اعالمیه مشترک احزاب و جریانهای سیاسی و شخصیتهای ملی در رابطه به انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷

0
1239

اعالمیه مشترک احزاب و جریانهای سیاسی و شخصیتهای ملی در رابطه به انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷

مردم باعزت و سر بلند افغانستان! همانگونه که در جریان هستید انتخابات یکی از ارکان مهم نظام سیاسی ما و ممثل اراده مردم برای تعیین سر نوشت سیاسی شان می باشد. انتخاباتی که در قانون اساسی ما به حیث یک ارزش ملی به آن تأکید شده است؛ انتخابات شفاف، عادالنه و دور از تقلب است. اینک با برنامه هایی که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در پیش گرفته است، انتخابات شفاف و عادالنه ای که در قانون اساسی تسجیل شده است، برگزار نخواهد شد و پر از تقلب خواهد بود . دلیل مدعای ما این است که کمیسیون، انتخابات پارلمانی را با سیستمی برگزار می کند که بخش بزرگ آراء مردم در آن ضایع می شود. دوم اینکه هیچ نظارتی تاثیرگذار از کارکردهای کمیسیون انتخابات صورت گرفته نمیتواند و سوم اینکه میلیونها تذکره بیصاحب و خیالی توزیع و میلیونها نفرکه اصال وجود خارجی ندارند در ثبت نام غیر استندرد و دستی راجستر شده اند . احزاب، ایتالفها و جریانهای سیاسی از زمستان سال گذشته نگرانیهای عمیق خود را با حکومت، کمیسیون انتخابات، یونما و نمایندگیهای خارجی ابراز داشتند. رهبران سیاسی در همه نشستهای شان به حکومت و نهاد های مسوول تذکر دادند؛ اما تاکنون هیچ اهمیتی به خواسته ها و مطالبات احزاب داده نشده است . ما احزاب و جریانهای سیاسی بارها اعالم کردیم که برای تحقق خواسته ها و مطالبات برحق مردم افغانستان که عبارت از شفافیت و مبارزه میکنیم و هرگز از خواست خود عقب نشینی نخواهیم کرد. احزاب، ایتالفها و جریانهای هدر نرفتن آرای شان می باشد، قویا سیاسی بار ها اعالم کرده بودند که دست به اعتراضات مدنی میزنند و دروازههای تقلب را بسته میکنند و زیر بار تقلب نمیروند. بنابراین اعتراضات امروز ما سرآغاز اعتراضات گسترده مدنی در مرکز و والیات افغانستان است . قابل یادآوری است که احزاب، ایتالفها و جریانهای سیاسی همزمان باب گفتگو با حکومت را باز میگذارند و امیدوارند که حکومت به اعتراضات مدنی مردم توجه کند. در غیر آنصورت، همانگونه که اشاره شد اعتراضات مدنی ما ادام یافته و در تمام والیات گسترش خواهد یافت. در آنصورت پیامد آن هرچه باشد به عهده حکومت و کمیسیون انتخابات خواهد بود. زنده باد افغانستان متحد، و سربلند باد مردم افغانستان و به امید برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه. السالم علیکم و رحمت هللا و برکاته 1397 سنبله7

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here