پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت تجلیل از روز شهدای راه آزادی ویاد بود شهید احمد شاه مسعود

0
1260

 

پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت تجلیل از روز شهدای راه آزادی ویاد بود شهید احمد شاه مسعود

با اهدای درود برروان پاک شهدا وعرض سلام خدمت شما بزرگوارانی که امروز باهدف تجلیل ازشهدای راه آزادی وعدالت شهید احمد شاه مسعودقهرمان ملی، شهید برهان الدین ربانی شهید راه صلح، شهید عبدالعلی مزاری شهیدعدالتخواهی وآزادی، شهید مطلب بیگ، شهید احمد خان سمنگانی، شهید حاجی عبدالقدیر وغیره گرد هم آمده اید ؛ تا با حضور تان سهم خویش را در زنده نگهداشتن یاد وخاطرۀ شهدا ، بعنوان جانبازان واقعی راه عدالت وآزادی ادا واز پیشوایان بزرگ این نبرد حق بر علیه اباطل روزگار قدر دانی نمایید. بی هیچ تردیدی شهید احمد شاه مسعود یکی از جملۀ حماسه آفرینان بزرگ این سرزمین است که نام وجایگاه او در تاریخ اینکشور در کنار سایرمبارزین دوران او جاویدان وماندگار خواهد بود. روحش شاد وجایش فردوس برین باد! ماامروزدرعمق سیاه ترین دور تاریخ کشورخوددررویاروئی با فجیع ترین ووقیح ترین اشکال اسارت، استبداد، نفاق، مناسبات مافیایی، نژاد پرستی، ژنوساید وحاکمیت طلبی های انحصاری و تک ملیتی در یک جوعریان وابستگی وبیگانه پرستی، با زوال آگاهی ونیاز های لازم در برخوردبا این پدیده های منحوس دست وپا می زنیم . این حالت فاجعه بار جامعۀ افغانستان معلول عوامل عدیدۀ داخلی وخارجی بحساب میآید، که بارزترین آنها به نظام های حاکم سیاسی ومناسبات مسلط اجتماعی در سرزمین افغانستان باز میگردد که ، با تأثیر پذیری از آن ها زمینه های اساسی بحران های داخلی بعنوان افزاردست اندازی های اجانب از استقامت های مختلف بر پروسۀ حیات وسرنوشت مردم ما مهیا میگردد. تأسف بار ترین نتیجۀ تداوم این مناسبات منحوس ساری وپارازیتی بودن آن میباشد، که اکنون بگونۀ آمیبی به سرتاسر کشور سرایت واکثریت مطلق دست اندر کاران میدان سیاست وفرهنگ را بخود مبتلا نموده ، که به شدت نگران کننده وتأسف آور میباشد. هر چند راه دشوار است ولی معراج حق وحقیقت در پناه پیام آرمانی شهدا وبیدار دلانی که این پیام ها را مخلصانه وپیامبرانه پذیرا ورهروان صادق این مسیر باقی میمانند حکم ازلی تاریخ است که نباید بدان بی باور بود. شناخت شخصیت ومبارزات هریکی از جانباختگان راه آزادی وعدالت منجمله مسعود شهید بدون در نظر داشت سایه روشنهای واقعیت های مسلم جامعۀ ما که آزادی خواهان وخلق های محروم افغانستان؛ که هریکی از ایشان را چون عضوی بپا خواسته از پیکر خود محسوب وصادقانه جان در راه تحقق آرمانهای اایشان گذاشتندکاملاً ناقص ودور از واقعیت خواهد بود. خصوصاً در چنین شرایط مذلت بار تاریخ؛ که حلقات قدرت طلب وانحصار گر باز هم با بدر نفاق وتوطئه در صدد اشغال و تحکیم پایه های حاکمیت وانحصار قدرت دولتی با عناوین مختلف حتی قربانی نمودن خونبهای نیم قرنۀ مجموع شهدای راه آزادی وعدالت بوده واز ارتکاب هیچ معامله گری درین راه دست بردار نیستند ؛ عطف توجه جدی به این مسأله یعنی امر وحدت آگاهانه وصادقانۀ همه مردم ستمدیدۀ کشور، در برابر عوامل داخلی وخارجی این توطئه ها از الویت وارزش خاص برخوردار است. فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با ارائۀ عمیق ترین مراتب غم شریکی وهدیۀ تحیاة ودرود بر ارواح پاک کلیه شهدای راه حق وعدالت؛ جهاد ومقاومت یکبار دیگر از کلیه مدعیان رهروی در جادۀ حق وحقیقت خاضعانه تمنا مینماید که با روی آوردن به بر خورد های حقیقت یاب وپیوند دهندۀ همۀ محکومین ومظلومین در برابر هیولای بیداد واستبداد چراغ راهی راکه از خون شهیدان مایه میگیرد همیشه فروزان نگه داشته، واز لغزیدن به گودال های جهنمی خود بر تر بینی وتحقیر دیگران بر حذر باشند. الهی مردم مارا به خرد خود شناسی واقعی وانسانی واصل بگردان وهمدیاران مارا از طاعون برتری جویی های ستمگارانه بر پایه های قوم، قبیله، زبان؛ نژاد، منطقه، مذهب وغیره که ریشه های اساسی بخش بزرگی از معضلات جامعۀ ما بدان مرتبط میباشد خود راه درمان رهنمون گرد ! آمین شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دنمارک- کپنهاگن 15 سپتامبر 2019 از توجه وحوصله مندی شما عالمی سپاس!

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here