قطعه شعر ی از مرحوم نظرمحمد نوا میمنه گی که درسال 1329ش سروده شده است:

0
1670

قطعه شعر از مرحوم نظرمحمد نوا میمنه گی که درسال 1329ش سروده شده است:

فرستنده: عبدالمجید اوزگون

ای صبا برمن بگو بر خائینین قرن بیست     اینکـــه میگوینــد ملت قــابل اصــلاح نیست
فی الحقیقت ای دغابازان بی شرم و حیـا    بر چنین عقل و چنین ادراک میباید گریست
جزفریب وغدر وکذب عده ئی ارباب کار      عـامــل بـدبختی ایـن ملت بیچــــــاره چیست
گر شما فاسد نگردانید اوضاع عمــــــوم     آنکه بی موجب زملت ناله خواهد کرد کیست
ای جوان ای چشم ملت ای چراغ مملکت    رهنمــای ملت خـود شــو کــه ملت مـــردنیست
ملت مقهور فقر و فاقــه و عــریانی است     حـــال ایـن بیمــار ملت ازدل و جـان دیدنیست
ملت خــودرا رهــان از چنگ بیداد وستم        مـوقع کــارت مده ازکف که فـرصت رفتنیست
ملت خودرا رهائى ده زغـــرقــاب هـــلاک         پیش ازآن ساعت که طبعاٌ روزگار آوردنیست
هان جوانا! این نه عرض من، نوای ملت است
این نوا را بشــنو از ملت که این بشنیــد نیست

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here