اساسنامه فدراسيون فرهنگی توركان افغانستان

0
1244

 

اساسنامه فدراسيون فرهنگی توركان افغانستان

 

فدراسيون فرهنگی توركان افغانستان، بمنظور فراهم آوری زمینه های احیا و انکشاف فرهنگ پربار، زبان و ادبیات غنامند، تاریخ حقیقی و دیگر ارزش های معنوی و انسانی تورکان ساکن در سرزمین کنونی افغانستان که طی سده های واپسین تاریخ، با شیوع مرض نژادپرستی، مناسبات قبیلوی و حاکمیت تک ملیتی و بسا عوامل دیگر در صحنه ملی و بین المللی به شدت سرکوب و در معرض اسارت و تبعیض قرار گرفته اند و پیامدهای آن هنوزهم به اشکال   مختلف ادامه دارد، عرض وجود و فعالیت مینماید

كه

اهداف اساسی فعالیت آنرا توسعه و تحکیم یک جنبش گسترده فرهنگی، بمنظور احیا فرهنگ، تاریخ و زبان تورکان افغانستان با برنامه سمت دهی آگاهانه و مثبت آنان در پروسه تحولات و انکشافات سیاسی و اجتماعی کشور تشکیل میدهد، تا باشد که تورکان ساکن درین سرزمین یکجا با دیگر باشندگان کشور در جهت گذار به پروسه ملت و دولت سازی با داشتن حقوق و وجایب مساوی شهروندی، سهیم شده و نقش درخور توان و استعداد خود را در جهت تأمین صلح و خاتمه بخشیدن به جنگ و برادرکشی از طریق رسیدن به یک دموکراسی واقعی و منطبق با نیازمندی های جامعه ما ایفا نموده بتوانند.

 

دست اندرکاران ایجاد این کانون فرهنگی، اعتقاد راسخ دارند که فعالیت در جهت احقاق حقوق از دست رفته تورکان در کشور ما، به هیچوجه مغایر منافع مشروع هیچ یک از اقوام و ملیت های ديگر ساکن در کشور نبوده، برعکس تحقق اهداف و برنامه های آن، تضمین کننده واقعی وحدت و همبستگی همه، به دور از بی عدالتی

ها و نابرابری های بجامانده از گذشته های دور تا امروز میباشد

 

 

يادداشت: اصطلاح (فدراسيون) در اساسنامه و برنامه این کانون به منظور فراهم نمودن زمینه اتحاد و همبستگی عملی و مؤثر تشکلات مختلف فرهنگی تورک های افغانستانی در داخل و خارج افغانستان، و در کشورهای مختلف جهان، با قبول برنامه و اساسنامه این کانون فرهنگی درنظر گرفته شده است.

 

کلمه (تورکان) که صیغه جمع را دارا بوده و نشان دهنده واقعیت وجودی و عینی اقوام و ملیت های مختلف تورک در افغانستان است كه با هدف جلو گیری از سوء تفاهمات غیر آگاهانه و برتری جویانه این یا آن قوم ویا ملیت تورک در بین خود آنها و تحقق اشتراک عملی ایشان در جهت دستیابی به آرمان های مشترک انسانی و هویت تاریخی فرهنگی تورک های ساکن کشور ما، در مطابقت با احکام مندرج در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و دیگر نهادهای جهانی ضد تبعیض و بیعدالتی و احکام دین مبین اسلام، در اساسنامه وبرنامه این کانون فرهنگی منظور گردیده است.

 

توركان افغانستان عبارت اند از تمام اقوام و ملیت هايیکه كه از لحاظ هویت تاریخی متعلق به شاخه های مختلف توركی بوده و به زبان اصلی ویا عارضی تكلم مینمایند. این تعریف در واقعیت بافت قومی افغانستان شامل اوزبیگ ها، توركمن ها، هزاره ها، ایماق ها، تاتارها، اویغورها، بیات ها، قزاق ها، قرغزها، قزل باش ها، تایمنی ها و هر آنكسی كه خود را متعلق به هویت تورك های افغانستان میداند میگردد..

 

ما كسی را تورك ميناميم كه بشكلی از اشكال پيوند عرقی، صلبی ويا خانوادگی با يكی از اقوام و مليت های تورك ساكن افغانستان داشته و خود را متعلق به جامعه تورك بداند.

 

توضيح مختصر اصطلاحات خاص مورد استفاده درین اساسنامه:

 

(ففتا) مخفف فدراسيون فرهنگی توركان افغانستان، (قوريلتای) کنگره، (جرگه) کنفرانس، (كينگاش) شورای مركزی، (ياش الوغ لر) خبرگان، (یاش ييگيتلر) جوانان، (بیگم لر) زنان، (ياسای تشكيلاتی) اساسنامه و (ياسای فكری) برنامه را افاده ميكند.

 

فصل اوّل

 

شرايط عضويت، حقوق و وجايب اعضأ

 

مادۀ اول: عضویت در ففتا یک امر داوطلبانه و اختیاری بوده، هرشخص ( متعهد به احیای هویت فرهنگی و تاریخی تورکان افغانستان) برخاسته از جامعه توركان افغانستان در داخل و خارج كشور، که سن هژده سالگی را تکميل، اساسنامه و برنامه ففتا را قبول و تقاضانامه کتبی عضويت ارايه نموده و آماده ی پرداخت حق العضويت باشد به عضویت ففتا پذیرفته میشود.

 

مادۀ دوم: جوانان و نوجوانان زير سن هجده سال تا زمان اکمال سن قانونی (هجده سالگی) در بخش خاص تشکیلاتی یاش يیگیتلر ثبت و راجستر شده و بعد از تکمیل سن قانونی بلاوقفه در شمار اعضای اصلی ففتا قبول ميگردند.

 

مادۀ سوم: پذیرش به عضویت ففتا از صلاحیت ارگان های رهبری هر منطقه ومحل در داخل کشور، و یا مملکت های مختلف در خارج از کشورميباشد.

 

مادۀ چهارم: نهادها و تشکلات مختلف اجتماعی، فرهنگی و مدنی که علاقمند پیوستن به این کانون فرهنگی باشند، با قبول اساسنامه آن ميتوانند بطور دسته جمعی عضويت ففتا را بدست بياورند.

ــ پذيرش دسته جمعی نهادهای فرهنگی (سازمانها، اتحادیه ها، انجمن ها، شوراها و … فرهنگی) به عضویت ففتا، از صلاحیت هیئت مدیره میباشد.

 

مادۀ پنجم: ففتا از پذیرش دسته جمعی یک حزب ویا سازمان سیاسی درعضویت خود معذور است ولی در رابطه با عضویت انفرادی افراد وابسته به احزاب و جریانات سیاسی در ففتا ممانعتی وجود ندارد.

 

مادۀ ششم: اعضای ففتا دارای حقوق و وجایب ذيل ميباشند:

الف: حقوق

– حق انتخاب شدن و انتخاب كردن در تمام سطوح رهبري ففتا،

ــ حق ابراز نظر، مشوره، پيشنهاد و انتقاد پيرامون كليه مسايل مطروحه و نسبت به تمام سطوح رهبری ففتا،

ــ حق استفاده از امكانات مادی و معنوی این کانون مطابق به اصول موضوعه ففتا،

 

ب: وجایب

ــ رعايت احكام یاسای فکری و یاسای تشکیلاتی ففتا،

ــ پيروی از دساتیر و فيصله های مقامات رهبری ففتا،

ــ پرداخت به موقع و منظم حق العضويت، بخاطر پشتيبانی مالی ففتا،

– فعالیت در خور توان در راستای تبلیغ وتفهیم اهداف مرامی ففتا دربین مردم.

– دفاع نمودن از اهداف وبرنامه های ففتادر صورت روبرو شدن با فعالیت های تخریبی وسبوتاژ های مخالفین واطلاع دادن این موضوع به تشکیلات مربوطه.

فصل دوم

 

ساختار تشكيلاتی

 

مادۀ هفتم: تشکیلات ففتا، متشکل از کلیه بخش های این كانون فرهنگی در داخل و خارج کشور بوده و مندرجات این یاسای تشکیلاتی در سرتاسر آن یکسان قابل تطبیق و اجرا است مگر آنکه شرایط خاص و حاکم در یک محیط، ایجابات عملی نمودن و رعایت آنرا با مشکل مواجه نموده و ضرورت اتخاذ تدابیر خاص را نماید.

 

ارگانهای رهبری کننده ففتا عبارت میباشد از: قــــو ر يلــــتــای، جرگه، کینگاش و هیئت مدیره.

 

قوریلتای

 

مادۀ هشم: قوريلتای؛ عبارت است از عاليترين مجلس رهبری کننده ی ففتا، از نمايندگان انتخابی جامعه تورکان افغانستان از داخل و خارج كشور كه علاقمند به اين نهاد باشند، تشكيل ميگردد و كميت مجلس تابع شرايط حاکم در مقاطع مختلف زمانی ميباشد.

 

وظايف و صلاحیت های قورلتای:

 

مادۀ نهم: تأسيس و انحلال ففتا، تصويب مرامنامه و اساسنامه، تعيين اعضای كينگاش و انتخاب رئيس ففتا از جمله اعضای ( ففتا که حد اقل یکسال عضویت ففتا را داشته باشد) كينگاش و عزل آن، از صلاحيت های قوريلتای ميباشد.

تمام فيصله های قوريلتای به اكثريت نسبی ( 50+1 فيصد ) صورت ميپذيرد.

 

مادۀ دهم: قوريلتای، اعضای كينگاش را از مجموع اعضای حاضر در جلسه و دیگر شخصيت هايیکه، بنابر معاذیر معقول و اصولی نميتوانند به قوريلتای شرکت نمايند، با رأی مستقیم (سری و یا علنی) اشتراک کنندگان، انتخاب مينمايد.

 

مادۀ یازدهم: کمیت و تعداد اعضای کینگاش با درنظرداشت کمیت اعضا و هواداران ففتا در

مجموع تعيین و گزینش آن در مناطق مختلف نیز به همین اساس صورت میگیرد.

( تعداد اعضای كينگاش حداقل چهل و یك و حد اكثر شصت ویك نفر میباشد)

 

مادۀ دوازدهم: نحوه ی رايگيری ( سری ویا علنی ) در رابطه با اهداف مختلف، در جریان جلسات هر قوريلتای با رأی مستقیم اعضای حاضر قوريلتای تعيین میگردد.

 

مادۀ سیزدهم: جلسات نوبتی قوريلتای درهر چهارسال يكبار، جهت بررسی تمام موضوعات داخلی و خارجی ففتا مطابق به رهنمود های این یاسای تشکیلاتی دعوت و دایر ميگردد.

جلسات غير نوبتی قوريلتای، بنابر تصميم اكثريت قاطع يعنی دوثلث آرای كينگاش، برحسب ضرورت ميتواند بشكل فوق العاده داير گردد.

 

جـــــــــــر گـــــــــه:

 

مادۀ چهاردهم: جرگه؛ عبارت از دومين ارگان انتخابی ففتا ميباشد كه برای استماع گزارش كينگاش و تصميم گيری در مورد آن دعوت ميشود و جلسات آن به روال عادی درهر دوسال يكبار داير ميگردد.

جرگه بنابر تصميم اكثريت نسبی كينگاش و يا لزوم ديد اكثريت دوثلث آرای اعضای هيأت مدیره، با تأیید اکثریت نسبی اعضای کمیسون یاش اولوغلر، ميتواند بشكل فوق العاده نیز داير گردد.

 

مادۀ پانزدهم: اعضای جرگه، عبارت اند از هیئت مدیره، اعضای کینگاش، مسئولين واحد های تشکیلاتی و نمایندگان منتخب ففتا در کشور های مختلف و ولایات مختلف در داخل کشور.

مسئولين واحدها در هرمملکت و یا ولایات داخل کشور، ميتوانند به تناسب كميت اعضای خود، يك يا چند نفر را به جرگه معرفی كنند. تناسب فيصدی توسط هيأت مدیره با درنظرداشت تعداد اعضأ درهر کشور ویا ولایت تعيين و ابلاغ ميگردد.

 

مادۀ شانزدهم: جرگه عاليترين ارگان تصميمگيری بعداز قوريلتای محسوب ميگردد و تمام صلاحيت های قوريلتای را به استثنای انحلال فدراسيون و تغيير نام آن دارا بوده و تعداد كمی آن تابع شرايط ميباشد.

تمام فيصله های جرگه با رای اكثريت نسبی، صورت ميگيرد. اما عزل و نصب رئيس فدراسيون مستلزم آرای اكثريت قاطع دو ثلث اعضای حاضر در مجلس ( جرگه ) ميباشد.

 

کــيــنــــــگـاش:

 

مادۀ هفدهم: كينگاش؛ عبارت از سومين ارگان رهبری كننده فدراسيون است و  اعضای آن  توسط قوريلتای ویا جرگه انتخاب و منظور ميگردد.

 

مادۀ هژدهم: وظايف كينگاش عبارت اند از:

الف ــ رهبری و پیشبرد امور فدراسيون در فاصله بين دو اجلاس جرگه و يا قوريلتای به شمول عقد پروتوکولها و قرارداد ها با انجمن های فرهنگی، از طریق شعبات و مراجع ذیصلاح پیشبینی شده دراین سند،

ب ــ تهيه گزارش از فعاليت های فدراسيون به جرگه و يا قوريلتای،

ج ــ تهیه پیشنهاد تعديلات لازمی در یاسای فکری و یاسای تشکیلاتی به جرگه يا قوريلتای،

د ــ استماع گزارش هيأت مدیره و تصميمگيري در مورد آن،

ه ــ تعليق صلاحيت رئيس، درصورت ثبوت تخطی او از اصول مرامی و اساسنامه ففتا و انتخاب سرپرست مؤقت فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان با اكثريت دوثلث آرای شاملین اجلاس الی تدویر جرگه یا قوريلتای،

و ــ در صورت تعلیق صلاحیت رئیس، تدویر جرگه و یا قوريلتای، در حدود اعظمی سه الی شش ماه حتمی است،

ز ــ تصويب پلان کاری و پروگرام های يك ساله،

ح ــ كينگاش، بصورت نوبتی در هرسال یكبار، جلسه حضوری خود را داير مينمايد، اما جلسات فوق العاده خارج ازاین امر است.

 

هــیــأت مدیره:

 

ماده نزدهم: هــیــأت مدیره، متشكل است از رئيس، معاونين، سخنگو، مسئولين شعبات مختلفه  که رهبری فدراسیون را در بین دو اجلاس کینگاش به عهده داشته و جلسات (عادی) خود را در هر ماه یکبار ( و جلسات فوق العاده خود را طبق ضرورت) دایر مینماید. (مسئولین واحد های تشكیلاتی بنابر لزوم دید هیئت مدیره میتوانند در جلسات هیئت مدیره اشتراك نمایند.)

ماده بیستم: وظایف هیأت مدیره عبارت اند از:

الف – قبول و انفكاك عضويت در فدراسيون، تشکیل و لغو شعبات، تعیین وعزل مسئولین شعبات به شمول قبول استعفاي كادرهاي رهبری،

ب – تصويب مصارف مالي فدراسيون،

ج – نظارت از مسائل مالي فدراسيون،

د – نظارت بر فعالیت های جاری و روزمرۀ سرتاسر فدراسیون.

( ح – بنابر پیشنهاد رئیس ففتا، هیئت مدیره میتواند حد اکثر سه نفر را به عضویت انتصابی هیئت مدیره قبول نماید. )

 

رئيس فدراسيون فرهنگی تورکان افغانستان:

 

مادۀ بیست و یکم: رئیس فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان؛ از زمرۀ اعضای منتخب و حاضر کينگاش با رأی اکثریت نسبی اعضای کینگاش، کاندید و از جانب مجلس قوریلتای انتخاب میگردد.

 

مادۀ بيست ودوم: رئيس فدراسيون بعد از انتخاب شدن خود، معاونين و سخنگوی خود را با مشورۀ اعضای منتخب کینگاش تعيين و به قوریلتای معرفی و اخذ رأی اعتماد مینماید.

 

مادۀ بیست وسوم: رئیس فدراسيون، در فاصله بین دو قوريلتای سمت رهبری فدراسیون را برعهده داشته و از کلیه اجراات خود در نزد كينگاش، جرگه و قوريلتای مسئول میباشد.

 

مادۀ بيست و چهارم: فرد پیشنهاد شده جهت احراز مقام ریاست ففتا، لزوماً دارای مشخصات و اوصاف ذیل باشد:

الف – دارای سجایای عالی انسانی بوده و به یکی از اقوام و ملیت های تورک در افغانستان که هنوز هم به یکی از شاخه های زبان تورکی تکلم مینمایند، مربوط باشد،

ب ــ دارای تحصیلات عالی حد اقل به سویۀ لیسانس باشد،

ج – به امور فرهنگی وارد بوده با تاریخ و فرهنگ تورکها آشنايی و معرفت کافی داشته باشد،

د ــ باید حداقل قدرت صحبت كردن روان به يكی از لهجه های لسان توركی را داشته باشد،

ه ــ به دفاع از منافع حق طلبانه خلق تورک در افغانستان وفادار بوده و از تبعیض و تعصب نسبت به دیگر مردم کشور ما افغانستان مبرا باشد،

و ــ به هیچ یک از احزاب و جریانات سیاسی داخل و خارج کشور عضویت نداشته باشد، این حکم در رابطه با معاونین، سخنگوی و مسئولین شعبات که اعضای هیئت مدیره هستند نیز نافذ و مرعی الاجرا است.

ز ــ اختفای عضویت برحال در یک حزب ویا سازمان سیاسی و فعالیت به نفع این یا آن حزب ویا سازمان سیاسی به معنی تخلف از مفاد و مقررات این یاسای تشکیلاتی و نقض عدم وابستگی سیاسی، آیديالوژیکی و عقیدتی این کانون فرهنگی محسوب گردیده و هرزمانیکه افشا شود، سبب سبکدوشی رئیس و اشخاص واجد اين شرايط شده میتواند،

ح ــ اعتبار دوره کاری رئیس فدراسیون به صورت عادی، چهار سال بوده از تدویر یک قوريلتای الی دایر شدن قوريلتای بعدی نافذ است. در حالات غیر عادی که دایر نشدن به وقت و زمان قوريلتای را باعث شده میتواند، این مدت زمان از طریق تدویر جلسات کینگاش، از شش ماه الی یک سال دیگر ميتواند تمدید شود.

ج- در حالات فوق العاده دشواری که شرایط اجازۀ تدویر قورولتای را ندهد، ویا شورای رهبری ففتا بنا بر دلایل موجه که طرف قناعت اکثریت قاطع اعضای هیآت مدیره و کمیسیون یاش الوغلر ففتا باشد، موفق به فراهم سازی زمینه های عملی تدویر قورولتای مطابق به موادات این یاسای تشکیلاتی نگردد، مطابق به طرزالعمل ذیل عمل مینمآید:

– بعداز انقضای دورۀ تعین شده چهار ساله برای رئیس منتخب ففتا در قورولتای قبلی، وعدم فراهم شدن زمینۀ تدویر قورولتای نوبتی، طی ششماه الی یکسال، وظیفۀ رئیس قبلی با موافقت اعضای هیئت مدیره واعضای کمیسیون یاش الوغلربه سرپرستی تقلیل می یابد.

– سرپرست مقام ریاست با همکاری وموافقت اعضای هیئت مدیره تلاش مینماید که الی یکسال  بعدی قورولتای را دایر نماید.

– در صورت عملی نبودن امر تدویر قورلتای طی مدت های فوق الذکراعضای کینگاش میتوانند درمورد انتخاب مجدد رئیس در یک جرگۀ اظطراری الی سه ماه جمع ورئیس ففتا را انتخاب نمایند.

 

 

 

فصل سوم

 

شعبات ففتا

 

مادۀ بیست وپنجم: فدراسيون دارای شعبات ذيل ميباشد:

الف ــ شعبۀ امور مالی و تدارکات،

ب ــ شعبۀ امور تشكيلاتی،

ج ــ شعبۀ امورحقوق بشر،

د ــ شعبۀ امور روابط و تفاهم،

ه ــ شعبۀ امور فرهنگی،

و ــ شعبۀ امور بیگم لر،

ز ــ شعبۀ امور یاش ييگيتلر،

ح ــ شعبۀ امور ياش الوغ لر،

( ج – شعبه امور دینی وثقافتی)

 

ماده بیست وششم: تشكيل كمي هريک از شعبات در صورت امکان کمتر از سه نفر بوده نميتواند اما نظر به حجم کار فدراسيون ميتواند بيشتر باشد، اعضای شعبات توسط مسئولين آنها به هيأت مديره معرفی و توافق حاصل ميگردد.

 

ماده بیست وهفتم: مسئولين شعبات، هريک مؤظف به طرح و تدوين طرزالعمل شعبه مربوطه خود بوده که بعد از منظوری و تصويب هيأت مديره، مرعی الاجرا ميباشد.

 

شعبۀ امور مالی و تدارکات

 

مادۀ بیست وهشتم: فدراسيون از منابع ذيل تمويل ميگردد:

يك ــ پرداخت حق العضويت منظم اعضأ،

دو ــ اعانه بی شايبه جنسی و نقدی اعضأ و هواخواهان ففتا اعم از تجار ملی، موسسات خيريه، شركت ها و ديگر جوامع مدنی داخلی و خارجی،

سه ــ فعاليت های انتفاعی فرهنگی، از قبيل فروش كتب، روزنامه ها، مجلات و امثالهم.

 

ماده بیست ونهم: فدراسيون بمنظور ايجاد تسهيلات در فعاليت هاي خود، صندوق وجهی و حسابات بانكی باز ميكند.

 

ماده سی وم: هر عضو فدراسيون مقيم اروپا، ماهانه معادل پنج یورو، مقيم امريکا، کانادا، آسترليا، جاپان و كشورهای خليج، ماهانه معادل ده دالر امریکائی، مقيم چين، روسيه و توركيه و آسيای مركزی، ماهانه معادل سه دالرامریکائی، مقيم افغانستان، ايران، پاكستان و ساير كشور ها، ماهانه معادل يك دالر را بنام حق العضويت، به مسئولين امور مالی فدراسيون ميپردازند. در اين کشورها اگر از يک خانواده، بيشتر از يکنفر افتخار عضويت فدراسيون را حاصل کرده باشند، حق العضويت آنها، فی نفر پنجاه فيصد ميباشد. محصلين و متعلمين کشور های نظیر افغانستان، ایران و پاکستان از پرداخت حق العضويت معاف اند.

 

ماده سی ویکم: پول حق العضويت ها و اعانه که در هر واحد محلی ویا منطقه يی توسط مسئولين امورمالی جمع آوری ميگردد، در هفتۀ اول ماه بعدی پنجاه فیصد آن به حساب مرکزي فدراسيون انتقال داده ميشود، این موضوع در داخل افغانستان با لایحه جداگانه تنظیم میگردد.

 

مادۀ سی ودوم: پول مورد نیاز با امضا های معرفی شدۀ دو نفرمسئول که در برگیرندۀ رئيس ففتا ومسئول مالی است قابل حصول از بانک میباشد. امضای دو نفر فوق الذکر توسط رئیس ففتا رسماً به بانک مورد نظر معرفی میگردد. اين طرزالعمل در حدود اصول مقررات بانكی اعتبار دارد.

 

شعبۀ امور تشكيلات

 

مادۀ سی وسوم: تشکیلات فدراسیون عبارت است از مجموع اعضای فدراسیون در داخل و خاج کشور که توسط ارگانهای مختلف رهبری و هدایت میشوند.

این تشکیلات از دو بخش اساسی ذیل عبارت میباشد:

 

ماده سی وچهارم: بخش داخل کشور،

تشکیلات داخل کشور یکی از بخش های اساسی و عمده ی تشکیلات فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بوده و اعضای رهبری آن توسط مجلس با صلاحیت در سطح جرگه ویا قوریلتای انتخاب میگردد.

– شورای رهبری داخل کشور از طریق انترنیت و دیگر وسایل ممکنه ی تأمین ارتباط، رابطه دوامدار و بموقع خود را با مرکز اصلی رهبری فدراسیون در خارج جاری نگه داشته و از اجراات خود گزارش میدهد.

– رهبری فدراسیون در اولین فرصت بدست آمده از ملحوظات مختلف سیاسی و امنیتی وغیره مکلف به تدارک زمینه های انتقال مرکز اصلی فدراسیون در داخل کشور بوده و تا آن موقع مکلف به تأمین رابطه های دوامدار و مؤثر با بخش داخل کشور میباشد.

– کلیه احکام و مندرجات این یاسای تشکیلاتی یعنی اساسنامه در کلیه سطوح در داخل کشور نیز قابل تطبیق و اجرا است.

 

ماده سی وپنجم: بخش بیرون مرزی،

بخش بیرون مرزی تشکیلات فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با اشتراک فعال وآگاهانۀ مهاجرین تورک افغانستان در کشور های مختلف جهان تشکیل و مطابق به روحیۀ این یاسای تشکیلاتی ویاسای فکری فدراسیون فرهنگی فعالیت مینماید.

– اعضای فدراسیون در کشورهای مختلف جهان میتوانند با ایجاد تشکیلات کشوری مربوط به فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان منسجم گردیده و با رعایت کلیه موازین و احکام اساسنامه و برنامه ففتا در کشور های متعلق ثبت و راجستر گردیده و به فعالیت های خود آغاز نمایند.

 

ماده سی وششم: سلب عضويت از فدراسيون در حالات استعفآ، اخراج و وفات صورت ميگيرد.

 

ماده سی وهفتم – اخراج از عضويت فدراسيون بنابه علل ذیل در نظر گرفته میشود:

الف – عدم علاقمندی یک شخص به ادامۀ عضویت در فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان،

ب – نقض مکرر وعمدی احکام و مندرجات اساسنامه و برنامۀ فدراسیون، اتهام و دروغ برای تخریب و تحریف آگاهانه اهداف این کانون فرهنگی.

 

ج – عدم انتقاد پذیری و سر باز زدن از پذیرش روش های اصلاحی بصورت مکرر

 

د- هر عضو ففتا که بصورت متواتر بیشتر از چهار ماه حق العضویت خودرا بصورت عمدی وبدون داشتن عذر موجه پرداخت ننماید وبه فعالیت های روز مرۀ ففتا علاقه نشان ندهد، عضویت آن با اعطای اخطار بحالت تعلیق قرار داده میشود، ودر ادامۀ این امر الی شش ماه بصورت خود بخودی عضویت آن باطل میگردد.

ذ- باطل شدن عضویت یک فرد در ففتا بمعنی باطل شدن کلیه حقوق وامتیازات آن محسوب گردیده، وداشتن عضویت شرط اساسی برای کسب سایر مسئولیتها وامتیازات درین کانون فرهنگی بشمار میرود.

ر- با اتکا به مواد فوق آن عده اعضای ففتا که بیشتر از شش ماه بدون عذر معقول حق العضویت نپردازند، به موادات مندرج درین اساسنامه وبر نامه عمل نکنند، ودر فعالیتهای روزمره علاقمندی نشان ندهند، بصورت اتوماتیک ازعضویت ففتا منفک گردیده ومسئولین تشکیلات هر بخش مکلف به تعقیب ورعایت این امر میباشند.

اخراج از صفوف ففتا از صلاحیت هیئت رهبری انجمن های کشوری بوده و با تأیید هیأت مدیره فدراسیون صورت میگیرد.

 

ماده سی وهشتم – تنزیل مقام ویا سبکدوشی اعضای رهبری انجمن های کشوری از صلاحیت شورا های مملکتی فدراسیون در کشور های مختلف و شورای رهبری بخش داخل کشور با رأی اکثریت آرای اعضای موجود در یک جلسه میباشد.

تنزيل مقام معاونين و سخنگوی فدراسیون بر اساس فيصله اكثريت نسبی آرآی كينگاش، صورت ميگيرد.

 

مادۀ سی ونهم: عضو اخراج شده از صفوف فدراسيون حق دارد تا شكايت خود را به مقامات بالائي فدراسيون بشمول قوریلتاي برساند.

 

شعبه امور حقوق بشر

 

ماده چهلم: كمیسيون حقوق بشر فدراسيون موظف به اجرای امور آتی اند:

الف – مبارزه با هرگونه اعمال ظالمانه وحق تلفانه درافغانستان،

ب – مبارزه و روشنگری در برابر هرگونه تخطی ازاحکام اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کانوانسیون های بین المللی و تبارز واکنش های قانونی علیه آن.

 

شعبۀ امور روابط و تفاهم

 

ماده چهل ویکم: دو نوع تآمين ارتباط بطورعمده شامل وظايف شعبه تآمين ارتباطات و تفاهم ميگردد:

الف – تآمين ارتباطات داخلی ( ذات البینی) فدراسیون

ب – تآمين ارتباطات در خارج از تشکیلات فدراسیون

 

ماده چهل ودوم: شعبه تامين ارتباطات و تفاهم وظيفه دارد كه با تمام كميته ها و بخش های فدراسیون درافغانستان و کشورهای ديگراز طريق تيلفون، کمپيوتر وديگر طرق ممكنه ارتباط برقرار نموده و از نحوه فعا ليت فدراسیون، نتايج آن، واکنش هاي مخالفان و موافقان در مقابل فعاليت های فدراسيون و سير افکار عامه، اطلاعات جمع آوری نموده، توسط مسئول شعبه تامين ارتباط و تفاهم اين اطلاعات را در اختيار هيآت مديره قرار دهد. اين نوع ارتباطات ذات البينی وظيفه عادی و روزمره شعبه تآمين ارتباطات و تفاهم شمرده ميشود كه آنرا مستقلانه تحت رهنمایی مسئول شعبه تآمين ارتباطات و تفاهم ومشوره هیئت مدیره پيش ميبرد.

 

مادۀ چهل وسوم: تآمين ارتباطات بيروني وظيفه ديگر شعبه تآمين ارتباطات و تفاهم است که در برگیرندۀ تآمين ارتباطات با سازمانهاي بالمثل و موسسات سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي در چهره ادارات دولتي و غيردولتي را احتوا نموده و از اجراات خود هیئت مدیره را در جریان میگذارد.

 

شعبه امور فرهنگی

 

ماده چهل وچهارم: شعبه امور فرهنگی که از افراد فهيم واهل قلم بوجود ميآید، رسالت دارد تا زمینۀ واقعی پخش اندیشه های سالم و مثمر علمی و فرهنگی را با هدف تعمیم آگاهی و خود آگاهی خلق تورک و دیگر مردم ساکن این سرزمین دایماً فعال نگهداشته و تلاش در جهت ایجاد یک جنبش فکری عدالت خواهانه و ظلمت ستیزانه در برخورد با شیوع روز افزون اندیشه های عظمت طلبانه قومی، نژادی، مذهبی، لسانی، عقیدتی، سمتی وغیره هدف قرار داده ودایماً جاری نگهدارد.

 

ماده چهل وپنجم: هرنوشته پژوهشي وغيرپژوهشي قبل از نشر آن به رسانه ها ، لزوماً به هيئت تحريرکمیسیون فرهنگی ارايه ميگردد.

پيشبرد امور نشراتي يكي از وظايف مهم شعبه امور فرهنگي شمرده ميشود.

 

شعبه امور بیگم لر

 

ماده چهل وششم: شعبه امور بیگم لر، تمام علاقمندان وهواداران اناث فدراسيون را سازماندهی نموده درکتاب جدا گانه ثبت و راجستر و تحت رهنمایی هیئت مدیره و مطابق به اصول مرامی و تشکیلاتی فدراسیون فعالیت مینماید.

 

شعبه یاش ييگيتلر

 

ماده چهل وهفتم: شعبۀ امور یاش یيگيتلر تمام اعضای جوان فدراسيون که دارای سن کمتر از18 سال باشند، تنظيم و رهبری نموده و تشکیلات یاش یيگيتلر توسط این شعبه با تفکیک سال تولد وسایر مشخصات هویتی درکتاب جدا گانه ثبت وتنظیم میگردد.

 

شعبه ياش الوغ لر

 

مادۀ چهل وهشتم: شعبه یاش اولوغلر متشکل از تعدادی آقسقالان با تجربه و خبیر اعضای ففتا بوده و یک ارگان مشورتی وممد تصمیم گیری در مسایل مهم فدراسیون برای هیئت مدیره میباشد.

 

 

مادۀ چهل ونهم: شعبه امور دینی وثقافتیی

شعبه امور دینی وثقافتی تمام مسائل مربوط به امورات دینی وثقافتی را بر عهده دارد.)

 

فصل چهارم

 

احكام متفرقه

 

ماده پنجاهم: تمام افراد شامل درفدراسيون درهرکجاي دنيا که باشند اعضاي يک خانواده بهم پيوسته تلقي گرديده در زمان مواجه شدن به مشکلي لاينحل وبالاتر از توان خودشان ، فدراسيون با ارايه مشوره ها و رهنمود هاي لازم قانوني وحقوقي و در صورت امکانات با ارايه ی کمک مالی از آنها حمايت ميکند.

 

ماده پنجاه و یکم: براي تدارك هر قوریلتاي ویا جرگه، شوراي تدارك ویژه ايجاد گرديده و با انجام كار قوریلتاي ویا جرگه منحل ميگردد.

 

ماده پنجاه ودوم: دفتر مركزي فدراسيون فعلآ در كشورهالند موقعيت داشته و در آينده درصورت امکان بداخل افغانستان ويا كشور مناسب ديگریکه لازم پنداشته میشود، منتقل خواهد گرديد. تصميمگيري انتقال موقعيت دفتر مركزی با رآی دوثلث اعضای اجلاس کینگاش صورت ميگيرد. در حالات خاص هيآت مديره فدراسيون ميتواند درينباره تصميم اتخاذ نمايد.

 

ماده پنجاه وسوم: اين اساسنامه بعداز تصويب تاريخی 26 دسامبر سال 2008 م، در جرگه ی کوپنهاگن، نافذ شمرده ميشود.

 

ماده پنجاه وچهارم: فدراسيون درمحل و موقعيت دفتر مركزی فدراسيون ثبت و را جستر ميگردد.

 

ماده پنجاه وپنجم: فدراسيون داراي مهر، سمبول، بیرق و ارگان نشراتي خود ميباشد که تهیه و تدارک آن بدوش هيئت مدیره بوده و با تأیید جرگه ویا قوریلتای نهایی میگردد.

 

ماده پنجاه وششم: برنامه واساسنامه فدراسيون به زبانهای توركی ( اوزبيکی و تورکمنی ) و زبانهای رسمی دولتی منتشر ميگردد.

 

ماده پنجاه وهفتم: مرامنامه و اساسنامه تشكلات مختلفه كشوری و محلی به هيچوجه نميتواند متناقض با ياسای فكری و تشكيلاتی ففتا قرار داشته باشد.

 

ماده پنجاه وهشتم: توجيه و تفسير مواد بحث برانگيز احتمالي اساسنامه فدراسيون از وظيفه شعبه ياش الوغ لر با مشوره شعبه امور فرهنگي فدراسیون تحت رهنمایی هیئت مدیره ميباشد.

 

این اساسنامه در چهار فصل و پنجاه و هشت ماده تحرير گرديده است

 

ومن الله التوفيق

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here