اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دررابطه با تحولات جاری وانتخابات شش میزان 1398 ریاست جمهوری

0
1205

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دررابطه با تحولات جاری وانتخابات شش میزان 1398 ریاست جمهوری

سه شنبه 24 سپتامبر 2019

همدیاران رنجدیده ودرخون طپیده! صلح ضرورت حیاتی هرجامعۀ انسانی وانتخابات آزاد وعادلانه مؤلفۀ اساسی کلیه نظام های مردمسالار در کلیه کشور های آزاد ودموکراتیک جهان است. مردم افغانستان نیز به صلح ودموکراسی به دیدۀ ارزشهای حیاتی وغیر قابل عدول نگریسته، برخورد های افزاری با این پدیده های مقدس را بمثابۀ خیانت واهانت به نیازمندی های انسانی وتمایلات عدالت خواهانۀ مردم سرتاسر کشور بحساب میآورند. فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با اعتقاد راسخ وکامل به تقدس صلح عادلانه وانتخابات آزاد، شفاف ودموکراتیک؛ در یک فضای قانونمدار که به رأی وانتخاب مردم ارزش گزاری دوراز مداخله جویی وتقلب ها صورت گیرد باورمند بوده؛ تقلب و تخریب این پروسه را از هر جانب با هرعنوانی که صورت گیرد ، بزرگترین جفا به حق مجموع باشندگان کشورمحسوب میدارد. ما شاهد برآنیم که تلاش حلقات حاکم در جهت مهندسی نمودن سنتی این انتخابات با مؤلفه های قومی، قبیلوی، سمتی، منطقوی، زبانی، مذهبی ونژادی وغیره همسان با انتخابات گذشته بگونۀ آشکار خود جریان داشته ، درین راستا تداوم انحصار حاکمیت دولتی به نفع قبایل حاکم از اهداف انکار ناپذیر آنها بشمار میرود. انتقال بی رحمانۀ جغرافیای جنگ ازجنوب به شمال ونا امن سازی پلانیزه شدۀ مناطق امن شمال هندوکش وکوهپایه های تیربند تورکستان چون با دغیس وغور که در مدت زمان حاکمیت حامد کرزی و زمامداری اشرف غنی احمد زی بکمک یک تیم سیاستمداران امریکایی بخصوص زلمی خلیل زاد؛ با احیای مجدد تروریسم طالبانی موفقانه انجام یافت، همه وهمه در راستای برهم زدن ظرفیت انتخاباتی مناطق شمال، شمالشرق وشمال غرب، با زمینه سازی ارتقای امکانات تقلب ازنام باشندگان شریف ساحات شرقی ، جنوبی وغربی کشوربه نفع تداوم حاکمیت انحصاری قبایل حاکم بر کشور انجام یافته است. چنانچه یکی از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی بنام مولوی محمد عبدالله درین رابطه با صراحت اظهار مینماید که: «حوزه های مسدود شدۀ رأی دهی در ولایات شمال ، شمال شرق، شمال غرب بر خلاف ولایات جنوب وشرق کشور با میزان بالای نا امنی ها ی موجود، چون ننگرهار، لغمان، کنر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، قندهار، لوگر، هلمند وغیره که در آن مناطق هیچ حوزۀ مسدود وجود نداردکاملاً غیر واقعی میباشد». با وجود اینهمه کجروی ها ودست اندازی های نامشروعی که از جانب میراثخوران تمامیت طلبی در جریان است، فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ازتداوم خلاق وتکاملی پروسۀ انتخابات پشتیبانی وپدیدۀ انتخابات را بمثابۀ یک مدرسۀ اموزشی مفاهیم دموکراسی ومردمسالاری برای مجموع مردم کشور ارجگزاری وپشتیبانی نموده؛ ضعیف ترین دولت ایجاد شده مبتنی برارادۀ نسبی مردم را ، نسبت به قوی ترین دولت غیر منتخب ارجح تر میداند. فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با در نظر داشت این واقعیت ها وضرورت تعمیل عدالت وشفافیت درموضوع حاکمیت سیاسی کشورعملاً معتقد برآن میباشد که: 1- اشتراک فعال وآگاهانۀ مجموع مردم کشور به شمول تورکان اوزبیک وتورکمن درین انتخابات تاریخی یک امر حتمی وسرنوشت ساز بشمار میرود. 2- اشتراک درین انتخابات بمعنی دفاع وپاسداری ازتحولات نیمه دموکراتیک حاصله طی نوزده سال اخیرمیباشد؛ که با پرداخت هزینه های بزرگ جانی وقربانی های عظیم انسانی حاصل گردیده است. 3- اشتراک درین انتخابات بمعنی نه گفتن به طالبانی ساختن نظام سیاسی کشوروبازگشت حاکمیت فاشیستی مذهبی طالبان بر حیات سیاسی جامعۀ افغانستان است . 4- اشتراک درین انتخابات در حکم دفاع از تحولات قانونی موجود به نفع دستیابی نسبی اقوام وملیت های محکوم بحق موجودیت مشروع ایشان درین کشورمیباشد، که طی سالیان متمادی ازداشتن هرنوع حق برابری اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی محروم وبه ژنوساید سازمانیافته درکلیه امور حیاتی خویش محکوم بودند. 5- دقت در تشخیص برنامه های کاندیداتوران ریاست جمهوری این دوره، بخصوص در رابطه با سوال تغیر نظام متمرکز به غیرمتمرکزوبیرون کشیدن حاکمیت دولتی از انحصار فرد، گروه وقومیت خاص ازاهم مسایل درین انتخابات میباشد . 6- سرزمین افغانستان سرزمین اقلیت های قومی باهمزیستی تاریخی بیشتر از 32 قومیت خورد وبزرگ درین سرزمین بوده؛ میهن مشترک مجموع باشندگان کشور بشمار میرود وهیچ یکی از اقوام وملیتهای ساکن در آن حق دعوای مالکیت برآن را ندارند. 7- بیداد گری ملی در مناسبات باهمی اقوام وملیت های همزیست وهم سرنوشت اینکشور؛ بزرگترین منبع نفاق وبیعدالتی وبدترین مانع در راستای ایجاد مناسبات عادلانۀ شهروندی درمیهن ماست. مبارزۀ آگاهانه برعلیه این ستم کتلوی که مجموع افراد وابسته بیک ملیت را بگونۀ جمعی و بدون استثنی درمعرض ستم وبیعدالتی قرارمیدهد ؛ وظیفۀ انسانی ووجدانی کلیه حلقات مترقی وعدالت شعار وخلق های ستمدیده درین کشوراست. مردم ما به کاندیدی رأی بدهند، که در برنامۀ انتخاباتی آن مخالفت جدی بابیداد گری قومی وراه های عملی خاتمه بخشی به تبعیض، تفرقه وبیداد گری در کلیه اشکال آن درج باشد. 8- بازگشت طالبان به حاکمیت سیاسی کشوربمعنی پایان مردمسالاری ومرگ دموکراسی با جمیع ملزمات آن درین کشوراست؛ که حیات جامعه را با زنجیر های مطلقیت، اوهام، بیدادگری، تحجر؛ عقب گرایی؛ نفاق وقبیله پرستی به بند میکشد وتمامیت طلبان بزرگترین حامیان ایشان دررأس نظام دولتی موجود درین کشورمیباشند. 9- با رأی خود به نمایندگان فاشیسم قبیله مشروعیت زمامداری وفرصت اتمام کارهای ناتمام امیر عبدالرحمان ونادر جلاد را میسر نسازید. شعار اتمام کار های ناتمام امان الله خان از طرف اشرف غنی یک روپوش برای نیات خبیثانۀ اودرجهت احیای دوران حاکمیت فاشیستی عبدالرحمان جلاد است وبس! 10- اشرف غنی هیچ نوعی تعلقی بمردم افغانستان ندارد ؛ او یک امریکایی تمام عیار وپروردۀ استخبارات امریکاست؛ برای اوهیچ چیزی به اندازۀ حاکمیت قبیلۀ خود او ومنافع کشور امریکا ارزشمند نبوده وشعاردفاع از دموکراسی وجمهوریت صرف با هدف بدست آوردن مشروعیت درمذاکرات بعدی با طالبان وکسب امتیاز بمثابۀ یکی ازشرکای سیاسی طالبان در آینده است. 11- با اشتراک ونظارت همه جانبه در پروسۀ انتخابات؛ از تقلبات جلو گیری ودربرابر تقلب آمادۀ بپا خیزی مدنی با همه گزینه های ممکن آن باشید. 12- اختلافات ذات البینی را کنار بگذارید، از نفاق وتفرقه بپرهیزید ودریک جبهۀ واحد برعلیه تمامیت طلبان، بمثابۀ حامیان ومربیان حقیقی طالبان، که دشمن وحدت وهمبستگی مجموع هم میهنان شما بشمار میروند، وارد کار وزار انتخاباتی شوید. 13- از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در یک فضای آزاد وشفاف سرتاسری تحت نظارت نمایندگان احزاب وجریانات سیاسی، جامعۀ مدنی ، کاندیداتوران ریاست جمهوری ونمایندگان با صلاحیت جامعۀ جهانی وملل متحد پشتیبانی نمایید. شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در خارج از کشور

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here