پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در سوگ از دست رفتن استاد غلام محمد«چنگیز

0
1237

پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در سوگ از دست رفتن استاد غلام محمد«چنگیز »

جمعه هشتم سنبلۀ 1398 خورشیدی برابر با 30 اگست 2019 میلادی

استاد غلام محمد «چنگیز » از دارالفنا به دارالبقا شتافت

انا لله وانا الیه راجعون

بادرد واندوه بیکران امروز فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  یکجا با جامعۀ فرهنگی ومعارف کشور بخصوص علمبرداران فرهنگ ومعارف تخارستان باستان شاهد از دست رفتن ورو در نقاب خاک کشیدن فرزانه مردی از تبار رزم آوران خستگی ناپذیر سنگر دانش ومعرفت ، آزادی وعدالت ، روشنگری وانسانمداری حضرت استاد غلام محمد چنگیز میباشند، که از عنفوان جوانی تا آخرین روزگار حیات خویش؛ با جد وجهد یک انسان آرمانگرای آگاه و ومتعهد به امرترویج علم ودانش وحکم برابری ورستگاری انسان؛ ازقیود بردگی ومظالم انسان بر انسان در کلیه اشکال وجلوه های آن؛ بعنوان یک معلم وچراغدار راه معرفت با واقعیت های موجود در جامعه؛ در صف رزمندگان و سنگر نشینان عدالتخواه روزگار خویش قرار گرفت  وتا آخرین رمق حیات از اقتدا بدین استقامت باز نه ایستاد.

هرچندی که جبر مردن به فحوای آیۀ متبرکۀ « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» امریست طبیعی وگریز ناپذیر ولی بخاطر باید داشت که درین مسیر بی بازگشت زمان از هر انسان نقش پایی بجا میماند؛ که نقش شخصیت واهلیت هریک را به تناسب چگونگی زیستن وعملکرد آنها در مسیر پر خم وپیچ زندگی آنان آئینه داری وبرای نسل های بعدی بازگویی مینماید.

 استاد چنگیز مردی بود وارسته و  ومعلمی بود متعهد به امر نجات انسان از جهل وتاریکی ها که با بار امانت آگاهی وخرد بجنگ  جهل وخرافات،  اسارت وبیدادگری ، تبعیض وتعصب، برتری جویی وانسان ستیزی در خدمت مردم ومیهن خویش قرارگرفت وصادقانه این رسالت را تا آخرین لمحات حیات بدوش کشید !

شورای رهبری وهمه اعضای فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  مرگ این پیر خرد را بمثابۀ یکی از اعضا وحامیان بی وقفۀ این نهاد فرهنگی وخدمتگزار واقعی راه آزادی وسعادت مردم یک ضایعۀ جبران ناپذیر بحساب آورده با عرض تسلیت  به حضور یکایک بازماندگان ، دوستان ، شاگردان آن بزرگمرد، اهل معارف وفرهنگ  تخارستان باستان وسرتاسر کشور؛ از بارگاه ایزد متعال تمنای آرامش وفردوس برین به روح ایشان را مینمایند.

روح این مرد بزرگ شاد، خاطراتش جاویدان وجایش فردوس برین باد!

                                           شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here