پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت حلول عید سعید فطر

0
1012


يكشنبه 24 ماه مى 2020 سال ميلادى برابربا چهارم جوزای ١٣٩٩ هجرى شمسی
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان فرارسی ایام متبركهء عید سعید فطر را به کافۀ همدیاران متدین مبارک باد گفته از بارگاه رب العزت استدعا میدارد که به بر کت ماه توبه ونیایش رمضان وایام متبرکۀ عید، آرزو های برباد رفته و آرامش تاراج شدۀ همه هم میهنان ما؛ با محو سرتاسری کلیه اشکال بیعدالتی ها ونابرابری ها اعاده وسرزمین آتش گرفتۀ افغانستان بیک مکان امن وعادلانۀ قانونمند زندگی برای جمیع باشندگان کشور مبدل گردد.
ما از بارگاه ذات اقدس الهی استدعا میداریم که برای مردم مستمند وقربانی توطئه های خانمانسوز داخلی وخارجی اینکشور؛ خرد وآگاهی خویشتن شناسانه وهمدیگر پذیرانۀ انسانی را ارزانی واز جمیع بلایای فراهم ساز نفاق وبیعدالتی راه رستگاری را میسر بگرداند.
هموطن دردمند عيدت مبارک ونیایش های ملتمسانه ات رهگشای راه رسیدن به آن حق وعدالت واقعی باد که تو وکافۀ همدیارانت مستحق آن هستید!
مسئول دوره ای شورای رهبری دورانی ومنتخب فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
رحمت الله(رحیمی ) پیلوت

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here