اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه با اظهارات یک فاشیست تاریک اندیش

0
1303

 

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه با اظهارات یک فاشیست تاریک اندیش ومشاور ارشد اشرف غنی احمد زی بنام حلیم تنویر

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با اعتقاد کامل به امر همزیستی عادلانۀ مجموع باشندگان کشور وجلو گیری از اعمال هر نوع تبعیض وتفرقه بر مبنای زبان، نژاد، منطقه، مذهب، قوم، قبیله وغیره در مناسبات باهمی اقوام وملیتهای همزیست درین سرزمین ؛

سخنرانی مفتضح ونفاق افگنانۀ حلیم تنویر را در شهر کولن آلمان ؛ بمثابۀ چرندیات ذهنی یک بیمار روانی مبتلا به مرض سادیسم نژادپرستی وغرق در تاریک اندیشی های قبیله پرستی ارزیابی  وآنرا به شدت تقبیح مینماید.

ما یقین کامل داریم بر اینکه؛ درین شرایط بحرانی کشور ظهور یک انسان بیسواد وبی خبر از تاریخ واقعی کشور همچون حلیم تاریک اندیش که هیچ نوری از فهم ودانش در مخیلۀ فسیل شدۀ او راه ندارد؛ در مقام دفاع از حق بر تری جویی وعظمت طلبی یک قبیله ویک قوم وتطهیر چهرۀ یک فاشیست معلوم الحال وخاک فروش مشهور چون محمد گل مهمندازخیانت های انجام یافته توسط اودر صفحات تاریخ ؛ با اعلان بی پردۀ پاکسازی قومی بر علیه اوزبیک ها وهزاره ها و امر به از بین بردن پیشوایان  قومی ایشان تا سرحد مجبور نمودن دختران آنها به ازدواج جبری با پشتون ها ؛ به هیچ وجهی یک امر تصادفی نبوده  وارتباط تنگاتنگی با یک سلسله جریانات سیاسی ونظامی جاری؛ بخصوص بحران انتخابات اخیر ریاست جمهوری  ومذاکرات صلح امریکا با طالبان داشته ؛ هدف اساسی آنرا اغوا وگمراه سازی مجموع باشندگان کشوراز دریافت یک راه  باهمی صلح وهمزیستی با پاسداری از دستآوردهای دموکراتیک کشورطی  دو دهۀ اخیر تشکیل داده؛ علناً همسو با منافع استخبارات بیگانه و تمامیت طلبان برتری جو در توأمیت با باند گروپهای فاشیستی مذهبی طالبان عمل مینماید.

در نتیجه حاصل این عملکرد آگاهانه ونفاق افگنانۀ تنویر ناتنویر در مغایرت کامل با مصالح جمعی مجموع باشندگان کشور اعم از پشتون؛ تاجیک؛ هزاره ؛ اوزبیک، تورکمن، پشه ای، نورستانی؛ بلوچ، هندو، سیکهه، ایماق، قزلباش ، قرغیز، قزاق  وغیره قرارداشته ؛ درین شرایط بحرانی کشور که همه ابنای وطن به اتحاد وهمبستگی واقعی چون آب حیات نیازمند اند همچون زهری کشنده در پیکر بیمار کشور عمل مینماید.

این خود کاریست  که حتی سوگند خورده ترین دشمنان این سرزمین هم نمیتوانستند درچنین یک اوضاع واحوال با این بی شرمی ووقاحت اینکونه حرف هارا بر زبان آورده وبا دفاع از عمل کرد های یک خائین ووطن فروش معلوم الحال تاریخ  سایر اقوام وملیتهارا مورد تحقیر وتوهین سازمانیافته قراردهند.

 

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در کنار آنکه محمد گل  مهمند را یک خائین ملی ویکی از دشمنان سوگند خوردۀ وحدت ویک پارچگی مردم افغانستان  در تاریخ میداند ، حلیم تنویرها، طاقتها، یونها وغیره را هم خائینین وعلمبرداران نفاق وعظمت طلبی دربین باشندگان اینکشور ارزیابی، وانتساب ایشان را به هر یکی از اقوام وملیت های افغانستان بمعنی بد نام سازی آن قوم ویا ملیت محاسبه ، واوشان را  از فرقۀ وطن فروشان بی وطن محسوب میدارند.

انتساب هریکی از این سیه رویان تاریخ به ملیت با شهامت پشتون ، واضحاً شریک سازی این ملیت شریف با گناهان کبیرۀ این خائین بدنام تاریخ است که، حکم لکۀ ننگی به دامن این مردم نجیب ومجموع مردم افغانستان را دارا میباشد.

هیچ روشن اندیشی بخود حق نمیدهد که بر اساس تعلقات قومی ونژادی از جنایتکاران دفاع کند، زیرا که ملت ومذهب جنایت پیشگان، جدا از ملت ومذهب هر قوم وقبیلۀ در جهان است، پس روشن اندیشان پشتون راست که این لکۀ ننگین تاریخ را مجال آویختن به دامان پاک خلق خود نداده وبا دور اندیشی وحقیقت جویی، از اینگونه قهرمان سازی ها، با هر امکانی که در اختیار دارند جلو گیری نمایند.

به امید وحدت وهمبستگی واقعی وعادلانۀ مجموع باشندگان کثیرالملیۀ کشور

ما از تبعیض وبی عدالتی در کلیه اشکال وجلوه های آن بیزاریم

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

دهم دسمبر 2019

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here