0
611

وضع دستورالعمل ده ماده ای برای متقاضیان پناهندگی در اتریش

ایالت اتریش سفلی می خواهد به زودی برای پناهجویان از کشورهای سومی، کورس های به اصطلاح ارزش ها را با قواعد ده ماده ای جدید راه اندازی کند تا به این وسیله رهنمودها در جامعه آموزش داده شود.

 

یکی از کورس های زبان و ادغام در ویانا

بر اساس معلومات روزنامه آلمانی “دی ولت” که امروز دوشنبه (۱۳ می) نشر شده است، از این قاعده ها در اتریش رسماً به عنوان “ده دستور برای مهاجرت” یاد شده است. افزون برآن، پناهجویان باید مکلف ساخته شوند تا این رهنمودها را امضا کنند.

گاتفرید والدهویزل، وزیر امور مسایل پناهندگی در ایالت اتریش سفلی از حزب ملی گرایی دست راستی “آزادی اتریش” به روزنامه “دی ولت” گفت: “همین که کسی نزد ما بیاید، هر متقاضی پناهندگی همراه با دیگر اسناد اداری، “ده دستور برای مهاجرت” را نیز از ایالت اتریش سفلی به دست می آورد. این دستور العمل ها سپس در همه کورس های آموزشی ارزش ها و پروژه های ادغام در مجموع ۱۵ زبان مختلف در اختیار قرار داده می شوند. ما به زودی به این کار آغاز می کنیم.”

روزنامه “دی ولت” گزارش داده است که براساس اظهارات مقامات مسئول، این رهنمودها مطابق قوانین اتریش تدوین شده اند که شامل خواسته های مشخص برای پیروی از قوانین است. آنها عبارت از یادگرفتن زبان آلمانی، انطباق رفتار و سلوک خود و تربیه کودکان  با “ارزش های اتریشی” ، احترام به “آزادی مذاهب”، ” حفظ حیوانات  از آزار های غیر ضروری، در نظر گرفتن مکلفیت ها درکنار حقوق، و حل منازعات بدون خشونت است.

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here