات ورهیابی به عدالت، قربانی میگیرد، به درسنامه های همیشه جاری عدالتخواهی در مدرسۀ حق طلبی های انسانی خویش مبدل نمایند.
تاریخ این سرزمین گواه برجنگ پایان ناپذیرمردم هردم شهید و مظلوم سرتاسرکشور، برعلیه عفریت محیل و جبارحاکمیت قبایلی، از گذشته های دور تا امروز وفرداست که، صدها وهزاران چهرۀ منفور وخائن قبیله سالاران غدار وخاک فروش را، از شاه شجاع تا شاه شجاع های دوران ما که، از متاع تعلق به این جغرافیای نگون بخت بغیر از نام قبیله با پساوند زی دیگر هیچ چیزی ندارند، در آیینۀ زمان به نمایش میگذارد، که علت العلل تمامی بدبختی کشور را از وابسته سازی های بلاوقفه به اجانب تا اشتعال دایمی ومهار ناشدنی آتش اختلافات قومی، زبانی، محلی، منطقوی، مذهبی ، نژادی وغیره در خود منعکس میسازد.
قبیله پرستان حاکمیت طلب وتمامیت خواه موجود درین سرزمین هیچ مدعایی بغیراز حاکمیت وتسلط بر جان، مال، ناموس باشندگان این خطۀ اسارت وبیعدالتی باخود نداشته واین متاع متعفن را هم صرفاً از بازارمکارۀ خلق نفاق وترویج بیعدالتی در همآهنگی با اَبَر اربابان جهانخوار خویش دست وپا نموده ، نائرۀ جنگ را بگونه های مختلف آن همیشه درسرتاسر کشور مشتعل نگه میدارند.
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) وظیفۀ خویش میداند که، با پرده برداری از تمامی اشکال جنایت درین کشور، عوامل اساسی نفاق وسیه روزی بی انتها درین قلمرو جغرافیایی را افشا وبا ترویج آگاهی وعقلانیت، مددگار فراهم سازی زمینه های همزیستی عادلانۀ تمامی باشندگان کثیر الملیت افغانستان شود.
روی این ملحوظ مابا صراحت اعلام میداریم که، جنگ وبحران کنونی افغانستان ریشه به دو زوج داخلی وخارجی: قبیله واستخبارات استعماری خارجی دارد که در طول تمامی ادوار تاریخ، استعماریون بعنوان اجاره دار و این دیگر بعنوان بزرگر، تخم نفاق وبیعدالتی را در وجب وجب خاک این کشور افشانده، مطلوب دستیابی به حاکمیت های ننگین قبایلی ومدعای پروژه های تکتیکی واستراتیژیکی استعمار را تحقق بخشیده اند.
جمعه خان بیمروت یکی از همان مزدوران قبیله واستعماراست که با کارنامه های ننگین خویش، اگر تخم نفاق را با جوی خون در جوزجان آبیاری کرد، در پکتیا وپکتیکا هم در تعمیل امر باداران خارجی و هم پیمانان ارگ نشین خود هیچ کوتاهی نه نمود و همین امروز بازهم یکی از بازیگران خستگی ناپذیراین بازارغدر وخیانت است که، مردم شریف افغانستان وخلق تورک کشور جداً متوجه او بوده و کردار جنایتکارانۀ او و رهبر جنایتکارش گلب الدین خاک فروش وجنایت پیشه را هر گز فراموش نه نموده ، به خم خم رفتن های این جانیان اعتماد نمیکنند.
– ما به پیروزی حق و عدالت باور داریم وجنایت هارا با جنایتکاران هرگز فراموش نمیکنیم!
– درمسیر مبارزه درین راه حرف توقف بر ما حرام است وما تا نهایت نابودی بیداد ونابرابری به مبارزۀ خویش ادامه میدهیم!
– واژگونی بنیاد بیداد وستم با اتحاد سرتاسری مظلومین وستمدیدگان از سرتاسر کشوربزرگترین هدف وآرمان ماست!
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا)
هفتم جوزای سال 1399- اروپا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here