اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 1398 افغانستان

0
1321

 

 

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 1398 افغانستان

یکشنبه 26 ماه می 2019میلادی  برابر با پنجم جوزای 1398 هجری شمسی

 

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دررابطه با چهارمین انتخابات احتمالی

ریاست جمهوری افغانستان در ماه میزان سال 1398

قبل ازهمه قابل یادآوری میدانیم!

درین آشفته احوالی که بر فضای سیاسی کشور ما مستولی است وبازیگران داخلی وخارجی  میدان سیاست که از ارگ کابل تا قصر سفید، ازمقراتحادیۀ اروپا تا ماسکوو پیکن، ، از قطر تا بن آلمان، ازدهلی واسلام آباد تا تهران وریاض  به اشکال وشیوه های مختص بخود مصروف بازی با سرنوشت مردم این سرزمین بوده و بنابر مقتضای منافع خویشتن، بدنبال تعمیل وتحمیل پروژه های مورد نظر خودها ؛ باعدم اعتنا بخواست وارادۀ مردم اینکشور میباشند؛ چشم اندازبرگزاری دور چهارم انتخابات ریاست جمهوری را تا حدی مغشوش وخطر معاملۀ چندین جانبۀ احتمالی راعمیقاً متصور میسازد.

چیزی که بی هیچ گفت وشنودی برای هر صاحب نظری قابل درک ومایۀ نگرانی در رابطه با تحولات احتمالی آینده؛ منجمله صلح با طالبان وانتخابات آیندۀ کشور میباشد؛ همانا عملکرد های یک جانبه ومقتدرانۀ اخیر زلمی خلیلزاد به حیث نمایندۀ باصلاحیت دولت امریکا در مذاکرات دوجانبه با طالبان؛ باعدم حضور نمایندگان مردم ودولت نیمه قانونی وحدت ملی از یکطرف؛ وتلاشهای گسترده وچندین جانبۀ محافل وحلقات تمامیت طلب قبایلی در وجود چندین حلقۀ به ظاهراز هم جدا ولی در عمل مرتبط باهمدیگر داخلی ازاشرف غنی وکرزی تا اتمر وحکمتیاراز جانب دیگر است، که فضاهای انتخاباتی وغیر انتخاباتی را در انحصار خویش در آورده با بیرون راندن نمایندگان سایر اقوام وملیتها از صحنه های فعال سیاست بگونۀ شبانه روزی دست اندر کار میباشند.

با وجود این همه پیش بینی های نامیمون واحتمالی که بگونۀ آشکارا در داخل وخارج کشور در جریان است!

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با اعتقاد کامل وخدشه ناپذیربه دموکراسی ومردمسالاری؛ انتخابات را یک اصل انکار ناپذیرومؤلفۀ اساسی هر نظام دموکراتیک بحساب آورده ، از برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف ودوراز کلیه اشکال تقلبات واستفاده های افزاری ازآن ؛ در کشور استقبال واز تداوم امر انتخابی شدن کلیه ارگانهای های قدرت دولتی، بعنوان یک حق برای فرد فرد باشندگان این سرزمین پشتیبانی مینماید.

شاید دوران انتخابات ریاست‌جمهوری وپارلمانی دراکثر نقاط عالم، شباهت به یک بازار مکارۀ زودگذری پیدا کند که کاندیدا ها با عرضه و نمایشِ داشته‌های راست ودروغ خویش ؛ خواهان جلب آرای مردم به نفع خویش میباشند!

اما در افغانستان این بازار مکاره؛ در دوران کار وزارهای انتخاباتی چنان وقیحانه ومغایر با موازین اخلاقی وعرف های دیپلوماسی سازماندهی میگردد؛ که کاربست مکر ونیرنگ، دروغ وریا، فساد وتفرقه ، معامله وخیانت وغیره بعنوان کالا های اصلی بازار رقابت؛ درهرحدی که ممکن باشد وارد این بازار گردیده؛ راستی وصداقت، تعهد و ووفاداری بمنافع مردم ومیهن را در باور توده ها ترورواثرات  شوم خویش را تا سالهای سال در زندگی روزمرۀ مردم بجا میگذارد.

درانتخابات‌ آینده واحتمالی ریاست‌جمهوری‌ کشورکه ، تا همین اکنون هم  در مورد برگزاری آن شک وتردید های زیادی وجود دارد (شاید یک نه ای عادی وسبک آقای ترامپ از قصر سفید؛ این انتخابات بیمار وتوأم با هزاران اگر ومگر هارا؛ درینکشور اسیرچنگال فاشیسم قبیله و استخبارات جهانی ؛ برای مدت های نامعلوم دیگر خاکسپاری نماید!) ما تبارز بازیگران سیاسی بوقلمونی را شاهد هستیم که؛ که هرلحظه به نرخ روز جامه بدل میکنند و در اخیرهم مسلم نیست که به کدام رنگ وفادار خواهند بود.

برعلاوه ما با حکومتی مواجه هستیم که میل به قدرت و انحصارخواهی در آن بیداد میکند و مهندسی نمودن پروسۀ انتخابات را حق مسلم وپدری خود بحساب آورده ، با استفادۀ افزاری از انسانی ترین خواست ونیاز مردم ؛ همیشه تلاش دارد که؛ همه داشته های مردم را در راستای تعمیل منافع خود ویاحلقۀ خاص همسو با آرمانهای مشترک عظمت طلبانه وانحصاری، بسیج ویا پراگنده سازد. قانون سنتی بازار مکارۀ قدرت وحاکمیت درافغانستان که همیشه دوام  قدرت وحاکمیت انحصاری قبایل حاکم کشور را در تاریخ تأمین مینماید، متکی به همین دو منبع داخلی وخارجی رنگ ونیرنگهاست.

واقعیت تلخ تر از همه این است که، برخلاف احکام صریح قانونی اسلسی کشور که شرایط اساسی احراز مقام ریاست جمهوری کشور را منوط به مسلمانی، داشتن والدین افغانستانی، شهروندی افغانستان، نداشتن سابقۀ جرمی، محروم  نبودن از حقوق مدنی ، نداشتن تابعیت کشورثانی،وبیشتر از دوبار عهده دار نبودن مقام ریاست جمهوری تعین مینماید؛در مطابقت با یک قانون نانوشتۀ شئونیستی ومغایر با احکام قانون اساسی، پشتون بودن تیره وتبار رئیس جمهور همیشه ودر کلیه انتخابات ها نافذ وعملی گردیده است.

فاجعه بار تر ازهمه سقوط نمایندگان سیاسی اقوام وملیت های محکوم کشور در مقام قبول داو طلبانۀ سلسله مراتب درجه بندی شدۀ قومی برای خویش درین رابطه، ودرگیری های میان خودی این نخبگان در جهت احراز مقام های معاونیت اول ودوم بعداز پشتون  وخودداری  دایمی ایشان از اتحاد ارگانیک  در جهت فرو ریختاندن این دیوار منحوس تمامیت طلبی برای همیش میباشد.

چنانچه ازاولین روز روی کار آمدن دولت موقت در کنفرانس بن اول،  تابه امروز؛ هر انتخاباتی که صورت گرفته ، تقریباً تمام تیم هاى انتخاباتى بر اساس سهمیه هاى قومى یارگیرى و تکت سازى میکنند وسیاستمداران مطرح غیرپشتون که القاب متفاوت را نیز در کارنامه های خویش دارند بیشتر تمرکز خویش را براى اخذ معاونیت ها معطوف میدارند تا خود رئیس جمهور شدن.

وقتی که قومیت در کاندیدا شدن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نقش تعیین کننده داشته باشد، این به تمام معنا خطر جدى را متوجه پروسه مردمسالارى و حاکمیت قانون میسازد. باور عمومى محققین در عرصه «قوم و سیاست» بر این است، وقتى قدرت سیاسى مورد سلیقه قومى قرار میگیرد، سیاست، امنیت، اقتصاد و ساختار اجتماعى کشور را متاثر میسازد که همه براى ایجاد یک نظام دموکراتیک حیاتى اند.

وقتیکه تقسیمات کرسى هاى کلیدى مبنى بر ملاحظات اتنیکى، تطبیق احکام قانون حاکم و مراودات مبتنى بر آن را متاثر از اعقاب و پیوندهاى قومى میسازد، حس مسؤلیت پذیرى افراد را در برابر مردم  ومیهن کم رنگ و متزلزل ساخته، نوعی وفاداری منفعت طلبانه به نخبگان قومی را تقویت میبخشد. اینگونه برخورد غیر قانونی نه تنها که نهاد های ادارى و سیاسى را در یک کشور از اعتبار ساقط میسازد بلکه شگاف هاى اجتماعى و اختلافات قومى را نیز تشدید میبخشد.

تحقیقاتی که در مورد رابطه میان دموکراسی و کششهای قومی صورت گرفته، بیانگر آن است، زمانی کشوری فاقد ساختار مستحکم و با ثبات سیاسی و اقتصادی باشد، دموکراسی ممکن است باعث بروز اختلافات قومی و گروهی در آن کشور شود.

تجارب حاصله از گذشتۀ سیاسی کشور حکم مینماید، مادامی که عناصر قوم، قبیله، نژاد، زبان ، مذهب وغیره به محور برتری جویی وعظمت طلبی ها مبدل ومناسبات متساوی الحقوق شهروندی برمبنای قانون ؛ جای خودرا به داشتن پیوندهای فوق الذکر تحویل دهد، دموکراسی ومردمسالاری به هیچ قیمتی نمیتواند در جامعه پیاده گردد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با تأکید بر نهادینه شدن واقعی دموکراسی ومردمسالاری در کشور ، که در آن جمیع اشکال برتری جویی وعظمت طلبی ها ریشه کن ومناسبات عادلانۀ  مبتنی بر یک قانون اساسی جوابگو در راستای حل کلیه اشکال تضاد ونابرابری ها ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی در سرتاسر کشور برقرار گردد ؛ از مجموع باشندگان کشور بخصوص اقشار آگاه جامعه تقاضا میدارد که :

  • باخرد وتعقل باهمی از مناسبات نیم بند دموکراتیکی که بعداز سال 2001 در ازای قربانی های بس بزرگ تا این مرحلۀ تاریخ رسیده است؛ پاسداری بعمل آید.
  • پاسداری از تداوم انتخابات ریاست جمهوری با برنامۀ نجات این پروسه از چنگ هیولای قبیله پرستی وشئونیسم وابسته به استخبارات خارجی وظیفۀ انسانی ووجدانی کلیه باشندگان این سرزمین میباشد.
  • از طالبانی ساختن نظام سیاسی کشور با هر امکاناتی که در اختیار دارید جلو گیری نمایید.
  • از سیاسی ساختن ملیت، مذهب ، زبان ، نژاد وغیره بگونۀ علمی وعملی جلوگیری بعمل آید.
  • نخبگان قومی مرتبط با اقوام وملیتهای محکوم کشور از پذیرش داو طلبانۀ برتری جویی های قومی حاکمان سیاسی کشور خودداری وبا اتحاد آگاهانۀ خویش مانع از تداوم این مناسبات  ویرانگر دربین کلیه اقوام وملیت های همزیست درین کشور شوند.
  • صلح درکشور ما یک نیاز انکار ناپذیر تمام باشندگان کشور است ولی از رفتن بطرف صلحی که آزادی ها را منکوب واسارت رانهادینه سازد جلوگیری بعمل آید.
  • تعلقات قومی یک امر طبیعی ومحصول تکامل جمعی انسانها در روند تاریخ است؛ ولیکن هیچ قومی بر قوم دیگر  وهیچ انسانی بر انسان دیگر بر پایۀ داشتن تعلقات قومی ونژادی برتری ندارد.
  • تورکان افغانستنان بخش جدایی ناپذیر جامعۀ کثیرالملیۀ افغانستان اند؛ بر هیچ نوع برتری جویی وعظمت طلبی قومی، نژادی، لسانی وغیره سر تسلیم فرود نمیآورند وهمزیستی متساوی الحقوق کلیه باشندگان کشور را ، بمثابۀ یک امر مقدس انسانی واسلامی تکریم و پاسداری مینمایند.
  • با الهام از درد ورنجی که در طول تاریخ تورکان افغانستان از ناحیۀ تبعیض، تعصب، بیعدالتی های سازمانیافته متحمل گردیده اند ، تداوم مبارزات عدالتخواهانه را برعلیه این پدیده های شوم ؛ حق طبیعی وانسانی خود محسوب وخواهان همبستگی آگاهانۀ جمیع مردم کشور درین رابطه با خلق تورک میباشند.
  • هیچ ملیتی درین کشور به تنهایی بالای دیگران حکومت کرده نمیتواند ؛ پلورالیسم سیاسی با مشارکت متساوی الحقوق کلیه اقوام وملیتهای کشور یگانه را ه رهایی از بلایای هژمونیسم وبر تری جویی های قومی وقبیلوی است.

هموطنان بیایید با دوری گزیدن از کلیه اشکال برتری جویی ها در مصاف بیعدالتی ها، عقب ماندگی ها، بنیاد گرایی، قبیله پرستی، نژادپرستی وعقب گرایی باهم متحد شویم ؛ تا باشد نسل های امروز وفردای کشور را از دام مصائیبی که تا امروز گرفتار آن اند نجات داده بتوانیم .

اتحاد واقعی  در راه عدالت ، مساوات وشگوفایی کشور وظیفۀ وجدانی وانسانی فرد فرد باشندگان این سرزمین است

ما پیروز میشویم

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here