زندگینامۀ مختصرشادروان پوهنیاردکتورعبیدالله حکیمی

0
1006

نوشته: از استاد کاظم امینی

بسم الله الرحمن الرحیم
زندگینامۀ مختصرشادروان پوهنیاردکتورعبیدالله حکیمی
مرگ صاحبدل جهانی را دلیل کلفت است
شمع اگرخاموش گردد،داغِ محفل میشود
(ابوالمعانی بیدل)
دکتورعبیدالله فرزند عبدالحکیم چرمگر درخانواده یی فقیروبی بضاعت بسال1338 در قریۀ چرمگری بالا مربوط ناحیۀ چهارم حوزة شهری میمنه متولد گردید. درسال 1345شامل مکتب متوسطه اونچی ارلات گردید و بعداز فراغت ازدورۀ متوسطه درسال1354شامل لیسة ابوعبیدجوزجانی گردید. درسال 1356ازآن لیسه فراغت حاصل نمود. بسال 1356شامل فاکولته طب پوهنتون ننگرهار گردید و بسال 1363ازآنجا بادرجة عالی فارغ شد.
بعداز فراغت ازآنجابه کمک استعداد عالی و بلندش شامل کدرعلمی درشفاخانۀ عقلی-عصبی علی آبادکه شفاخانة تدریسی مربوط فاکولتۀ طب کابل بود،گردید و درکنار وظیفة عملی طبابت به حیث استاد فاکولتۀ طب ابوعلی بن سینا کابل شامل کدرعلمی گردیده و تارتبة علمی(پوهنیار)پیش رفت. ازسال 1365تاسال1370 یکجا با دکتور برناآصفی مؤسس صحت روانی و دکتورعبدالسلام آثم درشفاخانۀ صحت روانی کابل اجرای وظیفه کرد. بعدازاوجگیری جنگهای تنظیمی درکابل، بسال 1371 به زادگاه خویش میمنه بازگشت.
دکتورعبیدالله حکیمی درمیمنه به منظورخدمتگزاری به نیازمندان عرصۀ صحی درچوکات ریاست صحت عامۀ فاریاب شامل وظیفه رسمی گردیده در اولسوالی های الماروکوهستان به حیث آمرمرکزی کلینیک ها صادقانه اجرای وظیفه کرد.
ازسال 1382نسبت مشکلات اقتصادی دامنگیر با رهاکردن کاردولتی، شامل کاردرتشکیلات دفاترغیردولتی گردیده و به حیث مسوول ترینینگ سنتردفتر(سی/ایچ/اِی)ودرسال 1385 به حیث مسؤول عمومی ترینینگ های دفتر(سف) تا سال 1392 این وظایف رادربخش مسلکی پیش برد.
دکتورحکیمی بعدازسال1392 همزمان با ایجاد و گشایش مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی درفاریاب به حیث استاد درانستیتوت های تعلیمات متوسطۀ طبی امیرعلیشیرنوایی وتعلیمات صحی دکتورتورانی، موسسات تحصیلات رشاد و همچنان معاون و دستیاراتحادیۀ دکتوران فاریاب وظیفه اجرانمود. او، به حیث یک داکتر دلسوز، باوجدان و وفادار به تعهدطبی درکنار مشغولیت زندگی دررسانیدن کمک به مردم فقیرو محروم لحظه ای فروگذاشت نکرد.
وی درکناراینکه یک داکترلایق، دلسوز و متعهد بود، یک استاد کارکُشته، مهربان ویک ترینرباظرفیت و با مهارت بودکه همگان صمیمانه دوستش داشتند.
پوهنیاردکتورعبیدالله حکیمی در سال 1364 ازدواج نموده و ثمرۀ آن 2دختر و4پسر میباشد که از اثر تربیت سالم و اهتمام مسوولانۀ پدر، فرزندانش دارای تحصیلا ت عالی بوده و برخی درجریان آموزش میباشند.
1.دکتوراحمدفهیم: فارغ سال 1395فاکولته طب بلخ واکنون محصل بخش تخصصی درولایت بلخ.
2.احمدسهراب :لیسانس فاکولتۀ اقتصاد،پوهنتون فاریاب.
3. وحیدالله محصل سال اول فاکولتۀ انجنیری بلخ.
4. احمدرفیع متعلم صنف یازدهم لیسۀ خصوصی آیدین فاریاب.
وی صبحگاه روزشنبه 5دلوحوالی ساعت7 صبح درمسیرسرک قوماندانی امنیه ناشیانه دچارسانحۀ مرموز ترافیکی گردیده ، سپس به شفاخانه منتقل شده و براثر(تردیدقحف)ابتدادر سرویس عاجل وسپس در بخش مراقبت های جدی سرویس جراحی شفاخانة حوزه¬وی فاریاب بستری گردید و بعداز سپری نمودن22ساعت بحالت کوما و بیهوشی ساعت 5صبح روز یکشنبه6ماه دلو1398جان به جان آفرین تسلیم نموده،خانواده، دوستان وجامعۀ طبی محیط وکشور را داغدارکرد.
وی یکی ازکدرهای برجسته ومسلکی وازمحدودمتخصص هادرسطح کشورواستادمسلکی دراین رشته ودارای شخصیت وپایگاه بلند اجتماعی بوده ومرگ بابهنگامش مردم محیط فاریاب وجامعۀ طبی کشورراشگفت زده کرد.
به تحقیق ما همه بندگان خداییم و به نزدخداوندجل جلاله بازگشت خواهیم کرد.
ای جهان اهلی بیلینگیزبیر-بیراونینگ قدرینی
کیم وفاتدن سونگره آسیغ ایله مس آه وفغان
یاددهانی:
من مرگ متخصص حکیمی رایک سانحه ترافیکی ساده ندانسته وباجزییاتی که درموردچندوچونی حادثه شنیده ام،احساس میکنم دستهایی نامریی درپشت این جریان قرارداردکه برای ترورکدرهای محیطی پلانهای شیطانی دارند.ایکاش ارگانهای کشف واستخبارات مسوول وسالم میدلشتیم تااین قضایاراپیگیری میکردند😏
محمدکاظم امینی
6 دلو1398

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here