زنان آهنین

0
2246

زنان آهنین

در دوره کرزی – فهیم، نماد ایستاده گی در برابر غدر و تقلب و خویش خوری، سیمین بارکزی بود که هفده روز تمام دست به اعتصاب زد و سرانجام گروه خشونت به دستور کرزی بر وی حمله کرد؛ خیمه اش را برانداخت و خودش را روانه شفاخانه کرد. عین عمل در برابر این زنان حق باخته صورت گرفت. این زنان غضبناکتر اند و برای نخستین بار طریق تازه ای از ایستاده گی و اعتراض خود را در برابر حق خوری ارکان فاسد دولت ابراز می دارند. اغلب مردم فکر می کنند که تلاش های این بانوان به جایی نمی رسد؛ مگر شاید این یک مورد خاص باشد. اگر دنیا مداخله کند، اوضاع عوض می شود. رنج و گیرافتاده گی این بانوان را سهل می توان احساس کرد

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here