اولوغ شاعر بویوک متفکرغزل ملکی نینگ سلطانی حضرت امیرالکلام میرعلیشرنوایی نینگ ۵۷۸ نچی ییل وفاتی مناسبتی اوچون

0
782

اولوغ شاعر بویوک متفکرغزل ملکی نینگ سلطانی حضرت امیرالکلام میرعلیشرنوایی نینگ ۵۷۸ نچی ییل وفاتی مناسبتی اوچون

نوایی اهل دانش بیگ خانی
نه خانی بلکه سلطان جهانی

بلاغت شهری نینگ الحق امیری
فصاحت ملکی نینگ صاحبقرانی

نثردنیا سینی دور شهریار ی
نظم اقلیمنی شاه جها نی

قصیده انگه تخت پا دشا هی
غزل دور انگه تاج خسروانی

مثمن دین ایرور اورنگ کاخی
مسدس دین بولادور قصری انی

صنایع دور ندیم بار گاهی
بدایع درگهی گه پا سبانی

ادیب لر بزمی نینگ اوچمس چراغی
اریب لرمحفلین پرتو فشانی

ادا فهم لر ایچینده نکته دانی
نوا سنج لرارا نازک بیانی

هنر گلزاری نی دور عندلیبی
ادب بوستانی نی سرو روانی

نزاکت گلشنی نینگ پاسداری
لطا فت با غینی دور با غبانی

چمن ارای بوستان طریقت
سمن پیرای رمز زندگانی

نه یلغوز بر کما لات خرمنی دور
فضا یل معدنی حکمت نی کانی

سخنور لرارا نازک خیالی
بلند طبع لرایچینده خوش بیانی

قیچ دن خامه وشمشیری نی دین
قلم دن دور انینگ گرزو سنانی

انینگ بیرله کیشی پنجه بیرالمس
ادب میدانیده هر نکته دانی

انینگ دیک نابغ عصر زمان نی
انا دهری بیلینگ توغما یدی ثانی

حیات دین بولسه تا نام و نشانه
بیلینگ اوچمس انینگ نام ونشانی

حفیظی نی دیسا م وصفی گه انینگ
اولوغ دنیا گه سیغمس فخر و شانی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here