پیام تهنیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت فرارسی ایام عید سعید اضحی

0
1147

پیام تهنیت فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت فرارسی ایام عید سعید اضحی

شنبه دهم ماه اگست 2019

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان فرارسی ایام متبرکۀ عید سعید اضحی را به جمیع مردم با دیانت ورنج دیدۀ افغانستان وکافۀ مسلمین جهان مبارک باد گفته از بارگاه پروردگار عالمیان برقراری صلح واقعی، آزادی، عدالت، اتحاد وهمبستگی سرتاسری را درسرزمین آتشگرفته و اسیر جنگ های خانمانسوز افغانستان؛ بدور از کلیه اشکال نابرابری ها و برتری جویی ها استدعا مینماید. ما آرزومند آنیم که مردم این سرزمین با عبرت از تاریخ خونبار ومصائیب بیشماری که هم اکنون گرفتار آن میباشند، راه های عادلانه وانسانی همزیستی را در میهن مشترک خویش پذیرا وبا پرهیز از کلیه اشکال برتری جوی وقدرت طلبی ناشی از قوم، قبیله، زبان، نژاد، مذهب، منطقه ، جنسیت وغیره فضای همدیگر پذیری متعالی وانسانی را در پرتو یک مناسبات قانون مدار وعادلانۀ همه شمول بخویشتن فراهم نمایند. بازهم عید قربان به همگان مبارک باد شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ویریجینیا/ امریکا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here