اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه با اظهارات ناشیانۀ غنی احمد زی دربارۀ تیمور جهانگشا!

0
1200

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه با اظهارات ناشیانۀ غنی احمد زی دربارۀ تیمور جهانگشا!
آقای غنی احمد زی شما با(لنگ )خواندن تیمورجهانگشا بخود توهین کردیدنه به آن مرد تاریخ ساز
چنانچه خلق گفته اند:
کاسۀ چینی چو صدا میکند
خودصفت خویش ادا میکند
ویا
از كوزه همان برون تراود كه در اوست
تاریخ ارزشمند ترین آئینۀ خویشتن شناسی ودریافت هویت جمعی باشندگان هر کشور در روشنایی بیان واقعیت ها، برای تعریف حال وحرکت بفردا؛ بر مبنای مشترکات جمعی وتجارب ارزشمند انسانی مجموع باشندگان یک سرزمین درادوار مختلف وزندگانی جمعی ایشان در پیوند با جهان ومنطقه است !
اما جعل وتحریف تاریخ در سرزمین کنونی افغانستان؛ که از دیر باز برمبنای هویت سازی های پالایش یافتۀ برتری جویانه وحاکمیت طلبانه برای بخشی وهویت ستیزی های تحقیر آمیزبرای اعمال محکومیت به جمعیت های دیگر؛ بگونۀ سازمانیافته وغیر سازمانیافتۀ خود جریان دارد، آن سیاهی منحوسی است که صفحات واقعی تاریخ را مکدر؛ ودر پس پرده های غلیظ دود و غبار تبعیض، تعصب، نژاد پرستی، تمامیت طلبی ، برتری جویی وغیره باشندگان اینکشور را از صفای معرفت بتاریخ حقیقی ومتعلق به همه باشندگان کشور محروم ساخته است.
تا جایی که ما شاهد آنیم؛ بخشی ازهمد یاران ما حتی در جریان گفتمان های خیر اندیشانه ویاتفننی خود هم حتی برای یک لحظه هم که شده؛ از ابراز احساسات برتری جویی خود وتحقیر به دیگران خودداری کرده نمیتوانند.
چنانچه ما دو روز قبل شاهد بر پایی یک محفل مجلل وشاهانه تحت عنوان (گفتمان تاریخ، فرهنگ وهویت ملی) با اشتراک سازمانیافته ودست چین شدۀ جمع معینی از دانشجویان دانشگاه های کابل، پلیتخنیک ودانشگاه امریکایی کابل با اشتراک جناب اشرف غنی احمد زی وبخشی از اراکین دولت او در تالار کنفرانس های پلیتخنیک کابل بودیم.
درین محفل که جناب غنی احمد زی بنا به گفتۀ خودش در کسوت یک معلم! نه یک رئیس جمهور ظاهر وخواهان ارائۀ یک بحث عمیق در رابطه با تاریخ، فرهنگ وهویت ملی باشندگان این سرزمین گردیده بود، وبرنامه هم بگونۀ زنده وجهانی نشر میگردید، بحث قضاوت معیار های علمی وغیر علمی، راست ودروغ بودن بیانات ایشان را به دانایان وسخن دانان کشور حواله مینماییم!
اما از توهین وتحقیری که او بعنوان مدعی آموزگاری تاریخ ازمقام ریاست جمهوری کشور، بحق تورکان اوزبیک وتورکمن افغانستان؛ با کار برد لفظ اهانت آمیز (لنگ ) در پسوند نام تیمور جهانگشا روا داشت؛ چه تعبیری بجز از تبارزارادی ویا غیر ارادی غرایز پنهانی وخصمانۀ او در رابطه با تیمورصاحب قران وهمتباران اودر سطح جهان ، منطقه وکشور میتوان استنباط نمود!
این افاده های ناشیانۀ جناب غنی شاید برای خود وپیروانش، درین برهۀ حساس تاریخ پیام معینی را در برداشته باشد، اما برای تورکان اوزبیک وتورکمن وسایر باشندگان این سرزمین که، از سالیان سال بدینسو زیراستبداد بی رحمانۀ حاکمان قبیله سالار امرار حیات ودر هر گام زندگانی خویش محکوم به تحمل انواع مظالم وبی عدالتی بودند ومیباشند ؛ شنیدن این کلمات حقارتباراز زبان شخصی چون داکتر اشرف غنی احمد زی در مقام رئیس جمهور کشورسخت تکاندهنده وخارج از عرف واخلاق زمامداری محسوب میگردد.
فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با صراحت اعلام میدارد که ، درهرلحظه وحالتی ازهر گفتمان حقیقت محور وواقعبینانۀ که درراستای تاریخ، فرهنگ وهویت ملی در افغانستان راه اندازی شود استقبال نموده، راه اندازی چنین گفتمان هارا برای نجات کشور از چنگ هیولای جعل تاریخ، استحالۀ فرهنگ، وهویت ستیزی های تمامیت طلبانه یک نیاز اساسی وغیر قابل عدول همگانی ارزیابی مینماید.
زیرا بی هیچ تردیدی به اهل بینش ودانش واقعیت اندیش کشور مبرهن است که تاریخ رسمی ودولتی موجود، که طی دوره های اخیر تاریخ ، در یک فضای هویت سازی وهویت ستیزی های سازمانیافتۀ دولتی، با هدف تثبیت وراثت ، مالکیت وحاکمیت تک قومی، با دستکاری های همه جانبۀ تاریخ واقعی باشندگان این جغرافیای کثیرالملیه ، درازمنۀ مختلف تدوین یافته ؛ اصالت تاریخ جمعی مجموع باشندگان کشوررا دریک فلاتفورم مشترک تاریخی عملاً معدوم و نسل های امروز وفردای کشور را از فهم ودرک تاریخ واقعی، که متن ومحتوای آن بیانگرراستین کلیه قضایای تاریخ با در نظر داشت افتخارات وارزشهای انسانی منسوب به کلیه باشندگان کشور دریک جو غیر جانبدارانه ومنصفانه باشد، بکلی محروم وزمینه های سیستماتیک را برای خلق باور های جعلی وتقلبی من برتر به بخش حاکم وحقارت درجه بندی شده برای بخش های دیگر جامعه فراهم نموده است.
به عقیدۀ اعضای فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان صدمۀ غیر قابل انکاری که از این تاریخ سازی تقلبی وجعل هویت نصیب نسل امروز وفردای تبارحاکم به سرنوشت اینکشور میگردد، به مراتب بیشتراز فرزندان اقوام وملیتهای تحت ستم اینکشور است.
زیرا درشرایط کنونی جهان؛ با انکشافات روز افزون علمی وتخنیکی که نصیب بشریت گردیده؛ مرز های محدود کنندۀ معلوماتی وارتباطی در بین باشندگان این کرۀ خاکی بشدت درهم شکسته ؛ ودانش بشر در رابطه با شناخت واقعیتهای پنهان تا اعماق میلیون ها سال گذشته به سرعت در حال پیش روی خود میباشد ، وروزی نیست که رازی از راز های پنهان عالم وگذشتۀ انسان برملا نگردد!
تحت چنین شرایطی شما هرگز نمیتوانید فرزندان خلق های معروض به هویت ستیزی را از جستجوو دستیابی به تاریخ وارزشهای تاریخی مربوط به خویشتن محروم وهمیشه در قید اسارت جعلیات من در آوردی وبرتری جویانۀ خویش اسیر سازید!
اما این نسل های امروز وفردای گروه های حاکمیت طلب کشور است که ، با هدف حفظ امتیاز انحصاری حاکمیت، با تمام وجود به میراث جعلیات وفرضیات غلط تاریخ سازان جعل ساز ومتقلب خودچسبیده؛ جبراً روح وروان خویش را با سراب دروغ وتقلب سیراب نگهمیدارند!
ولی فرزندان محکومین به لطف جبر تقلب ومحرومیت اعمال شده بر علیه خود؛ بگونۀ طبیعی به دانش خویشتن شناسی مورد نیاز خویش ضرورتاً نایل وآنچه را که با زور واستبداد از ایشان گرفته میشود حتماً از راه رجوع به دانش وتاریخ واقعی باز می یابند؛ ولی فرزندان ستمگاران با هر قدمی که به آینده به پیش میروند جز نابودی خود خواستۀ غیرانسانی برخاسته از متن برتری جویی های کاذب، برای خود کاری انجام داده نمیتوانند؛ زیرا هیچ رهتوشۀ جز دروغ باخود در آینده ندارند.
ما باور مند برآنییم که برای درمان این بیماری صعب العلاج هیچ راهی به غیر از مراجعه بتاریخ واقعی با دوری گزیدن از هر نوع جعل وتقلب ، دریک فضای علمی وتحقیقاتی واقعی بدور از زور گویی وقلدری های رایج ؛ هیچ راه علاج دیگر وجود ندارد!
پس ما پیشنهاد مینماییم که بیایید صادقانه باهم بدور یک میز بنشینیم وگفتمان های علمی وتحقیقاتی را در رابطه با تمام مسایل مورد نیاز؛ منجمله تاریخ وارزشهای والای نهفته درآن ؛ که پاسخگوی واقعی برای همزیستی عادلانه وانسانی مجموع باشندگان کشور باشد راه اندازی وبه نتیجه برسانیم. تا از این طریق دروغ وجعلیات وارد شده بر صفحات تاریخ کشور را پاکسازی وزمینه های واقعی درک واقعیت های تاریخی وزیست باهمی را برای همه باشندگان کشور بدور از هر نوع توهم وتقلب فراهم ساخته بتوانیم.
تا دیگر غنی ها قادر به توهین به بزرگان تاریخ هیچ قومی درینکشورنشوند؛ واز مجرای علمی وقانونمند سازی فهم تاریخ، هیچ فرد ویا گروهی قادر به نادیده انگاری وتحقیر هیچ یک از اقوام موجود درین سرزمین نباشد .
آقای غنی! شما وهر کس دیگر با اظهارات عقده مندانه وتحقیر آمیز خویش هرگز تیمورجهانگشا را از مقام جهان گشایی وامپراتوری نامکرر اش در تاریخ به زیر کشیده نمیتوانید؛ ولی با اظهارات غلط وناسنجیدۀ غیر علمی ودور از واقعیت خویش، بر علاوۀ آن که خودرا در انظار مردم خوار وزبون میسازید، میراث شوم نفاق وبی اعتمادی را هم دربین نسل های امروز وفردای این سرزمین از خود بجا گذاشته، همچون اسلاف خویش فضای زندگی مشترک فرزندان این خاک را؛ که بر خلاف فرزندان امریکایی شما ودیگر هم طرازان تان ؛ تا ابد مجبور به زیستن در کنارهم ؛ درین آب وخاک میباشند؛ چنان مسموم میسازید که، تا ده ها سال دیگر هم هیولای جنگ ونفاق درین سرزمین جاری وزمینه برای دوام سلطۀ اجانب و حاکمیت های نیابتی شما مهیا باشد.
امید که هر چه زودترمردم ما بیدار، نفاق وبی عدالتی نابود، وسرزمین مقدس ما از وجود اجانب واجیران ایشان برای همیش پاکسازی گردد!
به امید آن روز!
مسئول دورانی شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
رحمت الله(رحیمی) پیلوت
دوشنبه سوم ماه فیبروری 2020

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here