شورای امنیت ملی ریاست جمهوری تشکیل کمپ های داعش را تصویب کرد

0
1010

شورای امنیت ملی تشکیل کمپ های داعش را تصویب کرد

این اقدام با واکنش های جدی و شدیدی از سوی ایران و روسیه مواجه خواهد شد. 

گزارشنامه افغانستان از تشکیل کمپ های پرورش  قطعات داعش تحت رهبری حکومت افغانستان در پکتیا و ننگرهار خبر می دهد. 

مصوبه جلسه «رهبری ارشد امنیتی» SSL)) در ارگ به تاریخ 26 عقرب 1398 بر شروع کارایجاد اردوگاه های رسمی داعش درخاک افغانستان تاکید کرده است.

در جلسه 26 عقرب در ارگ ریاست جمهوری تحت ریاست دکترحمدالله محب مشاور امنیت ملی و با حضور اسدالله خالد، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت ملی، فیصله مقدماتی صورت گرفته است.

ابتداء گزارش معین ارشد امنیتی استماع گردید که بر یک موضوع حساس و بحرانی تمرکز دارد:
«مدیریت تظاهرات احتمالی در صورت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری».

اما رأس جلسه بیانگر یک رویداد تاریخی در گسترۀ جنگ و سیاست افغانستان بود. براساس سند مکتوب،رسمی حکومت صلاحیت گرفته است تا اقدامات بعدی خود در « تعین سرنوشت به افراد تسلیمی گروه داعش» هم آهنگ بسازد.

جلسه شورای امنیت ملی بعد از شنیدن گزارش رئیس امنیت ملی درین باره هیاتی را ماموریت داد تا به ولایت ننگرهار سفر کنند. هیات مرکب از تمامی ارگان های امنیتی که قرار است بدون از دست رفتن وقت، جهت مطالعه و ارزیابی وضعیت به شرق کشور برود، وظیفه دارد تا « پلان مشخص در رابطه به چه گونه گی ایجاد کمپ برای نگهداری زنان و اطفال و اقدامات بعدی» را ترتیب داده و « به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید».
همچنان در نشست شورای امنیت ملی به اعضای هیأت اعزامی به ننگرهار وظیفه داد که « با بزرگان اقوام، منجمله بزرگان ولایات پکتیا و ننگرهار ( شینوار و مهمند دره) درتماس شود و نظریات آنان را در رابطه به موضوع یاد شده، اخذ نمایند. مدت: عاجل

« جلسه به ریاست محترم عمومی امنیت ملی وظیفه سپرد تا دررابطه به افراد قوم اورکزی که در صفوف گروه داعش می باشند، ارزیابی خویش را تکمیل نموده و نتیجه آن را توأم با پیشنهادات مشخص به محترم مشاور امنیت ملی ارائه نماید. مدت: عاجل

امضای عتیق الله نوشیر، معاون مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان درپایان مکتوب فوق محرم و سری

اشاره: افراد خاص، می دانند قضیه ازچه قرار است. هرگاه ضرورت افتد، سند مؤثق درمحضر دادگاه قضایی و دوربین رسانه ها قابل رؤیت است. اما مطمئنم که هیچ محضری اندرین داستان درکار نخواهد بود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here