اکادمی بین المللی اسلامی اوزبیکستان

0
1247

قسمت اول 

اکادمی بین المللی اسلامی اوزبیکستان

نویسنده: اکادمیسین شرعی جوزجانی

قسمت اول

نگاهی به گذشتۀ این کانون علمی وفرهنگی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سالهای اخیر سدۀ بیستم اوج فعالیتهای تروریستی در افغانستان بود.  طالبان با بی بندو باری و لجام گسیختگی هر طرف دست درازی میکردند و تروریستان آسیای میانه را بیدریغ زیرچتر حمایۀ  خود قرارداده بودند. ارزشهای دینی وارونه و به مثابۀ منبع جنگ وقتال تلقین میشد و برذهنیت مردم منطقه که سالیان دراز زیر تأثیر اندیشه های اته ایستی نظام شوروی از ماهیت واقعی اسلام دور نگهداشته شده بودند، اثر منفی بجا میگذاشت. 

درچنین شرایطی در سال 2000 به تشبث مرحوم کریموف دانشگاه اسلامی تاشکینت در دایرۀ اپرات ریاست جمهوری اساس گذاشته شد. بنده نیز درین کارخیر سهم داشتم و بنابر توصیۀ معاون نخست وزیر که ریاست دانشگاه را نیز بر عهده داشت دپارتمنت حقوق اسلام را تشکیل نموده برنامه و دستور کار آنرا طرح و به تصویب شورای علمی رساندم و بنا به سپارش آن نخستین کتاب درسی حقوق اسلام را به زبان اوزبیکی تالیف و به نشر رساندم. این مونوگراف که بعد از نظام شوروی نخستین اثر متکی بر منابع علمی معتبر در حقوق اسلام به زبان اوزبیکی بود از طرف وزارت تحصیلات عالی ومتوسطۀ اوزبیکسان به صفت یک اوقوو قوللنمه (ممد درسی) برای تحصیلات عالی مورد تصدیق قرار گرفت و حایز جایزۀ سوم گردید.

محترم خیرالدن سلطانوف مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور سابق ضمن ملاقات در یک گرد همایی در دانشگاه به رئیس دوم دانشگاه گفت که نخستین ایدۀ ضرورت تاسیس چنین یک مرکز علمی را استاد جوزجانی داده بودند که من به رهبری رساندم و مورد توجه جدی قرار گرفت و قصۀ طرح مرا در زمینه به حاضرین بیان کرد.

دانشگاه کدرهای ورزیدۀ زیادی درعرصه های مختلف به جامعه تقدیم کرد. از جملۀ شاگردان من یک عده شان به درجه داکتری رسیدند.

آخرین ریکتر دانشگاه محترم شهرت یاوقاچف بود. او دانشگاه را سرو سامان داد ودرین راستا فعالیتهای مثمری انجام داد.

من تاسال2008 با تدریس حقوق اسلام (فقه و اصول فقه) دپارتمنت را رهبری کردم و بعدا وظیفه را به شاگردان ارشد خود واگذار نمودم.

دومین رئیس جمهور اوزبیکستان شوکت میر ضیایف به سلسلۀ اصلاحاتی که متناسب به خواست زمان در عرصۀ دانش و فرهنگ  به عمل آورد، نخست دانشگاه را به درجۀ اکادمی اسلامی ارتقا داد   و بعدا بر پایۀ «دانشگاه اسلامی تاشکینت» و «اکادمی اسلامی اوزبیکستان» در 16 اپریل سال 2018 میلادی مطابق فرمان رئیس جمهوراوزبیکستان شوکت میر ضیایف «اکادمی جهانی اسلامی اوزبیکستان»تشکیل گردید و ازدوسال بدینسو به ریاست شهرت یاوقاچف با برنامۀ علما تنظیم شده به فعالیت خود دوام میدهد.

دوام دارد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here