چگونگی نفوذ تلآویو و کارشیوههای عملیاتی موساد در افغانستان

0
634

چگونگی نفوذ تلآویو و کارشیوههای عملیاتی
موساد در افغانستان

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در سری پروندههایی که تاکنون تحت عنوان »اسرائیل در افغانستان« به بحث پروژه
نفوذ رژیم صهیونیستی در نقطه حساس و ژئوپلتیک منطقه مورد بررسی قرار گرفت، ما به افشای حضور محرمانه
کماندوهای صهیونیستی با هویت جعلی نظامیان آمریکایی در افغانستان و برخی عملیاتها همچون انتقال داعش از
سوریه و عراق به افغانستان و تالش موساد برای ارتباط با چهرههای سیاسی افغانستان پرداختیم.
بیشتر بخوانید
 پرونده “اسرائیل در افغانستان”ــ1|گامهای رژیم صهیونیستی در افغانستان؛ آیا هدف ناامنسازی مرزهای ایران
است؟
در این بررسیها، یکی از اهداف سیاست عادیسازی رابطه تلآویو با کشورهای اسالمی و عربی، نفوذ در افغانستان
خوانده شد که تهدید مرزهای جمهوری اسالمی ایران نیز از مراحل بعدی این طرح به شمار میرود. روابط نهان یا
آشکار تلآویو با رهبران پاکستان و پرواز محرمانه اخیر جت اسرائیلی به اسالمآباد، نشانههایی از نگاه استراتژیک
اسرائیل به پاکستان است و بررسیهای انجام شده و اسناد معتبری از روابط اسرائیل با مقامهای پاکستانی نشان
میدهند که اسرائیل به دلیل نفوذ باالی پاکستان در افغانستان، تالش دارد تا از این رهگذر تاثیرگذاری بسزایی در
تحوالت سیاسی-امنیتی کابل داشته باشد.
بیشتر بخوانید
 پرونده “اسرائیل در افغانستان”ــ2|ردپای موساد در بحران افغانستان؛ پروژه نفوذ چهکسانی را نشانه میرود؟
نفوذ رژیم صهیونیستی در افغانستان به منظور ایجاد پایگاههای نظامی-اطالعاتی در این نقطه استراتژیک و همچنین
گامهای اسرائیل برای عملی سازی طرح »خاورمیانه جدید« از سوی تلآویو و واشنگتن است که تهدید مرزهای
جمهوری اسالمی یکی از اهداف مهم آن به شمار میرود. در پرونده کنونی، روش کار اسرائیل برای نفوذ در
افغانستان و ابعاد مختلف ابزارهایی که مورد استفاده قرار گرفتهاند، به صورت موردی تحت بررسی قرار خواهند
گرفت.
 اقدامات هویتی و فرهنگی:
آموزش زبان برای جاسوسی در کشورهای هدف
»صدای آمریکا« چند ماه پیش مدعی شد که به تنها مدرسه اسرائیل در نزدیکی تلآویو که در آن به نوجوانان
اسرائیلی خواندن، نوشتن و گویش به »زبان فارسی« آموزش داده میشود، دسترسی پیدا کرده است.
این گزارش میگوید: حدود بیست و چند تن از دانشآموختگان این مدرسه برای ایفای نقشهای مهم اطالعاتی در
ارتش اسرائیل، واجد شرایط شناخته شدهاند.
برخی از این دانشآموزان در این گزارش گفتهاند: آنها به این دلیل در کالس مربوطه شرکت کردهاند که میخواهند
بخت خود را برای انجام کارهای اطالعاتی به عنوان بخشی از دوران سربازیشان پس از فارغالتحصیلی، افزایش
دهند.
بیشتر بخوانید
 پرونده ویژه “اسرائیل در افغانستان”-3|کریدور نفوذ »تلآویو« به »کابل« از گذر ایجاد روابط با کشورهای
منطقه
»حنا جهانفروز« آموزش دهنده زبان فارسی میگوید: »هیچ گونه تضادی میان تمرکز او بر آموزش فرهنگی و تاکید
بخشهای دیگر این دوره بر آمادهسازی دانشآموزان برای ایفای نقشهای نظامی وجود ندارد«.
»یهودیسازی« قبایل پشتون در افغانستان
روزنامه بریتانیایی »گاردین« در سال 2212 گزارش داد که رژیم صهیونیستی بودجهای را برای آغاز تحقیقات درباره
ارتباط نژادی پشتونها با اسرائیلیها اختصاص داده است.
گاردین از قول شماری از مردمشناسان اسرائیلی نوشت که در میان اقوامی که ادعا میشود با 12 قبیله گم شده
اسرائیلی ارتباط دارند، پشتونها موارد قناعتبخشتری در این مورد دارند. تلویزیون »بیبیسی« نیز به عنوان
رسانه سلطنتی بریتانیا و همسو با رژیم صهیونیستی، تاکنون چندین گزارش و برنامه در این راستا منتشر کرده و
تالش دارد این مقوله را از یک »نظریه ثابت نشدۀ مردمشناسانه«، به یک »موضوع ملی« در افغانستان تبدیل کند.
پایگاه خبری »الجزیره« در 2212 در مقالهای تحت نام »صنعت یهودیهای افغان« به قلم »بشیر االنصاری« گزارش
کرد که رژیم صهیونیستی برای حل مشکل و »بحران در نسل یهودیان« دست به دامن قبایل بدوی در افغانستان شده و
درصدد است آنان را یهودی کند و سپس به فلسطین اشغالی انتقال دهد.
نویسنده اظهار میدارد که رژیم صهیونیستی با دو هدف در صدد جعل انساب قبایل افغانستانی و منسوب کردن آنان به
اقوام یهودی است.
الجزیره در ادامه مینویسد: »یکی دیگر از اهداف خلق هویت، ایجاد نقطهای بحرانی و اختالفی در افغانستان و منطقه،
برای سوءاستفاده از آن در مواقع ضروری است«. اگر برخی ملتها و نژادها برای جذب افراد منسوب به خود تالش
مینند، صهیونیسم جهانی برای صید همه قبایل دنیا تالش میکند. آنچه درباره ارتباط قبیله پشتون با قبایل یهود گفته
میشود چیزی جز تحریف حقایق تاریخی و تحریف نژاد و تاریخسازی نیست.
با توجه به اینکه هویت و فرهنگ از جمله مقولههایی است که در افغانستان درباره آنها کار صورت نگرفته و به
عنوان یک خالء در این کشور محسوب میشوند، این مسئله، از اقدامات مهم و طرحی قدیمی از سوی تلآویو به شمار
میرود.
 فعالیتهای سیاسی-اطالعاتی:
نفوذ به مراکز تصمیمساز؛ حامیان اسرائیل و احتمال نفوذ در تیم انتخاباتی »غنی«
عالوه بر طرح یهودیسازی قوم پشتون، اسرائیل در صدد است تا به مراکز تصمیمساز و رأس هرم قدرت در میان
قبایل پشتون نفوذ کند تا مدیریت معادالت کالن سیاسی همچون انتخاباتها و طرح ساختارهای قانونی و سیاسی در
افغانستان را در اختیار داشته باشد. اسناد منتشر شده در رسانههای خارجی و شبکههای مجازی متعدد از روابط
موساد با »گلبدین حکمتیار« رهبر حزب اسالمی و تالش برای برخی دیگر از چهرههای سیاسی افغانستان از جمله
همین اقدامات است.
شائبههای نقش حمایتی موساد در پیروزی دو رهبر پشتون در فاصله زمانی کوتاه در افغانستان و پاکستان، این ادعا
را به واقعیت نزدیک میکند.
اشرف غنی و عمران خان، افراد قدرتمند و مطرحی در سیاست افغانستان و پاکستان نبودند و احتمال پیروزی آنها در
انتخاباتهای 2212 و 2212 میالدی نمیرفت.
»افغان تلکس« در رابطه با پیروزی اشرف غنی مینویسد: »حمایت غیرعلنی رژیم صهیونیستی از یک نامزد
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، موضوعی نیست که مردم افغانستان از آن بتوانند به آسانی بگذرند«.
این گزارش میافزاید: اشرف غنی کسی به نام »جیمز کارویل« را در رأس ستاد انتخاباتی خود قرار داد که او مدتها
مشاور نخست وزیر اسرائیل بود. چنین شخصی که مستقیما به دستور »کاخ سفید« مشاور اشرف غنی شده، چه هدفی
میتواند غیر از زمینهسازی برای حضور گسترده رژیم صهیونیستی در افغانستان داشته باشد.
ردپای حمایت موساد از »عمران خان«؛ رهبر پشتونتبار پاکستانی
برخی رسانهها نیز میگویند عمران خان با حمایت ارتش و اطالعات پاکستان و همچنین حمایت موساد موفق شد به
نخست وزیری این کشور برسد. روزنامه »آرمان ملی« به نقل از »احمد سعیدی« عمران خان را از پشتونهای
پاکستان عنوان میکند: زادگاه پدری عمران خان منطقه »کرک« در پیشاور است و پدرش از پشتونهای پاکستان بود
و به زبان پشتو صحبت میکرد، اما عمران خان علیرغم اینکه پشتون است، نمیتواند به پشتو صحبت کند.

رسانه معروف اسرائیلی »جروزالم پست« در ماه اگوست 2212 میالدی با انتشار گزارشی از ریشههای یهودی
»جمیما گلداسمیت« همسر اول عمران خان یاد کرد و به نقل از »خواجه محمد آصف« وزیر راهآهن سابق پاکستان
نوشت: »ارتباط خان با البی یهودی، بر کسی پوشیده نیست«. همچنین گفته میشود ازدواج عمران خان با همسر
اولش با انگیزههای اقتصادی و سیاسی صورت گرفت و پدر ثروتمند جمیما وی را به دلیل ایجاد روابط اسرائیل و
پاکستان، به همسری خان درآورده است. بر اساس برخی گزارشها، یهودیها پیشبینی میکردند که عمران خان،
روزی نخست وزیر پاکستان خواهد شد.
بیشتر بخوانید
 پرونده “اسرائیل در افغانستان”ــ2 |پروژه نفوذ صهیونیستی در افغانستان با نگاه به عادیسازی روابط تلآویو
و پاکستان
در حال حاضر نیز گفته میشود بسیاری از وزیران کابینه »پرویز مشرف« رئیس جمهور اسبق پاکستان که به طور
علنی موافق عادیسازی روابط اسالمآباد با تلآویو بود و دیدارهایی با مقامهای اسرائیلی داشت، در کابینه عمران خان
نیز حضور دارند و این مسئله میتواند تصور ردپای موساد در دولت عمران خان را تقویت کند.
گفته میشود که هم عمران خان و هم اشرف غنی، هر دو از قوم »احمدزی« از قبایل محروم در دو سوی خط دیورند
و تحصیلکرده غرب هستند که گمان میرود در سالهای قبل با البی یهود روابط گستردهای داشتهاند. محدوده طرح
یهودیسازی قبایل پشتون در نظریه مردمشناسان یهود نیز مشخصا مناطق محل زیست احمدزیها اعم از خانواده غنی
و خان در دو سوی خط دیورند را در بر میگیرد.
شنود مکالمات تلفنی
در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری 2212 افغانستان »جولیان آسانژ« مدیر سایت افشاگر»ویکیلیکس« اعالم کرد
تقریبا تمامی مکالمات تلفنی در افغانستان توسط اداره امنیت ملی آمریکا شنود میشود. یک ماه پس از نشر این ادعا،
مکالمات »ضیاءالحق امرخیل« رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات که در حال طرح ریزی یک تقلب گسترده به نفع
یکی از تیمهای انتخاباتی بودند منتشر شد.
»امیرزی سنگین« وزیر وقت مخابرات افغانستان، در رابطه با ادعای جولین آسانژ به جلسه هیئت دولت این کشور
گفت که مکالمات تلفنی شهروندان افغان از طریق دستگاههایی صورت گرفته که توسط نیروهای آمریکایی و
بریتانیایی برای استفاده در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نصب شدهاند.
بیشتر بخوانید
 پرونده “اسرائیل در افغانستان”-5|حساسیت رسانههای اسرائیلی به گزارشهای تسنیم از پروژه نفوذ موساد در
افغانستان
با توجه به گفته های »سایمون تسیپسی« )Tsipis Simon )پژوهشگر ارشد و کارشناس مناسبات بینالمللی و
امنیت انستیتوت مطالعه امنیت ملی )INSS, Studies Security National for Institute the )در تلآویو،
مبنی بر همکاری نظامی-امنیتی اسرائیل در کنار آمریکا در افغانستان، مشخص میشود که موساد نیز در شنود
مکالمات مقامهای افغان در روندهای مهم سیاسی این کشور همچون انتخابات، دست دارد.
 سرمایهگذاریهای رسانهای و سایبری:
تهاجم رسانهای موساد و آمریکا پیش از حمله ائتالف جهانی به افغانستان در 2221
همزمان با حمله ائتالف جهانی به رهبری آمریکا و سقوط امارات اسالمی »طالبان« پس از حادثه تروریستی یازدهم
سپتامبر 2221 ،برخی موسسات آمریکایی-صهیونیستی با توزیع بودجههای هنگفت به افغانها و آموزش آنها در
راستای ایجاد رسانههای مختلف از جمله ایستگاههای رادیویی، در افغانستان آغاز به کار کردند. این فعالیتها با این
هدفهای ویژه صورت گرفت که ماموریت جدید آمریکا در افغانستان، طبق دلخواه واشنگتن در افغانستان و جهان
بازتاب بیابد.
فعالیت گسترده رسانهای آمریکا در افغانستان، در قالب نفوذ مدیریت فرهنگی جنگ نیز تفسیر میشود. آمریکا با ایجاد
رسانههای همسو درصدد شد تا از تجربه شکست اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان بهره ببرد و حضور
نظامی این کشور و عملیسازی سیاستهای واشنگتن در افغانستان، نه تنها با صدای مخالف در این اجتماع سنتی و
قبیلهای همراه نشود، بلکه توأم با نگاه فرهنگ غربی از سوی مردم باشد. انتشار سرویسهای خبری و حضور برخی
کارشناسان سیاسی که با سفارت آمریکا روابط دارند و همچنین پخش سریالها و برنامههای مبتذل که هیچ مغایرت با
فرهنگ اسالمی افغانستان نداشتند، از جمله همین اقدامات است.
بعنوان نمونه میتوان به گروه رسانهای »موبی« به ریاست »سعد محسنی« چهره سرشناس افغان-استرالیایی اشاره
کرد که به دلیل داشتن هژمونی رسانهای به »مرداک افغانستان« نیز مشهور است. همچنین دادن لقب مرداک
افغانستان به محسنی میتواند به دلیل همکاری مشترک او و »نیوز کورپوریشن« )Corporation News )در ایجاد
تلویزیون »فارسی 1 »در دبی باشد. نیوز کورپوریشن یکی از بنگاههای بزرگ رسانهای »روبرت مرداک« از
قدرتمندترین یهودیان صهیونیست است که مدیریت شبکههای متعدد رسانهای در اکثر نقاط جهان را در اختیار دارد.
کمپینهای تظاهر به دوستی اسرائیل با کشورها و اقوام در شبکههای مجازی
رژیم صهیونیستی سعی نموده تا در راستای جنگ نرم که برای نفوذ در افغانستان در نظر دارد، از شبکههای اجتماعی
و بخصوص »فیسبوک« در افغانستان به عنوان یک ابزار مکمل و پیوست فرهنگی، بهره ببرد. فیسبوک در چند سال
اخیر افغانستان از قدرت باالیی در اطالعرسانی برخوردار شده تا جایی که بزرگترین جنبش مردمی تاریخ این کشور
موسوم به »جنبش تبسم« را حاصل اطالعرسانی کاربران در این شبکه مجازی عنوان میشود.
»رضا ملکی عبدلآبادی« رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در کابل نیز در ارزیابی که سال گذشته از رسانههای
افغانستان انجام داد، فیسبوک را در رتبه اول از لحاظ قدرت اطالعرسانی و تاثیرگذاری در این کشور خوانده و
میگوید: »افغانها بیشترین حجم اخبار خود را از فیسبوک کسب میکنند و این شبکه مجازی محمل بسیاری از
بحثهای جدی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است.
به طوری که حتی سایر رسانهها هم برای بهتر دیده شدن، حضوری فعال در این فضا دارند. عالوه بر این، تمام
تلویزیونها، روزنامهها و خبرگزاریها بخش ویژهای برای انعکاس بحثهای صورت گرفته در فیسبوک اختصاص
میدهند«.
به همین دلیل، بخش سایبری موساد با ایجاد صفحات متعدد فیسبوکی از قبیل: »صفحه حامیان دولت اسرائیل در
،The Association for the Bani Israel of Afghanistan»« ،»اسرائیل و افغانستان دوستی«، »افغانستان
UK union Ysrael nai’B Pashtun »«درصدد جلوه دادن اسرائیل بعنوان یک »دوست خیرخواه« مردم
افغانستان است و تبلیغات ضدایرانی نیز در این صفحات کامال مشهود است.
این اقدام موساد به منظور یافتن خالءهای موجود در حساسیتهای موجود در این جامعه و همچنین هدایت افکار
عمومی درباره موضوعات مذهبی همچون »روز قدس« است. همچنین بعید به نظر نمیرسد که تلآویو تالشی در
راستای بررسی چگونگی ایجاد جنبشهای اجتماعی در آینده افغانستان را نیز از این رهگذر در سر بپروراند.
جذب نیروهای اطالعاتی و جاسوسی از طریق شبکههای اجتماعی
نسل جدید جامعه افغانستان ارتباط زیادی با شبکههای اجتماعی برقرار کرده و الگوپذیری از این ابزارهای ارتباطی در
میان جوانان افغانستان، یک امر مشهود است. همانطور که طبق گزارشهای منتشر شده مبنی بر عضوگیری موساد
از میان جوانان لبنانی در طریق پیامی در »واتسآپ« منتشر شد، بعید به نظر نمیرسد که اسرائیل از گسترده شدن
استفاده کاربری از نرمافزارهای ارتباطی چون واتسآپ، الین، وایبر و برخی دیگر از شبکههای پیام رسان، به دنبال
عضوگیری و ایجاد ارتباط با جوانان افغان باشد.
یگان اطالعات و جاسوسی ارتش اسرائیل در فضای مجازی که در واقع یگان سایبری ارتش این رژیم به شمار میآید،
به »یگان 2222 »معروف است و افزون بر آن یگان دیگری در سال 2211 در دایره اطالعات نظامی ارتش اسرائیل
تاسیس شد که هدف آن جمعآوری اطالعات در خصوص سازمانهای خارجی است که علیه رژیم صهیونیستی به ویژه
در زمینه تحریم این رژیم فعالیت میکنند.
این یگانها از طریق شبکههای پیامرسان قادر خواهند بود به میان اقشار فقیر جامعه هدف نفوذ کرده و از میان آنها
به عضوگیری بپردازد. اغلب گروههای تروریستی در افغانستان نیز عضوگیریهای خود از میان این قشر جامعه را
توسط تطمیع آنها با پول انجام میدهند.
سرویس سیاسی »فردا« مینویسد: »گاد شیمرون« که سابقه 12 سال فعالیت در موساد را دارد، در کتابی به موضوع
عملیات مخفی خود در میان یهودیان اتیوپی میپردازد و در توصیف طعمههای خود مینویسد: »آنها چیزی برای از
دست دادن نداشتند و اگر شما کوچکترین تالشی انجام میدادید، سریعا به قالب ماهیگیری شما گیر میکردند«.
»رویترز« با انتشار گزارشی درباره عضوگیری موساد نوشته است: »در حال حاضر سازمانهای اطالعاتی به
استخدام جاسوسان به صورت آنالین روی آوردهاند. با این حال موساد اخیرا اقداماتی وسیعتر در این عرصه انجام
داده است«.
وبسایت »موساد« که به زبانهای فارسی، عربی، فرانسوی و روسی در دسترس است در بخش »تماس با ما« نوشته
است: »از وجود همه شما استقبال میشود. صرفنظر از مذهب، ملیت، تابعیات یا شغل برای تماس با سازمان موساد
تماس بگیرید. شما میتوانید برای ما کار کنید. مطمئن باشید که تمام تماسهای ما با شما محرمانه خواهند بود. این
موضوع از اولویت اصلی برخوردار است و اساس ارتباط ماست«.
 فعالیتهای اجتماعی و پزشکی:
سرمایهگذاری بر نهادهای اجتماعی
در میان نهادهای بی شمار غربی در افغانستان، مواردی هستند که میتوان پول و سیاستگذاری رژیم صهیونیستی را
در پس پرده فعالیتهای آن احتمال داد. نهاد موسوم به »سازمان جامعه مدنی، حقوقی و تحقیقاتی« که از سمبلها و
رنگهای صهیونیستی همچون پرچم اسرائیل و ستاره داوود بعنوان لوگو استفاده کرده است، یکی از همین
نهادهاست.
ادمین حساب کاربری فیسبوک رئیس این نهاد که فردی به نام »نادرشاه احمدزی« است، در صفحات اجتماعی
اسرائیلی در فیسبوک که به تبلیغات دوستی رژیم صهیونیستی و افغانستان و همچنین تبلیغات ضد ایرانی مشغول
هستند، فعالیت دارد و دیدگاههایی در مدح این رژیم مینویسد.
ارائه کمکهای درمانی اسرائیل به کودکان افغان
با توجه به گزارشهای منتشر شده مبنی بر برخی کمکهای درمانی رژیم صهیونیستی به کودکان افغان، این روش نیز
یکی از اقدامات اسرائیلی برای به نزدیک شدن به مردم افغانستان است. یک بنیاد خیریه پزشکی در اسرائیل به نام
»حفاظت از قلب کودک«، تاکنون اقدام به درمان بیماری »سوراخ قلب« پنج کودک افغان کرده است.
خبرگزاری »صدای آمریکا« با طرح این پرسش که »چگونه کودکان کشوری که هیچ رابطه سیاسی با اسرائیل ندارند،
در تلآویو درمان میشوند؟« به نقل از مجلۀ »اسرائیل 21 »پاسخ میدهد که زمینه سازی سفر و درمان این پنج
کودک را یک مرد افغان با نام مستعار »جنگ زپلی« یا »جنگزده« فراهم کرده است. گزارش میافزاید، این مرد افغان
طی چند سال گذشته از طریق شبکههای اجتماعی در راستای امدادرسانیهای پزشکی به کودکان نیازمند افغان تالش
فراوان کرده است.
به نقل از این گزارش، مرد افغان که به دنبال کمک برای یکی از بستگانش بوده تا سوراخ قلب کودکش را درمان کند،
در شبکههای اجتماعی با فردی به نام »موسمن« کارمند پیشین وزارت خارجۀ آمریکا آشنا میشود و او این مرد افغان
را به بنیاد حفاظت از قلب کودک معرفی میکند.
 کارشیوههای نظامی تلآویو:
استفاده نظامیان آمریکایی از پهپادهای اسرائیلی در افغانستان
از آنجا که حضور اسرائیل در افغانستان تحت یک عملیات محرمانه دنبال میشود، بخش عمده فعالیتهای این رژیم را
عملیاتهای جاسوسی و نامحسوس تشکیل میدهند. ارسال پهپادهای صهیونیستی و استفاده آن توسط نظامیان
خارجی، یکی از روشهای جنگی به شمار میرود که تاکنون گزارشهای متعددی نیز در این باره منتشر شده است.
دو سال پیش، »ییر دوبستر« مدیر یک شرکت رژیم صهیونیستی موسوم به »یوویژن« )UVision )اعالم کرد که طی
همکاریهای آنها با غول تسلیحاتی آمریکایی »ریتون« )Raytheon ،)واشنگتن به اهمیت استفاده از پهپاد »هیرو-
32 »معروف به »پهپاد قاتل« در افغانستان پی برده است و ممکن است این پهپاد اسرائیلی کنترل از راه دور، جزیی
از تسلیحات نظامی آمریکا شود.
دوبستر به »جروزالم پست« گفت: اگر آمریکا پهپاد هیرو-32 را در اختیار بگیرد، ممکن است در تمام مناطق جنگی
آینده در سراسر جهان مورد استفاده قرار دهد. پهپاد قاتل هیرو-32 سبکترین عضو این خانواده است و تنها 3
کیلوگرم وزن دارد و نیم کیلو مواد منفجره را میتواند حمل کند.
دوبستر تاکید کرد: آمریکا درک کرده که به چنین سالحهایی در افغانستان و عراق احتیاج دارد.
مرکز روزنامهنگاری تحقیقاتی انگلیس در لندن، در سال 2212 گزارش کرد: »افغانستان بیش از تمام کشورهای
جهان توسط هواپیماهای بدون سرنشین بمباران شده است« که این حمالت در سالهای 2221 تا 2213 میالدی، حداقل
1262 بار تکرار شده است.
عالقه ارتش آلمان به استفاده از پهپادهای رژیم صهیونیستی در افغانستان
»جروزالم پست« در گزارشی دیگر میگوید که نیروهای آلمانی در افغانستان از پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی
موسوم به »هارون 1 »استفاده میکنند. به نقل از این گزارش، نیروهای آلمانی قرارداد یک ساله را با صنایع هوا
فضای رژیم صهیونیستی برای استفاده از خدمات هواپیماهای بدون سرنشین »هارون 1 »و خدمات پشتیبانی آن به
امضا رسانده است.
پهپاد هارون 1 به یک رادار جستجوگر و سنسورهای مادون قرمز مجهز است که قابلیت تجسس و شناسایی مواد
منفجره دارد و میتواند بیش از 22 ساعت مداوم در ارتفاع متوسط پرواز کند.
این گزارش تصریح کرد: نیروهای آلمانی از سال 2212 میالدی تاکنون در افغانستان از پهپادهای اسرائیلی استفاده
میکنند. وزارت دفاع آلمان سال گذشته چندین فروند پهپاد اسرائیلی از نوع هارون تی.پی که یک پهپاد رزمی با
قایبلیت حمل تسلیحات جنگی را نیز خریداری کرده است.
از سویی نیز در آذرماه سال جاری، یک مجله آمریکایی به نام به »میلیتاری امبدید سیستمز« اعالم کرد که بر اساس
توافق وزارت دفاع آلمان با رژیم صهیونیستی، قرارداد استفاده نظامیان آلمانی از پهپادهای جاسوسی اسرائیل در
افغانستان تا سال 2222 تمدید شده است و تیمی از مهندسین فنی برای تسهیل استفاده از این پهپادها در پایگاه
نظامیان آلمانی در شهر »مزارشریف« در شمال افغانستان مستقر شدند.
شرکتهای امنیتی خصوصی رژیم صهیونیستی
شرکتهای امنیتی خصوصی رژیم صهیونیستی یکی دیگر از راه های نفوذ تل آویو به مناقشات جهانی است که عالوه
بر اهداف نظامی-امنیتی، منافع اسرائیل در ابعاد اقتصادی و سیاسی را نیز تامین می کنند. این شرکتهای صهیونیستی
از اواسط دهه نود قرن گذشته میالدی در گوشه و کنار مناطق مورد تنازع در دنیا خود را نشان دادند. آنها تالش
میکنند بهازای مشاورههای امنیتی و اطالعات جاسوسی و خدماتی از این دست و انتقال اطالعات نظامی، برای خود
مشتری دستوپا کنند.
شرکتهای امنیتی خصوصی اسرائیلی زمینههای فعالیت گستردهای از جمله ارائه و تحلیل اطالعات و همچنین شرکت
در تجارت های پرسود دارند. این شرکت ها به دلیل اهمیت کاربردی برای تل آویو و فعالیت پرسودی که برای مالکان
آن دارد، موجب شده است تا بسیاری از شخصیتهای درجه اول و مدیران ارشد اطالعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی
بعد از بازنشستگی اقدام به تاسیس شرکتهای خصوصی امنیتی کنند تا در راستای منافع اسرائیل، جیب خود را پرپول
کنند.
اهمیت این شرکت ها برای اسرائیل از این جهت است که آنها بهدنبال تحقق اهدافی هستند که تلآویو بهصورت رسمی
قادر به ورود به آنها نیست. این مناطق اعم از جهان عرب و هر مقصدی است که آمریکا در آن حضور دارد و کانون
های بحران و منازعه همچون افغانستان نیز شامل آن است.
یکی از شرکت های امنیتی معروف آمریکایی که نام آن با بحران افغانستان، عراق و حتی یمن گره خورده است،
شرکت امنیتی »بلک واتر« است که به نظر می رسد اسرائیل نیز در این شرکت نفوذ داشته باشد. تالشهای »اریک
پرنس« بنیانگذار این شرکت بدنام امنیتی آمریکایی و البی این شرکت در کاخ سفید برای ورود رسمی به بحران
افغانستان نیز میتواند حاصل تالشهای صهیونیسم به عمق نظامی و امنیتی افغانستان باشد.
چندی قبل برخی رسانههای غربی گزارشهایی درباره واگذاری جنگ افغانستان به شرکتهای خصوصی نظامی منتشر
کردند که پرنس به دونالد ترامپ پیشنهاد کرده تا مانند مستعمرههای سابق انگلیس، دولت آمریکا نیز برای افغانستان
یک فرماندار معرفی کند. بنیانگذار شرکت بلک واتر همچنان تالش دارد تا کنترل امنیتی افغانستان از وزارت دفاع
آمریکا به این شرکت واگذار شود و در گفتوگوی تلویزیونی اخیر با »الجزیره« نیز بر این خواست تاکید کرد.
نتیجه:
رژیم صهیونیستی با دنبال کردن طرح نفوذ در افغانستان عالوه بر حضور محرمانه نظامی و فعالیتهای جاسوسی
پنهان، تالش کرده تا بتواند در نگاه نفرتآمیز مردم افغانستان نسبت به رژیم اشغالگر قدس، نوعی تغییر بنیادین ایجاد
کند. تئوریسینهای تلآویو با سرمایهگذاری در راستای کارشیوههای عملیاتی نفوذ در افغانستان، از دریچههای متعدد
اقدام به عملی شدن این طرح کردهاند. این روشها عبارتند از: اقدامات هویتی-فرهنگی، فعالیتهای سیاسی-اطالعاتی،
سرمایهگذاریهای رسانهای-سایبری، فعالیتهای پزشکی و اجتماعی و همچنین طرحهای عملیاتی نظامی.
اسرائیل به منظور تربیت جاسوس در کشورهای فارسی زبان همچون افغانستان و جمهوری اسالمی، کالسهای
آموزش زبان فارسی را برگزار میکند و همچنین به منظور جلوگیری از بحران نسل یهود و نزدیک شدن به مردم
افغانستان، قبایل پشتون در این کشور را یهودی عنوان کرده است. این اقدام از زاویهای دیگر به منظور رخنه کردن
در میان قبایل پشتون در افغانستان نیز هست تا تلآویو بتواند با مدیریت تفرقه و نفاق در افغانستان، نفوذ حداکثری
خود را در قلب آسیا اعمال کند.
شائبههای نقش موساد در به قدرت رسیدن دو رهبر پشتون به طور همزمان در افغانستان و پاکستان نیز نشان میدهد
که نفوذ رژیم صهیونیستی روزبهروز در منطقه در حال گسترش است و حتی در کشورهایی که هیچ رابطه دیپلماتیک
با آنها ندارد نیز عوامل نفوذی اسرائیل فعالیت جدی و مستمر دارند. چندی قبل گزارشهای تایید نشده از سفر جت
اسرائیلی حامل نتانیاهو در سفر به اسالمآباد و دیدار با عمران خان و همچنین اذعان اخیر نتانیاهو به سفرش به
افغانستان –که پس از آن گفت که منظورش کشور آذربایجان بوده- نشانی از وجود روابطی میان تلآویو با این دو
دولت دارد.
تمرکز اسرائیل بر فیسبوک و فعالیتهایی در راستای شکستن تابوی نفرت در افکار عمومی افغانستان از جمله
اقدامات ایجاد دوستی میان تلآویو و کابل است. همچنین حمایتهای مالی برای نهادهای اجتماعی و کمکهای درمانی
توسط عوامل نفوذی موساد در افغانستان نیز به همین منظور در حال اجرا است.
سیستمهای جاسوسی اسرائیل در پهپادهای این رژیم و مورد استفاده قرار گرفتن آنها توسط نیروهای آمریکایی و
آلمانی، از جمله کارهایی است که زمینه نفوذ اسرائیل در تمام بخشهای اطالعاتی افغانستان را مهیا میکند. از سویی
دیگر احتمال میرود اسرائیل با تجربهای که در شرکتهای خصوصی امنیتی دارد، تالش میکند تا در همکاری با
شرکتهای خصوصی آمریکایی همچون »بلک واتر« به سیاستهای شوم خود در افغانستان تداوم ببخشد.
این اقدامات صهیونیستی در افغانستان از سالها پیش آغاز شده و همچنان در قالب یک طرح استراتژیک و محرمانه
دنبال میشوند. تاکنون بسیاری از رسانههای داخلی افغانستان با نداشتن آگاهی از این مسایل در خالء اطالعاتی به سر
میبرند، اما پس از نشر سلسله پروندههای تسنیم در این باره، کارشناسان امنیتی تلآویو به این حضور و فعالیت خود
زیر چتر حمایتی آمریکا در افغانستان اعتراف کردهاند و اینک زمان اقدام فرا رسیده است تا به این مسایل مهم در
افغانستان، توجه شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here