اولوم اویقوسی باسگن ایلنی اویغتماققه اویله یمن

0
1274

واویلاو

زمان گردابیدن خلقیمنی قوتقرماققه اویله یمن

اولوم اویقوسی باسگن ایلنی اویغتماققه اویله یمن

نه یلغوز اوزبیک وایماق وایلخان حالی دیر قیغوم

اوز ایچره اوزگه بولگن توقسن اوچ اویماققه اویله یمن

زمان تدبیری می، یا ملتیم تقدیری بیلمسمن

بوایل باشیگه کیلگن کلفت و قییناققه اویله یمن

ییتالمه ی آرزوسیگه، ایل و یورت حالیگه ییغلب

اولوس یولیگه اولگن نیچه لک بویداققه اویله یمن

کییرگه اوست و باش تاپمه ی، یییرگه نان و آش تاپمه ی

توررگه یورتی سیغدیرمه یدیگن قشّاققه اویله یمن

اولوسلر باشی خلق نینگ تاجی ایردی ملتیم بیرکون

بوکون اوزنی اونوتگن عامی و قالاققه اویله یمن

تمدن یا هنر، علم و سیاست یا نظامیلیک

بابالر برچه سیگه آت کوترگن چاققه اویله یمن

آچون بغریده اولغه یگن تمدن وارثی بولمیش

بو بایلیکدن خبرسیزاصلیدن قاچقاققه اویله یمن

نوایی، یاکه بابر، یا که شیبانی دن ایته یمو؟

ادب باغین بیزتگن سحرلی برماققه اویله یمن

جهان تاریخی نی ترکلریوتوغی آلتین ایتکندیر

آچون دیوانیده اول فخرلی یپراققه اویله یمن

تانیلگن عالم اوزره لشکراسلام ایدی خلقیم

اوشل صاحبقران فتح ایله گن توپراققه اویله یمن

نی یعنی اختیاریم بولمه گنده افتخار ایتماق

اول ایسکی حیثیت نی قولگه کیلتیرماققه اویله یمن

وفا و توغریلیکده تینگیمیزنی تاپمه گه ی دنیا

وفاایتمه ی خیانت ایله گن اورتاققه اویله یمن

هما اوزره تاقرلرتورلی تهمتلرنی بایقوشلر

کبوترمن دیگن قرقرچی جن خور زاققه اویله یمن

گهی کیلگیندی دیرلر، گه گلم جمع گه چپاولچی

سینیق کونگلیمگه توشگن ینگی ینگی داققه اویله یمن

ظهیرالدین بابام یورتیده اوزبیکلیک نشانی یوق

مغول آتی بیله مشهور ایتیلگن باققه اویله یمن

عمارت حسنیده تیموری لرمشهورعالم دیر

مذهب، بسته کارو کشته چی برماققه اویله یمن

قوییب آنه تیلینی اوزگه لر فرهنگینی توزگن

او، غزنه غازی سیگه بولمه گن ارداققه اویله یمن

بوکونگی کونده هم اول بت شکن لروارثی اوزنی

اونیتیب یاتکه خدمت ایله گن یلتاققه اویله یمن

ایزرکونگلیمنی خلق نینگ آنه تیلدن یوزاوگیرگانی

آنه مینگ مهربیرلن الّه ایتگن چاققه اویله یمن

اولوس نینگ بویله غفلت اویقوسیگه یاتگنین باقیب

تواریخ صفحه سیده یازیلر قَرغاققه اویله یمن

مینینگ آتیمنی ساعی یاکه اکبر بایچی دیب ساتمنگ

قرا و آقنی تانیب سیزدن آرتیق راققه اویله یمن

جهان اوزره تاپیلمس تورک اولوسیم دیک بویوک ملت

زمانه رستمی گه شهره کوکسی تاققه اویله یمن

قنی بیر ایچکویر ای ملتیم حالینگه رحم ایتسه

بویوکلرنی باتیرگن دنیوی باتلاققه اویله یمن

«رحیمی» 1396/1/18

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here