اوغانستانلیگ تورکلرنینگ مدنی فدراسیونی نی قوتلوغ بولسون پیامی

0
1148

اوغانستانلیگ تورکلرنینگ مدنی فدراسیونی نی قوتلوغ بولسون پیامی

1398 ئیل نینگ قربان بیرامینینگ کیلیش مناسبتیده شنبه(باش کون)اگست آیی نینگ اونلمچی کونی اوغانستانلیگ تورکلر نینگ مدنی فدراسیونی مبارک قربان بیرامینینگ کلیشی نی برچه اوغانستان وجهان مسلمانلریگه قوتلوغ بولسون ایتیب تینگری تعالی نینگ درگاهیدن صلح و تینجلیگ، بیر لیگ وبرابر لیگ ، عدالت وآزاد لیگ نی حقیقی وواقعی شکل لریده بوتون اوغانستان اولکه سیده برقرار بولیش وخلقمیز نی بو مصیبت لر دن قوتولوشینی استدعا قیله دی. چین یورکدن آرزو قیلمیز کی برچه اولکه داش لریمیز تاریخ نینگ اچیغ واستخوان کویدوراتگن درس لریدن وشوبوکونکی بولوب تورگن فاجعه بار اوحوال لریدن عبرت آلیب؛ عدالت وانسانیت یولیدن بیرگه یاشش زمینه لری نی بوسرزمین ده اوزلریگه محیا ایلب ؛ قدرت طلبلیگ و فاشیستی اندیشه لر نی هر بیرشکلی گه کی بولسه اوز فکر اوندیشه لریدن یاقاتیب ؛ بیرلیگ وبرابر لیگ ده یشه ماغ فضا لرینی اوزلری گه محیا ؛ قومی، قبیلوی، زبانی، مذهبی ؛ نژادی ، منطقوی، جنسیتی عظمت طلب لیگ وشئونیسم نی بو اولکه ده تا جهان باریچه نابود ایلب ؛ حقیقی عدالت وسعادت گه یول تاپسونلر. اینه هم قربان براملرینگیز قوتلوغ بولسون اوغانستان لیگ تورکلر نی مدنی فدراسیونی نی باشقراو چی شوراسی ویریجینیا/ امریکا

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here