نتیجه وخاتمۀ محاکمۀ شهید بدخشی در داد گاه 1348

0
1223

نتیجه و خاتمۀ دفاعیه

قضات محترم دیوان حقوق عامة محکمة ولایت كابل! عضو علمی ادارة تالیف و ترجمة ،۹۷۰۳۴۸ اینجانب محمد طاهر بدخشی دارندة ورقة تابعیت مطابق روز بینالمللی كارگر در بین ساعت دو و پنج بعد از ظهر در ۱۳۴۸ ثور ۱۱معارف در روز پل باغ عمومی و آبدة میوند ، حالیكه در شهر كابل سه میتینگ و تظاهر دیگر هم در پارك زرنگار در جریان بود، در پارك كوچک غرب پشتنیتجارتی بانک در یک جلسه یعنی میتینگ

كه مؤسس آن محمد هاشم میوندوال صدر »دموكرات مترقی«ارگان نشراتی حزب »مساوات« ـ جریدة ۵۲ – ۵۱ . به نشرات آغاز كرد ۱۹۶۶ اعظم وقت بود و از جون

61

نظر به خواهش یک تعداد شاگردان، كارگران و اهالی برای سه ساعت یک خطابه ، مسالمتآمیز داده ام. ) قانون اساسی تشکیل میداد كه واضحًا ۳۷ اساس این خطابه را تبلیغ و تشریح آرزوی تطبیق مادة ( هدف عمدة قوانین … حقوق و منافع اصناف كارگران حمایت شود، شرایط مساعد كار « میگوید: . البته شما حمایه » فراهم شود، روابط بین كارگران و كارفرمایان به صورت عادلانه و مترقی تنظیم یابد و دفاع از حقوق این طبقة محروم را مانند پولیس، گناه نمیدانید، و در ضمن راجع به مسایل مهم جاریة بینالمللی و ملی هم حرف زده ام. خطابة اینجانب مفصلترین و ترویجیترین خطابههای بود كه به صورت آرام و عادی آغاز و دوام كرده (چنانچه در جریان آن اكثر حاضرین كه ۴۸سال در چوكیها و زمین قیرشدة ، كسبه، جوالیها و مأمورین و بعضاً محصلین بودند ، از اهالی دكانداران پارك و دندانههای آن نشسته بودند)، مسالمتآمیز و آرام، مانند یک كنفرانس علمی خاتمه یافت. چنانچه دونفر ضابطان قضایی اینقدر شرافت دارند كه این شهادت را بدهند. قضات محترم! نمیتوان تنها به گفتن (ُ كلوا واشربوا) كسی را محکوم كرد بلکه (و لا تُسرفوا) هم گفته شده است. از شما به حیث قضات با صلاحیت قانوناً میخواهم در بارة این خطابه تحقیق كنید قضاوت و بعد حکم كنید. ، و معلومات نمایید؛ بالاخره آن را بهحیث یک كل در مجموعش درك و به منافع عالیة »جایز« روحیه و طرز ادای مطالب و نتیجهگیری این خطابه و میتینگ كاملاً قانونی و ملی كشور بود. شما حتا از این ثبت ناقص آن و این ضابطان ضبط در غیاب من با قید قسم راجع به آن خطابه میتوانید معلومات بگیرید و از مشاهدانی كه حاضر بودند این همكاری را بخواهید. از آن جمله علاوه بر مطالبی که در متن دفاعیه آمده، در این خطابه همان طوریکه از سازش عمدۀ ابنالوقتها، استفادهجویان و تاجران سیاسی با خاینین، صاحبامتیازان و محافظهکاران و سوقدادن جریانهای سیاسی به راههای غلط و جلوگیری ظریفانه از نهضتها حرف زده ام، از انارشیگری و ماجراجویی جدًا نکوهش کرده و عاملین آنها را برحذر ساخته ام. در آخر در حالیكه علمآوری عمیقانة شما را در بارة این خطابه به حیث یک كل با روحیه و نتیجة محکمه را به نمایندگی قوة قضاییه كه یک ركن مستقل و تطبیقكننده و تفسیركنندة ، آن میخواهم قانون اساسی و قوانین دیگر است، میخواهم كه بداند:
62

به منظور تطبیق: : از حکومت انتقاد كرده ام و میخواهم در جریانهای سیاسی كشور سهم »دموکراسی سیاسی« بگیرم. : روابط ظالمانة تولیدی میان صاحبان وسایل تولید اجتماعی و زحمتکشان » دموکراسیاقتصادی « را تقبیح و تجدید اساسی آن را طبق قوانین عادلانه خواستار شده ام و خواهانم. : علیه تمام تبعیضات مشهود در ساحههای مختلف حیاتی مردم با استناد »دموکراسی اجتماعی« . بیانات داده ام و محو و رفع هرچه زودتر آنها را خواسته و ِ منبعد هم میخواهم ۳۹ و ۳۸ ،۲۵مادة قانون اساسی به من و دیگر مردم داده است. و ۲۶ این حق را از حقوق و وظایفی میدانم كه مادة شما مکلف اید از این حقوق حمایه كنید و آزادی گویندة آن را احترام كنید. آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه كه توسط قانون تنظیم « حدودی ندارد. آزادی و كرامت انسان از تعرض مصون است و انفکاك نمیپذیرد. دولت ، میگردد به احترام و حمایت آزادی و كرامت انسان مکلف میباشد. هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر به موجب قانونی كه قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ كس را نمیتوان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمة با صلاحیت كه بعد از محاكمة علنی و حضوری صادر گردیده باشد … برائت ذمه حالت اصلی است … اقرار به جرم عبارت از اعترافیست كه متهم به رضای كامل در حالت .» … صحت عقل… در حضور محکمة با صلاحیت مینماید جناب قضات! آخرین كلام من در پایان این محاكمة تاریخی این است: نخواستم در دفاعیهام تنها ، که اینجانب نظر به عقیدۀ اجتماعی و افکار فلسفیام حقوق شخصیام را ادعا و فقط از خودم دفاع کنم، چون که به گفتة یک نویسندة دانشمند و بزرگ اجتماعی: جریان پُر هرجومرج برای ریشهکنکردن آزمندانۀ یکدیگر ،در چنین محیطی« تنها برای پُرکردن جیب و شکم خود ، حکمفرماست. همه دشمن یکدیگرند. هرفرد در این جنگ کثیف شرکت میجوید و هرلحظه نگاههای محتاطانهای به اطراف میاندازد تا مبادا گلویش به چنگ همسایهاش بیفتد. در آشفتگی این مبارزۀ
63

بهترین نیروهای معنوی در راه دفاع از خود تلف میشود و ، خستهکننده و وحشیانه .» خلاقیت معنوی افراد در راه تنظیم استراتیژی حقیر دفاع از خود برباد میرود لاكن وقتیكه صاحبان قدرت علیه مبارزان اجتماعی چنین برخورد نادرست و ناجوانمردانه میكنند، باید از سخن بالزاك نویسندة فرانسوی كمک گرفت تا حریف بهتر افشاء شود: كشتن انواع و اقسام دارد. كشتن فرد یا افراد خانوادهای به گونههای مختلف نیز ممکن است: تهمت « بستن و بهتان زدن نوعی از كشتن و نابودساختن به شمار میرود. یا قطع معاش كسی و دچار مضیقهساختن دودمانی نیز نوعی از انهدام است. به همین جهت اسلحه تنها تفنگ و هفتتیر و شمشیر نیست بلکه: از خطرناكترین سلاحها محسوب ، افترا، قضاوت نادرست و اِعمال نفوذ برای از بینبردن حقی میتواند یک انسان را ، میشود كه بیهیاهو، بیجاریشدن خون و بیبهیکسوافتادن جسد بیجانی به مرگ تدریجی و نابودی نامرئی در زندان دچار سازد و خاص ناجوانمردان است كه با پنبه سر . اما به گفتة قهرمان جاوید نهضت ملی ایتالیا: » میبُرند. عشقی برتر از آن وجود ندارد که برای زندگی مردمش جان ،برای انسان کامل« . پایان »شیرین خویش را هدیه کند ۱۹۶۹ سپتامبر ۶ مطابق ۱۳۴۸ سنبله۱۵ کابل، زندان ولایت م. طاهر بدخشی

محاکمۀ نیمه علنی ـ نیمه « به نام ، این دفاعنامه در یک محاكمهای كه از طرف نویسنده اكتوبر ۱۱ مطابق ۱۳۴۸ میزان ۲۰ روز یکشنبه ۱۱ خوانده شد بعد از اعتراضات … ساعت »نظامی دقیقه) را در بر گرفت؛ یعنی ساعت یک و ۱۳۵ دقیقه ( ۱۵ قرائت شد كه دو ساعت و ۱۹۶۹ پانزده بعد از ظُهر ختم شد.
64

همان طوریكه از نگاه گپ اولین دفاعنامة طویل بود، از نگاه كیفیتِ قرائت هم، از طرف بیسابقه خوانده شد كه همه را در یک خلسه فرو برده بود. ،كاركنان محکمه و سامعین ———————- دستنوشتة خود جاودانیاد محمد ،»دفاعنامه« تذکر محبوبالله کوشانی :سه ورق از اصل این آن به تازگی به دست من »ِاسکن« طاهر بدخشی كه از تطاول روزگار قسماً جان به سلامت برده و رسیده است، اینک پیوست میشود:

خط بدخشی
65

خط بدخشی
66

خط بدخشی

67

آن تا هنوز پیدا نشده است ۱۷ نسخة تایپی كه صفحات اول تا ۱۸صفحة

68

آن در دست نیست۴۵ و احتمالاً ۴۴ نسخة تایپی كه صفحة ۴۳صفحة
69

فهرست ناقص
70

نمونه ای از چهار برگ نسخة قلمی با خط بهتر از نویسندة ناشناس دیگر
71

برگه با نشان اردوی شاهی افغانستان كه نسخة ۴۸ پشتی و سه ورق كتابچة ، در چهار عکس پایین از صفحة نخست و صفحة آخر ، قلمی دفاعنامة بدخشی با اشتباهات فراوان در آن نوشته شده است دفاعنامه و صفحة بعدی مربوط به آن به ترتیب ارائه شده است.

72

73

74
قضات محترم دیوان حقوق عامة محکمة ولایت كابل! عضو علمی ادارة تالیف و ترجمة ،۹۷۰۳۴۸ اینجانب محمد طاهر بدخشی دارندة ورقة تابعیت مطابق روز بینالمللی كارگر در بین ساعت دو و پنج بعد از ظهر در ۱۳۴۸ ثور ۱۱معارف در روز پل باغ عمومی و آبدة میوند ، حالیكه در شهر كابل سه میتینگ و تظاهر دیگر هم در پارك زرنگار در جریان بود، در پارك كوچک غرب پشتنیتجارتی بانک در یک جلسه یعنی میتینگ

كه مؤسس آن محمد هاشم میوندوال صدر »دموكرات مترقی«ارگان نشراتی حزب »مساوات« ـ جریدة ۵۲ – ۵۱ . به نشرات آغاز كرد ۱۹۶۶ اعظم وقت بود و از جون

61

نظر به خواهش یک تعداد شاگردان، كارگران و اهالی برای سه ساعت یک خطابه ، مسالمتآمیز داده ام. ) قانون اساسی تشکیل میداد كه واضحًا ۳۷ اساس این خطابه را تبلیغ و تشریح آرزوی تطبیق مادة ( هدف عمدة قوانین … حقوق و منافع اصناف كارگران حمایت شود، شرایط مساعد كار « میگوید: . البته شما حمایه » فراهم شود، روابط بین كارگران و كارفرمایان به صورت عادلانه و مترقی تنظیم یابد و دفاع از حقوق این طبقة محروم را مانند پولیس، گناه نمیدانید، و در ضمن راجع به مسایل مهم جاریة بینالمللی و ملی هم حرف زده ام. خطابة اینجانب مفصلترین و ترویجیترین خطابههای بود كه به صورت آرام و عادی آغاز و دوام كرده (چنانچه در جریان آن اكثر حاضرین كه ۴۸سال در چوكیها و زمین قیرشدة ، كسبه، جوالیها و مأمورین و بعضاً محصلین بودند ، از اهالی دكانداران پارك و دندانههای آن نشسته بودند)، مسالمتآمیز و آرام، مانند یک كنفرانس علمی خاتمه یافت. چنانچه دونفر ضابطان قضایی اینقدر شرافت دارند كه این شهادت را بدهند. قضات محترم! نمیتوان تنها به گفتن (ُ كلوا واشربوا) كسی را محکوم كرد بلکه (و لا تُسرفوا) هم گفته شده است. از شما به حیث قضات با صلاحیت قانوناً میخواهم در بارة این خطابه تحقیق كنید قضاوت و بعد حکم كنید. ، و معلومات نمایید؛ بالاخره آن را بهحیث یک كل در مجموعش درك و به منافع عالیة »جایز« روحیه و طرز ادای مطالب و نتیجهگیری این خطابه و میتینگ كاملاً قانونی و ملی كشور بود. شما حتا از این ثبت ناقص آن و این ضابطان ضبط در غیاب من با قید قسم راجع به آن خطابه میتوانید معلومات بگیرید و از مشاهدانی كه حاضر بودند این همكاری را بخواهید. از آن جمله علاوه بر مطالبی که در متن دفاعیه آمده، در این خطابه همان طوریکه از سازش عمدۀ ابنالوقتها، استفادهجویان و تاجران سیاسی با خاینین، صاحبامتیازان و محافظهکاران و سوقدادن جریانهای سیاسی به راههای غلط و جلوگیری ظریفانه از نهضتها حرف زده ام، از انارشیگری و ماجراجویی جدًا نکوهش کرده و عاملین آنها را برحذر ساخته ام. در آخر در حالیكه علمآوری عمیقانة شما را در بارة این خطابه به حیث یک كل با روحیه و نتیجة محکمه را به نمایندگی قوة قضاییه كه یک ركن مستقل و تطبیقكننده و تفسیركنندة ، آن میخواهم قانون اساسی و قوانین دیگر است، میخواهم كه بداند:
62

به منظور تطبیق: : از حکومت انتقاد كرده ام و میخواهم در جریانهای سیاسی كشور سهم »دموکراسی سیاسی« بگیرم. : روابط ظالمانة تولیدی میان صاحبان وسایل تولید اجتماعی و زحمتکشان » دموکراسیاقتصادی « را تقبیح و تجدید اساسی آن را طبق قوانین عادلانه خواستار شده ام و خواهانم. : علیه تمام تبعیضات مشهود در ساحههای مختلف حیاتی مردم با استناد »دموکراسی اجتماعی« . بیانات داده ام و محو و رفع هرچه زودتر آنها را خواسته و ِ منبعد هم میخواهم ۳۹ و ۳۸ ،۲۵مادة قانون اساسی به من و دیگر مردم داده است. و ۲۶ این حق را از حقوق و وظایفی میدانم كه مادة شما مکلف اید از این حقوق حمایه كنید و آزادی گویندة آن را احترام كنید. آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه كه توسط قانون تنظیم « حدودی ندارد. آزادی و كرامت انسان از تعرض مصون است و انفکاك نمیپذیرد. دولت ، میگردد به احترام و حمایت آزادی و كرامت انسان مکلف میباشد. هیچ عملی جرم شمرده نمیشود مگر به موجب قانونی كه قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ كس را نمیتوان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمة با صلاحیت كه بعد از محاكمة علنی و حضوری صادر گردیده باشد … برائت ذمه حالت اصلی است … اقرار به جرم عبارت از اعترافیست كه متهم به رضای كامل در حالت .» … صحت عقل… در حضور محکمة با صلاحیت مینماید جناب قضات! آخرین كلام من در پایان این محاكمة تاریخی این است: نخواستم در دفاعیهام تنها ، که اینجانب نظر به عقیدۀ اجتماعی و افکار فلسفیام حقوق شخصیام را ادعا و فقط از خودم دفاع کنم، چون که به گفتة یک نویسندة دانشمند و بزرگ اجتماعی: جریان پُر هرجومرج برای ریشهکنکردن آزمندانۀ یکدیگر ،در چنین محیطی« تنها برای پُرکردن جیب و شکم خود ، حکمفرماست. همه دشمن یکدیگرند. هرفرد در این جنگ کثیف شرکت میجوید و هرلحظه نگاههای محتاطانهای به اطراف میاندازد تا مبادا گلویش به چنگ همسایهاش بیفتد. در آشفتگی این مبارزۀ
63

بهترین نیروهای معنوی در راه دفاع از خود تلف میشود و ، خستهکننده و وحشیانه .» خلاقیت معنوی افراد در راه تنظیم استراتیژی حقیر دفاع از خود برباد میرود لاكن وقتیكه صاحبان قدرت علیه مبارزان اجتماعی چنین برخورد نادرست و ناجوانمردانه میكنند، باید از سخن بالزاك نویسندة فرانسوی كمک گرفت تا حریف بهتر افشاء شود: كشتن انواع و اقسام دارد. كشتن فرد یا افراد خانوادهای به گونههای مختلف نیز ممکن است: تهمت « بستن و بهتان زدن نوعی از كشتن و نابودساختن به شمار میرود. یا قطع معاش كسی و دچار مضیقهساختن دودمانی نیز نوعی از انهدام است. به همین جهت اسلحه تنها تفنگ و هفتتیر و شمشیر نیست بلکه: از خطرناكترین سلاحها محسوب ، افترا، قضاوت نادرست و اِعمال نفوذ برای از بینبردن حقی میتواند یک انسان را ، میشود كه بیهیاهو، بیجاریشدن خون و بیبهیکسوافتادن جسد بیجانی به مرگ تدریجی و نابودی نامرئی در زندان دچار سازد و خاص ناجوانمردان است كه با پنبه سر . اما به گفتة قهرمان جاوید نهضت ملی ایتالیا: » میبُرند. عشقی برتر از آن وجود ندارد که برای زندگی مردمش جان ،برای انسان کامل« . پایان »شیرین خویش را هدیه کند ۱۹۶۹ سپتامبر ۶ مطابق ۱۳۴۸ سنبله۱۵ کابل، زندان ولایت م. طاهر بدخشی

محاکمۀ نیمه علنی ـ نیمه « به نام ، این دفاعنامه در یک محاكمهای كه از طرف نویسنده اكتوبر ۱۱ مطابق ۱۳۴۸ میزان ۲۰ روز یکشنبه ۱۱ خوانده شد بعد از اعتراضات … ساعت »نظامی دقیقه) را در بر گرفت؛ یعنی ساعت یک و ۱۳۵ دقیقه ( ۱۵ قرائت شد كه دو ساعت و ۱۹۶۹ پانزده بعد از ظُهر ختم شد.
64

همان طوریكه از نگاه گپ اولین دفاعنامة طویل بود، از نگاه كیفیتِ قرائت هم، از طرف بیسابقه خوانده شد كه همه را در یک خلسه فرو برده بود. ،كاركنان محکمه و سامعین ———————- دستنوشتة خود جاودانیاد محمد ،»دفاعنامه« تذکر محبوبالله کوشانی :سه ورق از اصل این آن به تازگی به دست من »ِاسکن« طاهر بدخشی كه از تطاول روزگار قسماً جان به سلامت برده و رسیده است، اینک پیوست میشود:

خط بدخشی
65

خط بدخشی
66

خط بدخشی

67

آن تا هنوز پیدا نشده است ۱۷ نسخة تایپی كه صفحات اول تا ۱۸صفحة

68

آن در دست نیست۴۵ و احتمالاً ۴۴ نسخة تایپی كه صفحة ۴۳صفحة
69

فهرست ناقص
70

نمونه ای از چهار برگ نسخة قلمی با خط بهتر از نویسندة ناشناس دیگر
71

برگه با نشان اردوی شاهی افغانستان كه نسخة ۴۸ پشتی و سه ورق كتابچة ، در چهار عکس پایین از صفحة نخست و صفحة آخر ، قلمی دفاعنامة بدخشی با اشتباهات فراوان در آن نوشته شده است دفاعنامه و صفحة بعدی مربوط به آن به ترتیب ارائه شده است.

72

73

74

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here