محمد یحی حفیظی جوزجانی “آنه تیل حقیده”

0
1157
Der er indlæst flere historier .

آنه تیلینگنی بیلسانگ بیگانه لرگه اورگت
چین کونگل ایله سیوسانگ تورکانه لرگه اورگت
اوز انه تیلنی تشلب بیگانه تیل گه سوزلب
حق یولیدین اداشیب یورگانه لرگه اورگت

تیل بیرله دین نی اوزگا ناموس ایله عارینگ بیل
گرجانینگ اولسه تن گا جانانه لر گه اورگت

اوزبیک تیلینگگه بولسه گر باورینگ عزیزیم
ایمانی اوشبو تیلگه لرزانه لرگه اورگت

گر سین تیلینگگه جانا خدمت قیلوچی بولسانگ
با غلب بیلینگنی محکم بیگانه لرگه اورگت

هر کیم که اوزتیلیدین عارایتسه سوزله ماقدین
اول عقلیدین شاشیلگن دیوانه لرگه اورگت

اول اوزینگنی استاد ایله تیلینگگه جانیم
ثانی اوقوچی معصوم طفلانه لر اورگت

اوزآنه تیلنی تشلب چیت اولکه لرگه یورگان
بیگانه تیل گه سوزلب یورگانه لرگه اورگت

آنه تیلیم

ای منینگ باغ وبهاریم آنه تیل
نوبهار لاله زاریم آنه تیل

ای منینگ جسمیم گه جانیم آنه تیل
ای منینگ تن ده مداریم آنه تیل

سوت بیلان کیرگان وجودیمگه منینگ
مهر عشقینگ ای وقاریم آنه تیل

عفتیم شانیم غروریم همتیم
ای منینگ نا موس وعاریم آنه تیل

ای منینگ هرکیچه لر کلبم ارا
شمع بزم شام تاریم آنه تیل

توزدی تورت دیوان نوایی سین بیلان
شول سبب کوپ اعتباریم آنه تیل

جان بیرریولینگده هردایم سنینگ
اوزبیگ وترک وتتاریم آنه تیل

سنجرو طغرل له دین قالگان نشان
بیزگه اوشبو یادگاریم آنه تیل

سینگه تعظیم سینگه حرمت ایله گای
تیمور عالی تباریم آنه تیل

سین دن اوزگا اوشبو آچون ایچره بیل
یوق منینگ باشقه شعاریم انه تیل

بوندین آرتیق بولمگی دور دهر ارا
ایل ایچینده افتخاریم آنه تیل

تا سنینگ حقینگنی یاو دین المه سام
یوق هیچ ییرده قراریم آنا تیل

جانه جان آنه تیلیم

غم ایمه ای جانه جان آنه تیلیم
قیلمه قیغو هیچ قچان آنه تیلیم

هرنه استم ایله سه دشمن لرینگ
قیلمه گیل بِغرینگنی قان آنه تیلیم

جان ودل بیرلان سنینگ فرزند لرینگ
سین گه دورلر پاسبان آنه تیلیم

شونچه قربانلیک بررلرتون وکون
سین اوچون دور بیگمان آنه تیلیم

گرضرورت بولسه بیلغیل سن انینگ
بیره دور اوستینگگه جان آنه تیلیم

سین اوچون دور بول اوریشلر خلق ارا
ایله سام سینگه بیان آنه تیلیم

فطرت وچولپان بیلن اولانی لر
سین اوچون بیرگان له جان آنه تیلیم

سین بویوک افراسیاب دورانیدین
بیزگه قالگان سن نشان آنه تیلیم

طوطی لرنینگ لال ایتار سن بیل انینگ
سوزله سام گرهرزمان آنه تیلیم

سینگه فخرایلر بوکون اهل جهان
شبهه سیز اوشبو زمان آنه تیلیم

فخر ایتارآتینگگه بو آچون ارا
سین گه هربیر خاندان آنه تیلیم

هرکیشی کیم تیل اتیرر

هرکیشی کیم تیل ایترر
نام ونشانین ایترر
هرکیشی کیم تیل ایترر
دین وایمانین ایترر

هرکیشی کیم تیل ایترر
شوکت وشانین ایترر
هرکیشی کیم تیل ایترر
کوچ وتوانین ایترر

هرکیشی کیم تیل ایترر
روح وروانین ایترر
هرکیشی کیم تیل ایترر
عصرو زمانین ایترر

هرکیشی کیم تیل ایترر
یورت ومکانین ایترر
هرکیشی کیم تیل ایترر
بیگ ایله خانین ایتر ر

هرکیشی کیم تیل ایترر
صاحب قرانین ایترر
هرکیشی کیم ایترر
گرزو سنانین ایترر

هرکیشی کیم تیل ایترر
جسم ایله جانین ایترر
هرکیشی کیم تیل ایترر
ایککی جهانین ایترر

آنه تیل

ای منینگ جسمیم گه جانیم آنه تیل
ای اولوغ فخر ایله شانیم آنه تیل

قیسی تیل بیرلان بیلالمام ایله سون
تعریفینگنی بوزبانیم آنه تیل

تعرفینگ دین بی گمان عاجز ایرور
بوزبان نا توانیم انه تیل

سینگه تعظیم ایله گی حرمت بیلان
برچه اهل خاندانیم انه تیل

ای منینگ کونگیل ده کی باردردیمی
سین ایرورسن ترجمان انه تیل

سین گه فخرایله مباهات ایله گی
اوشبو کون خلق جهانیم انه تیل

یشنه گیل گللب شگوفان بول مدام
تا که باراوشبوزمانیم انه تیل

آنه تیل حقیده

انه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدین سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل دین بیرله ایمانیم منینگ
آنه تیل ایمان ووجدانیم منینگ
آنه تیل جان بیرله جانا نیم منینگ
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدین سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل نینگ یولیده جان بیره من
ایسته سه هرلحظه هرهان بیره من
آنه تیل گه عهدو پیمان بیره من
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدین سیز بیلینگ بیگانه دور

انه تیل نینگ سیوه من جانیم بیلان
رکده کی هرقطره قانیم بیلان
بارچه قوت بیرله امکانیم بیلان
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل هوشدین سیز بیلینگ بیگانه دور

انه تیل ناموس عاریم دور منینگ
عزت وننگ ووقاریم دور منینگ
شول سبب دین افتخاریم دور منینگ
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدین سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیلیم انه جانیم تیلی دور
آنه تیلیم مهربانیم تیلی دور
آنه تیلیم خاندانیم تیلی دور
انه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

انه تیل نینگ روزیکه پیداسی من
جان ودل دن عاشق شیداسی من
ایل ایچینده تشله گن غوغاسی من
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدین سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل دین هرکیشی بیگا نه دور
عاقل ایرماس بلکه اودیوانه دور
سیز انسان دیمانگ حیوانه دور
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل هوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

ملا بولدیم دیب عربچه سوزله مانگ
ایشتینگ ای ملا بچه سوزله مانگ
بیلماسی ای ابله گچه سوزله مانگ
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل هوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

اوشبوتیل بابر نوایی تیلی دور
مشرب ومونس گدایی تیلی دور
هم مقیمی واتایی تیلی دو ر
انه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

اوشب تیل گه انوری لر سوزله گن
لطفی بیرلان گوهری لر سوزله گن
آگهی وجوهری لر سوزله گن
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل نینگ جان بیلن حرمت ایتینگ
احترام ایلب انینگ عزت ایتینگ
حالیگه رحم ایله بان شفقت ایتینگ
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل آب وحیاتیم دور منینگ
آنه تیل قندو نباتیم دور منینگ
انه تیل عزم وثباتیم دور منینگ
آنه تیل نینگ سبومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل باغ بیرله بوستانیم منینگ
آنه تیل رشک گلستانیم منینگ
در حقیقت جنتستانیم منینگ
انه تیل نینگ سیو مه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل ایزگووآرمانیم منینگ
آنه تیل ساز بیرله سامانیم منینگ
آنه تیل دردیمگه درمانیم منینگ
انه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلنگ بیگانه دور

آنه تیل شمع اولسه مین پروانه سی
جان ودلدن عاشق دیوانه سی
ایل ایچینده قصه وافسانه سی
آنه تیل نینگ سیو مه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل دیک راحت وجان قیده دو ر
جان دیماسمن جان وجانان قیده دور
اوشبو لطف وفیض یزدان قیده دور
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل دیب آنه تیل نینگ بیلمه سانگ
نیله یین کیم آنی کوزگه ایلمه سانگ
حیف ایرور انگه ترحم قیلمه سانگ
آنه تیل نینگ سیومه گن دیوانه دور
عقل وهوشدن سیز بیلینگ بیگانه دور

آنه تیل حقیده

ای منینگ تنده مداریم آنه تیل
قوت وهم اقتداریم آنه تیل

آته آنمدین منگا قالگان میراث
هم نشان ویادگاریم انه تیل

ایل ایچینده گر حقیقت سوزله سام
ابرو اعتباریم آنه تیل

سین دین اوزگا یوق بواچون ایچره بیل
باشقه منگا افتخاریم انه تیل

مشفقیم یاریم رفیقیم همدمیم
مهربانیم غمگسا ریم آنه تیل

برچه در دیمگه منینگ بیلسانگ دوا
مرهم قلب فگاریم انه تیل

ایسته گیم شولدور تنگریدین مدام
یشنه گیل دایم بهاریم آنه تیل

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here