مرحوم منشی عبدالقادرخان چوغتایی!

0
653

منشی عبدالقادرخان فرزندارشد عوض بدلخان،منشی دربارامیرعبدالرحمان است. منشی عبدالقادرخان ضمن اینکه منشی نایب الحکومگی و شخصیت ملی ومردمی بود ازشمارفضلاوخوشنویسان بلنددست میمنه نیزمیباشد.
احمدقلیخان راجی(پدرمرحومین خیری ونوا) دراثرخودبنام(سفردرسنگلاخ)ازوی تذکری داردکه نويسنده سطوردرهنگام نوشتن اترخویش بنام(یادی ازخوشنویسان فاریاب/منتشره هرات،سال1394) این مواردرابابرخی معلومات دیگرروایت کرده ام. وی اثری منظوم رابنام(جذرومداسلام)نظربه سفارش واصرارشادروان ابوالخیرخیری،طی سالهای1315-1317بخط زیبای نستعليق خطاطی نموده وبه نامبرده سپرده بودکه نظربروایت مرحوم عبدالاحمدمنشی زاده(قبل ازوفات مرحوم درسال 1390طی یک مصاحبه رویاروی بانگارنده سطور) این اثرقراراطلاع هنوزدراختیارخانواده مرحوم خیری قراردارد.
منشی عبدالقادرخان مدت 20سال منش حكومت اعلا دردوره شیرخان وعبدالرزاق خانان حاکمان اعلای ميمنه بود.
وی درسال1303درنخستین لویه جرگه امان الله خان،بعنوان وکیل مردم ميمنه اشتراک ورزید. بنابرروایات ثقه درروزگشایش کارجرگه،حین ایرادبیانیه توسط امیرامان الله خان،ازسخنان امیرایرادمیگیرد. امیرازاین کاروی برآشفته شده ونسبت به وی کینه میگیردو میخواهددستورقتل ویراصادرکند. ولی درابن میان(ملاچاری خان اندخویی) مداخله نموده،به امیرمیگویدکه دراین کارازاحساسات کارنگرفته ،ازمنشی علت رااستفسارنماید. امیرامان الله به استشاره ملاچاری،علت این کار رامیپرسد،منشی عبدالقادرخان باصراحت لهجه منظورخویشرابیان نموده،امیرراقناعت ميدهدوبعدن امیرامان الله ازوی معذرت میخواهدوازسرقتل وی میگذرد.
منشی عبدالقادرخان درسال1325،روزچهارشنبه بتاریخ 30میزان درعرض راه چغاتک وشهرمیمنه بعمر81سالگی
براثرسکته قلبی چشم ازجهان فروبست. مرحوم داکترعبدالاحداولوسی،عبدلصمد،عبدالاحمد ازشمارفرزندان وی بودند.
محمدكاظم امینی/مزارشریف
1/3/1398

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here