فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان توطئه های شئونیستی وعقبگرایانۀ حلقات تمامیت طلب وحامیان بین المللی ایشان رادر رابطه با مذاکرات صلح با طالبان به شدت محکوم مینماید!

0
1163

 

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان توطئه های شئونیستی وعقبگرایانۀ حلقات تمامیت طلب وحامیان بین المللی ایشان رادر رابطه با مذاکرات صلح با طالبان به شدت محکوم مینماید!

صلح وامنیت بزرگترین نیازفطری وطبیعی جوامع انسانی وفراهم آورندۀ همه زمینه های واقعی زندگی باهمی انسانها در کلیه ادوار تاریخ میباشد، که همزمان با آفرینش انسان وجوامع انسانی پدیدار ؛ الی تا بی نهایت تاریخ به عنوان یگانه مؤلفۀ بنیادی تأمین سعادت وهمزیستی انسانها باقی میماند.

اما این ارزش مقدس انسانی؛ نه کدام کالای تولید شد ه در این ویا آن فابریکۀ با نام ونشان کشور های ثروتمند وپیشرفتۀ جهان  ونه هم کدام گیاه روینده وپرورش یابنده در پروژه های زراعتی ویا لابراتوار های تحقیقاتی بزرگ دنیا است ، که آنرا حسب در خواست وفرمایش از این ویا آن کشور بعدازتولید در جا های معینه به این ویا آن کشور دیگروارد ویا هم صادر نمود! بلکه یک نیاز طبیعی وذاتی برای پاسداری از تداوم حیات و ترقی انسانها درین کرۀ خاکی است.

وقتیکه ما در کشور خود ازصلح سخن میگوییم؛ هدف ما دستیابی به آن آرمان مقدس انسانی درفضای کشور ماست که، در یک جو حاکمیت قوانین عادلانه کلیه باشندگان کشور؛ از حق حیات بدوراز کلیه اشکال نابرابری وزور گویی برخوردار و هیچ کسی بر مبنای قوم، قبیله، زبان، مذهب، منطقه، نژاد وغیره در معرض تبعیض وبیعدالتی نسبت به دیگران قرارنگیرد وبا داشتن حقوق یکسان شهروندی ، مبتنی بر اصل شایسته سالاری  از کلیه امتیازات ومسئولیت های دولتی وغیر دولتی در کشور؛همه بگونۀ یکسان مستفید شده بتوانند.

صلحی را که مردم افغانستان بدان نیاز دارند نه آن صلحی است، که به دستور کاخ سپید ومیزبانی شیخ های قطری، ازطریق تحمیل حاکمیت فاشیستی مذهبی تروریستان طالب بکشور ما وارد وبر مردم ما تحمیل شده؛ باشندگان مجموعی این سرزمین را یک بار دیگر با محروم سازی از کلیه مزایای زندگی متمدنانه وانسانی درزندان امارت طالبان اسیر؛ زن ومرد، پیر وجوان را ازداشتن  جمیع حقوق وآزادی های دموکراتیک محروم، زنان را در پشت دیوار خانه ها اسیر، دروازه های رادیو وتلویزیون را مسدود، ریش مردان را با شیشۀ اریکین اندازه گیری، مراکز آموزشی کشور را از تدریس مضامین مربوط به علوم طبیعی محروم، پاکسازی های قومی وژنوساید را در برابر اقوام وملیتهای محکوم اوزبیک، هزاره، تاجیک، تورکمن، بلوچ، قرغیز، قزاق، ایماق، پشه ای، نورستانی، هندو ، سیکهه وغیره یکبار دیگر جاری وفضای کشور را بیک زندان تمام عیار فاشیستی مبدل بگرداند!

دولت امریکا اگر خواهان آن باشد که در برابر گرفتن تضمین امنیت برای منافع کشوری خود از طالبان تحت نام عدم همکاری طالبان با گروه های تروریستی القاعده وداعش، درحمله به منافع امریکا باتبدیل شدن افغانستان به پایگاه های حملات تروریستی به دیگر کشور ها؛ سرنوشت مردم ما را دو دسته به طالبان پیشکش وحقوق انسانی مردم افغانستان را در راه رسیدن به آزادی ودموکراسی، قربانی منافع استراتیژیک خود در منطقه وجهان نموده؛ از طریق نهادینه ساختن بحران بنیاد گرایی وسلفیت در افغانستان از کشور های منطقه باجگیری نماید، به یقین بدانید که درین پروژۀ امریکا ، هیچ چیزی جز تداوم جنگ از طریق تعویض رنگ سفید بیرق طالبان به رنگ سیاه بیرق داعش وتوسعۀ دامنه های جنگ وبحران از افغانستان به سایر کشور های منطقه بخصوص ایران، جمهوری های آسیای مرکزی، روسیه وچین ندارد!

درین پروژۀ آسیایی امریکا انتقال سنگرطالبان از وزیرستان به  کوه پایه های هندوکش وشمال کشور، با پشتوانۀ داخلی حلقات تمامیت طلب با تمایلات فاشیستی، درالویت قرار داشته، هدف عمده واساسی امریکارا درتعمیل این پروژه ایجاد پایگاه تروریستی در سرحدات کشور های آسیای مرکزی، برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانۀ بعدی درین منطقۀ آسیاتشکیل میدهد.؛ البته برای شئونیست های قبیله سالار کشور هم این یک آرزوی دیرینه ودست نیافتنی است، که تورکستان صغیر یا شمال هندوکش را از وجود اقوام وملیتهای بومی پاکسازی واز طریق نقل وانتقال ناقلین وکوچی ها ی مسلح بعنوان طالب ترکیب طبیعی وتاریخی نفوس آن مناطق را؛ به نفع اکثریت سازی استعماری پشتون ها؛ تحت پوشش تعمیل سازمانیافتۀ انتقال وجابجایی نیرو های وارداتی داعش از سوریه وعراق فراهم سازند.

یعنی درین سیر توالی پروژۀ صدور بحران تروریست های طالب حاکمیت سیاسی کشور را قبضه مینمایند وسنگر های ایشان از نام طالب به داعش تغیر نام داده میشود؛ و فاز جدید جنگ تحت نام داعش ؛ در مقام اپوزیسیون مسلح در کشور آغاز می یابد!!

چه بسا که امریکا ومتحدین افغانی وخارجی آن چند سالی بعد بازهم یک پروسۀ نام نهاد دیگرصلح را همانند اینکه با طالبان راه اندازی نموده است ، با داعش والقاعده هم مساعد ودور سیاه بدبختی واسارت مردم افغانستان را در قید نیروهای اجیر تروریستی خود تحت نام های مختلف بیک موضوع متوالی تا زمان های نامعلوم  مبدل بگرداند.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با در نظر داشت نیاز تأخیر ناپذیرمردم افغانستان به صلح وامنیت، بازی های مضحک وظالمانۀ  استعماری واستحماری را که از آدرس نیرو ها ومراجع جنگ افروز وغارتگر داخلی وخارجی اکنون در غیاب نمایندگان واقعی مردم افغانستان در کشور های مختلف جهان، با نوعی خیمه شب بازی ها ی هدفمند ومغشوش؛ فی مابین امریکا و حلقات تروریستی طالب  در جریان بوده وبه انواع مختلف پای کشور های دیگر جهان از جمله روسیه، چین، هندوستان، اتحادیۀ اروپا وغیره راهم بخود کشانیده است ؛ نوعی بازی اپراتیفی امریکا ومتحدان آن تحت نام صلح با هدف ادامۀ جنگها در افغانستان ومنطقه ارزیابی نموده ، از مردم هردم شهید، شخصیت های ملی، روحانیون، علما، دانشمندان ، آموزگاران، افسران، نیروهای امنیتی،تجار ملی،  پیشه وران، سربازان، کارمندان دولتی، حلقات سیاسی ، مراجع مدنی، ومجامع فرهنگی کشور اعم از زن ومرد صمیمانه تمنا میدارد که با وحدت وهمبستگی برعلیه تلاشهای استحماری واستعماری امریکا واجیران طالبی او، که با مشارکت فاشیستی اندیشان پرورش یافته در مراجع استخباراتی امریکا وغرب، از هژده سال بدینسوبر سرنوشت مجموع باشندگان کشورتحمیل گردیده اند، آگاهانه وقاطعانه مبارزه نموده ، با هر امکانی که میسر باشد از بازگشت نظام فاشیستی قبیلوی طالبان در کشور جلوگیری بدارند.

تا باشد آنچه را که از آزادی وحقوق دموکراتیک مردم خود طی هژده سال اخیر با خونبهای ده ها هزار جوان سربر کف خویش بدست آورده ایم پاسداری  وراه های حرکت بسوی اعمار یک جامعۀ پیشرو ومترقی با محو کلیه اشکال بیعدالتی ها ونابرابری ها در امروز وفردا هموار ساخته بتوانیم.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  صلح واقعی را در ین کشور با حل مسایل ذیل مرتبط دانسته ودر عدم حل اصولی وقانونمند این مسایل ، با مشارکت نمایندگان واقعی مردم افغانستان از یک ترکیب همه جانبۀ سرتاسری ،  هر نوع صلحی را که درین کشور پیاده شود بمثابۀ آغاز دور جدیدی از جنگ ها ارزیابی ومردم افغانستان از ادامۀ بدبختی های جنگ هشدار میدهد:

1- صلح افغانستان متعلق بخود مردم افغانستان بوده ، هیچ کشور منطقه وجهان حق ندارد، همانطوریکه با انتقال پروژه های جنگ وبحران مورد نظر خود درکشور ما ، مردم مارا در آتش اشکال مختلف جنگها قربانی نمودند ، این بار تحت نام صلح به پروژه های جنگ جهت تعمیل منافع خویش در منطقه وجهان؛ افغانستان را به میدانهای بازهم جدید جنگها مبدل سازند.

2- هیچ صلحی نباید دست آورد های دموکراتیکی را که طی هژده سال اخیر مردم ما در ازای قربانیهای بس بزرگ بدانها دست یافته اند در قمار معامله قراردهد.

3- صلح واقعی هیچگاهی بدون از بین بردن قطعی وصادقانۀ  بی عدالتی ها ونابرابری ها در کشور، بمثابۀ علل اصلی وهمیشگی منازعات مردمی در جبهات عدالتخواهی برعلیه ستمگری، حق طلبی برعلیه حق تلفی، مساوات طلبی بر علیه برتری جویی وغیره برقرار شده نمیتواند.

4- افغانستان یک کشور کثیرالملیۀ مرکب از اقلیت های بزرگ وکوچک میباشد، که در تحت سیطرۀ حاکمیت تک قومی از سالیان سال بدیسو شکنجه واکثریت مطلق باشندگان این سرزمین از دست یابی بحقوق طبیعی وانسانی خویش بعنوان اقوام وملیتهای درجه دو وسه محروم گردیده اند؛ هر نوع صلحی که حل عادلانه ودموکراتیک مسألۀ ملی را درین کشور شامل نگردد، چیزی جز تداوم جنگ با استفاده از حمایت اجانب ونیروهای تمامیت طلب ارزیابی شده نمیتواند.

5- حرکت بسوی ساختار یک ملت شهروند محور که پایه واساس یک دولت وملت  شهروندی با انصراف از داعیه های ملت سازی بر پایۀ ناسیونالیسم ملیت حاکم را میسر بگرداند یک نیاز منطقی وجوابگو با نیاز حل مسألۀ نابرابری ملی درین کشور است ، که عدول ونادیده انگاری این امر هیچگاهی صلح واقعی را در کشور به ثمر رسانیده نمیتواند.

6- تعدیل ساختار سیاسی دولت از متمرکز به غیر متمرکز با اعطای حق بر خورداری از حقوق طبیعی وحق موجودیت متساوی الحقوق برای کلیه اقوام وملیتها یک نیاز دموکراتیک وانسانسالارانه بوده ، ایجاد هرنوع مانع در برابر آن جز تدوام نفاق وبحران ذات البینی دربین باشندگان امروزی کشور چیز دیگری ارزیابی شده نمیتواند.

7- دست اندازی به امور داخلی و حقوق سرزمینی کشور های همسایه با هر نام وعنوانی که باشد ، دایما یکی از عوامل زمینه ساز مداخلات کشور های همسایه در امورات داخلی کشور ماست، حل منازعات ارضی  با کشور های همسایه هیچ راهی جز مراجعه به رفراندوم وحکمیت بین المللی ندارد. بناءً پیدا کردن راه حل به این معضلات مزمن وبر خاسته از ناسیونالیسم عظمت طلبانۀ ملیت حاکم ، یکی از شرایط اساسی تأمین صلح دایمی در کشور ماست ، در هر نوع مذاکرۀ صلح نباید از اجندای مذاکرات بیرون باقی بماند.

8- از تبدیل ساختن سرزمین افغانستان به قلمرو های منافع استراتیژیک این ویا آن کشور منطقه وجهان چون روسیه، چین، هندوستان، پاکستان، ایران ، عربستان، امریکا، اروپا وغیره جلوگیری واز تبدیل شدن افغانستان به میادین جنگ دیگر کشور ها ، بعنوان یکی از مولفه های اساسی صلح در کشور نباید چشم پوشی گردد.

9- صلح افغانستان همیشه محتاج تضمین عدم مداخلۀ کشور های متخاصم منطقه وجهان در امور کشوری وتأمین همکاری با جمیع کشور های منطقه وجهان بر بنای منافع متقابل وعادلانه بوده ؛ صلح بدون تضمین عدم مداخلۀ کشور های همسایه وجهان هیچگاهی پایدار باقی مانده نمیتواند.

10- بر اساس تجارب تاریخ گذشته  ایجاد دولت های مذهبی وآیدآلوژیکی در افغانستان همانند آنکه در سایر کشور های جهان نتایج خوب ومثبت نداشته، در افغانستان هم بار دیگر از شکل گیری دولت ها بر پایۀ مذهب وآیدآلوژی جلوگیری گردد ، تا یکی از عوامل اصلی جنگ ها که همانا سیطره جویی نیروهای مذهبی وآیدآلوژیکی در حاکمیت سیاسی کشور باشد برای همیش از میان برداشته شود.

11- اسلام دین سرتاسری وسازندۀ فرهنگ مسلط در جامعۀ ماست، با رعایت اصل جدایی دین از دولت ، از سقوط احکام آسمانی دین اسلام  وسیاسی ساختن آن برپایۀ منافع حلقات حاکمیت طلب، بر پایۀ کشمکش های سیاسی ودولتی جلوگیری بعمل آید. تا قدسیت آسمانی والهی احکام دین مقدس اسلام پامال خواسته های حاکمیت طلبانه تروریستان وزعامت طلبان واقع نشود.

12- هیچ زمانی صلح را نمیتوان گدایی وبا عذر وزاری بدست آورد، برای دستیابی به صلح واقعی، برعلیه کلیه دشمنان صلح که در فوق تعریف گردیده است؛ دایما دولت ومردم متحدانه  مجبور به مبارزه بوده ، با استفاده از نیروهای امنیتی بعنون قوۀ قهریۀ  قانونی پاسدار صلح وامنیت، برعلیه جمیع عوامل بر پا دارندۀ جنگها ؛ با عملکرد های قاطع وقانونی مدافعه بعمل آید.

سعادت ما در تأمین صلح وهمزیستی عادلانه  وقانونمند جمیع باشندگان کشور مانهفته است بیایید درین راستا متحدانه وبدور از کلیه تمایلات برتری جویانه وحاکمیت طلبانۀ انحصاری، بابسیج همگانی نیروهای واقعی صلح خواه وکسب حمایت دور از وابسته سازی، از جمیع مجامع صلح جوی منطقه وجهان وارد عمل شویم !

ما پیروز میشویم

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

شنبه 18 ماه می 2019

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here