اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در برخورد با فاجعۀ نبش وتخریب قبرسلطان حسین بایقرا در هرات

0
706

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در برخورد با فاجعۀ نبش وتخریب قبرسلطان حسین بایقرا در هرات

یکشنبه 28 اپریل 2019 میلادی (برابر با هشت ثور 1398) خورشیدی

با جنایات سازمانیافته وهدفمند ویرانگران آبدات تاریخی

این سرزمین آگاهانه مبارزه نمایید

هموطن !

به هر قوم وقبیلۀ که تعلق داری، با هر زبانی که تکلم می نمایی، در هرکجای این کشور ویران که بسر می بری ؛ این حقیقت را از یاد مبر، که این آب وخاک با تمام داشته های انسانی وتاریخی خود متعلق به همه باشندگان آن است .

کسانیکه این داشته هارا از نام تعلقات قومی، قبیلوی، نژادی، منطقوی، مذهبی ، لسانی وغیره، با عناوین مختلف تقسیم بندی واقدام به نابود سازی آنها مینمایند ؛ جنایتکاران بی مایه وفرهنگ ستیزی بیش نیستند ؛ که اپیدمی تعصب وبرتری جویی قومی وقبیلوی،از ایشان عناصرکور فاشیست وفرهنگ ستیزی آراسته است ، که با مبادرت به ویرانگری آبدات تاریخی بمثابۀ مظاهر تمدنی مجموع باشندگان این سرزمین، خواهان تغیرونابود سازی اسناد وحقایق، با هدف ایجاد یک وثیقۀ جعلی مالکیت انحصاری درینکشور، از نام یک قوم وقبیلۀ متعلق بخود بوده ؛ راه های رسیدن به یک مناسبات عادلانۀ  انسانی ودورازخواسته های شئونیستی را به روی باشندگان کثیرالملیۀ این سرزمین خواهان مسدود نمودن اند!

اینگونه افراد وگروه های خود بیش بین وحقیقت ستیز را به هر قوم وقبیلۀ که متعلق باشند؛ ودر هر کجای این سرزمین  که زندگی بدارند وبا هر زبانی که که تکلم نمایند ؛ جز قبیله پرستان بی مایه و کوچک اندیشی که افکاروعقاید ایشان کشوررا ویران، تاریخ را رسوا وباشندگان کشور به راه دشمنی باهمدیگر قرار میدهد ؛ با هیچ نام دیگری نمیتوان مسما ساخت.

تخریب چند روز قبل مقبرۀ سلطان حسین بن میرزامنصور بن میرزا بایقرا درهرات ، که ظاهراً با هدف دستبرد به داشته های احتمالی ومدفون در قبراین شخصیت بزرگ وتاریخ ساز، که عصر زمامداری اورا مورخین  به عصر طلایی تمدن تیموریان هرات مسما ساخته اند؛ صورت گرفته است!

اما همگان بدین حقیقت معترف خواهند بود، که این عمل زشت وغیر انسانی ومغایر با احکام دین اسلام  هدف بالاتر از دستیابی به چند سکۀ ویا کدام چیز دیگر درین مکان تاریخی باالوسیلۀ چند دزد ناشی آثار باستانی کشوردارد، که آنرا بی هیچ تردیدی میتوان یک پروژۀ سازمانیافته در ادامۀ ویرانگری های مصلای هرات توسط امیر عبدالرحمان، از بین بردن هزاران آبدۀ باستانی توسط محمد گل مهمند در سرتاسر کشور، نابودسازی تندیس های بودا توسط طالبان وغیره ارزیابی نمود ، که با استفاده از فضای انارشیستی موجود در تحت زعامت ابر قبیله پرست دوران امیر اشرف غنی احمد زی ، توسط گماشتگان مکتب فاشیسم قبیله اعمال وبه زعم ایشان، از این طریق یک وثیقۀ تاریخی دیگر را از صفحات تاریخ این سرزمین به نفع ایجاد یک دولت تک ملیتی از صفحۀ تاریخ پاکسازی مینمایند.

اما این کوردلان وتاریک اندیشان غافل از آن اند که ، با اینگونه عملکرد ها هر گز ره بجایی نمبرند وآرزوهای تصاحب مطلق این جغرافیای کثیرالملیه را همانگونه که گذشتگان ایشان با خود بگور برد ، ایشان هم بگور خواهند برد!

ولی حیف که نسل های آینده از دیدن ولمس این عطیه های گرانبها محروم وبا خواندن اخبار موجودیت ونابودی این آبدات با دست زمامداران بی مایه، درآتش حسرت خواهند سوخت، ونسل های امروزی در برخورد با این عملکرد های جاهلانه بازهم بیشتر از پیش در آتش فتنه وفساد باهمی درگیر وبه آتش کشیده خواهند شد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان دستبرد ونبش برمقبرۀ حضرت سلطان حسین بایقرا را در هرات یک جنایت آشکار ومغایر با ارزشهای انسانی واسلامی ارزیابی، بی مسئولیتی و غفلت آگاهانه ویا غیر آگاهانۀ مقامات دولتی وامنیتی کشور را در رابطه با حفظ وحراست آثار وآبدات باستانی وتاریخ ساز کشور به شدت تقبیح  مینماید.

نام باشکوه هرات باستان بگونۀ مستمر وجاویدان بانام وکارنامه های ماندگارتیموریان هرات، بمثابۀ بانیان وحامیان یک فرهنگ وتمدن نامکرر تاریخ ورنسانس مشرق زمین، پیوند ناگسستنی داشته، نقش شخصیت های دانشمند و فرهنگ گستری چون شاهرخ میرزا، گوهرشاد بیگم، بایسنقر میرزا، میرزا الوغ بیگ، سلطان حسین بایقرا، امیرالکلام امیرعلی شیر نوایی، نورالدین عبدالرحمان جامی وصدها چهرۀ تابناک دیگردرایجاد این تمدن باشکوه یک امر انکار ناپذیرشمرده میشود.

آثار وآبدات تاریخی باز مانده از این دورۀ شکوهمند تاریخ ، آن سرمایۀ مشترک وافتخار آفرین جهان و مردم افغانستان؛ در پیوند ناگسستنی با مردم  بیداردل وفرهنگ پرورهرات وتورکان کشور محسوب میگردد، که وظیفۀ  پاسداری ومحافظت از آنها ؛ حیثیت پاسداری ازبزرگترین امانت تاریخ ومتعلق به هرهموطن مارا دارا بوده و بی تفاوتی در حفظ ونگهداشت آنها؛ هیچ چیزی جز دشمنی با داشته های ارزشمند فرهنگی مجموع مردم افغانستان ومردم هرات بخصوص تورکان کشورتعبیر شده نمیتواند.

بی هیچ تردیدی اعمال اینگونه عملکرد ها از هر استقامتی که صورت گیرد ؛ جز کاربست جنایت وخیانت به گذشتۀ مشترک وداشته های فرهنگی باشندگان یک سرزمین ، با محروم سازی نسل های امروزوفردا از درک وفهم واقعی تاریخ گذشته؛ در یک فضای جعل وزهر پاشی های ویرانگربا خلق ویروس سرطانی  تبعیض وتعصب سازمانیافته ونفرت ذات البینی در میان باشندگان همزیست در یک کشور واحد بمثابۀ میهن مشترک همگانی نیست.

بدترین وشوم ترین کاری که با سرنوشت باشندگان جمعی یک سرزمین در مقاطع مختلف تاریخ میتواند صورت گیرد، همانا تلاش های مذبوحانۀ تجرید وتصفیۀ حال از واقعیت ها ونماد های تاریخ ساز وجاویدان گذشته بادست اندازی های ویرانگر به محتویات حقیقی تاریخ، از مجرای جعل ونابود سازی اسناد وشواهد زنده و متعلق به همه باشندگان یک کشور دردوره های مختلف؛ به نفع ایجاد وشکل دهی تاریخ های جعلی ومن در آوردی به نفع بخش معینی از جامعه، با هدف فضا آفرینی به ثبوت دعوا های حاکمیت ومالکیت انحصاری همان بخش مبتنی بر همین جعلیات وویرانگری های جاهلانه وغیر انسانی برای امروز وفرداست.

افغانستان امروزی یکی از آن جمله کشورهای منطقه وجهان است؛ که زمامداران قبایلی حاکم برآن، طی قرون متأخرتاریخ با پیروی از امیال وخواستهای برتری جویانه وحاکمیت طلبانۀ قبیلوی خود؛ سیاست های نژادپرستانۀ بعضی کشورهای همجوار وسیاست های استیصالی قدرتهای حاکم استعماری جهان ؛ دست به اعمال سیاست های تحریف، تخریب، وجعل تاریخ  با رجوع به دستکاری های سازمانیافته ودولتی اسناد ومدارک تاریخی ، امحای آبدات باستانی، تحریف مدارک علمی وتحقیقاتی، نام گذاری های جعلی محلات ومناطق جغرافیایی ، پاکسازیهای قومی، قتل عام ها،  سلب مالکیت، جابجاسازی ناقلین؛ کوچ های اجباری، نهادینه ساختن جعلیات برتری جویانه در آموزش وپرورش عمومی وتحصیلات عالی، استخدام رسانه ها ومطبوعات در خدمت جعلیات برتری جویانه ، استخدام لابی های خارج کشوری وبین المللی به نفع اشاعه وترویج همین جعلیات، سمت وسو دهی دیپلوماسی وسیاست خارجی دولت به نفع ترویج همین جعلیات، ایجاد وهسته گزاری شبکه های دولتی تاریخ سازی بر پایۀ جعل وغیره برنامه های خلاف اصول وموازین انسانی برخلاف اصل روابط مشترک هم وطنی کلیه باشندگان کشوردر پویۀ تاریخ مبادرت وفضای همزیستی اقوام وملیتهای موجود درین محدودۀ جغرافیاوی را بشکل بی رحمانه وعاقبت نیانیشانه سلاخی وپهنۀ کشور را به میدان تقابل برتری جویی های قبایلی وحق طلبی های واگنشی اقوام وملیتهای محکوم مبدل نموده اند.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با مراجعه به عواقب شوم اینگونه عملکرد های ویرانگرانه ونفاق افگنانۀ فاشیستی ، ازروشن اندشان متعهد ومیهن پرست سرتاسر کشور وفرهنگیان فراخ اندیش غیر وابسته به زنجیر های قوم پرستی وقبیله پرستی صمیمانه تقاضا مینماید که با اتحاد وهمآهنگی در برابر این پدیدۀ ویرانگر محو تاریخ وجعل تاریخ وارد عمل گردیده، کشور را از رفتن بمنجلاب مخاصمات قومی وقبیلوی بیشتر از پیش نجات دهند.

تورکان افغانستان بمثابۀ بخشی از باشندگان باستانی وحقیقی این کشورهیچ آرزویی جز همزیستی عادلانه با سایر همدیاران خویش ندارند؛ ولی در برابر بیعدالتی وهویت ستیزی ها؛ همانگونه که در گذشته ها از پا نه نشستند امروز وفردا هم تسلیم نخواهند شد!

بیایید بدور از ویرانگری وهمدیگرستیزی در راستای تنظیم خردمندانۀ مناسبات باهمی مجموع باشندگان کشوربا قبول کلیه واقعیت ها ی موجود در گذشته وحال باهم متحد ووارد عمل شویم ! تا باشد کشور را از تنور جهنمی اختلافات کنونی نجات ودست اجانب رااز دست اندازی های غیر انسانی ایشان به مقدرات مردم وسرزمین خویش کوتاه ساخته بتوانیم.

با آرزوی تحقق این آرزوی مقدس وانسانی

مسئول دوره ای شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان رحمت الله رحیمی (پیلوت)

یکشنبه 28 اپریل 2019

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here