پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت وقوع فاجعۀ شهرشبرغان به روزهفتم جوزای 1386 خورشیدی!

0
1213
پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بمناسبت وقوع فاجعۀ شهرشبرغان به روزهفتم جوزای 1386 خورشیدی!
 
                       فاجعۀ هفتم جوزا وقتل عام جوانان شبرغان رافراموش نکنید!!!
                           نفرین ابدی به جمعه خان همدرد وحامیان جنایتکاراو!
                  امروز هم مردم ما زیر ساطور قاتلین وجنایتکاران همه روزه  جان میبازند وده ها جمعه خان همدرد ، دست در دست هم مصروف آتش زدن به همه هستی مادی ومعنوی باشندگان این سرزمین از شمال تا جنوب – از شرق تا غرب کشوربوده ، کوچکترین اعتنایی به منافع میهنی وحقوق انسانی باشندگان این خطه بحیث انسان هموطن و بخشی از جامعۀ انسانی ندارند.
  از کوه پایه های پامیر تا تیربند تورکستان در شمال،  ازخوست وغزنه ، تا زابل و قندهاردر جنوب، ازفراه وهرات  تا غور وبادغیس درغرب،  ازننگرهار و لغمان، تاکنرونورستان در شرق جنگ وکشتار بی رحمانه و سازمانیافته، توسط اجیران استخبارات خارجی در هر دو جبهۀ جنگ جریان داشته،  امید رسیدن به صلح وعدالت را روز تا روز کم سو تر وفضای زندگی مردم را مکدرتر میسازد.
  میزان رشد سیل آسای ظلم وبیداد ، تبعیض وتعصب ، خیانت ووطن فروشی با شیوع فرهنگ معافیت به جنایتکاران، ترورشخصیتی وفزیکی صداقت پیشگان ومیهن پرستان ، راه های رسیدن به صلح وامنیت ، عدالت  وآزادی  را روز تا روزدشوار ودشوارتر گردانیده، به قاتلین وجنایتکارانی همچون گلب الدین حکمتیار، جمعه خان همدرد، وصد ها شاگرد دیگرمدرسۀ فاشیسم  ووطن فروشی زمینه های همه جانبۀ رشد وترقی را ازرهزنی وغارتگری تا ولایت ووزارت  وسهمداریهای بی حد وحصردر امتیازات دولتی مساعد ساخته، خشم مظلومانه وفریاد های داد خواهی مردم را در گلو ها خفه می نماید.
  در این چنین یک شرایط جهنمی وتباهی آور، پاسداران حق وعدالت ، ونادیان محو استبداد وبیعدالتی، چگونه بخود اجازه میدهند که، از یاد روزهای منفور وسیاهی  چون روز قتل عام تظاهر کنندگان شهر شبرغان در هفتم جوزای 1386 با افشای همه روزۀ چهره های کثیف جنایتگاران بد نام ومزدوری چون جمعه خان همدرد غافل ، یاد وخاطرۀ  جان باختگان مظلوم آن روز سیاه تاریخ را بفراموشی  بسپارند!
 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، درحالیکه پاسداری ازخاطره ویاد جانبازان راه حق وعدالت را وظیفۀ تأخیر ناپذیر خود قلمداد نموده، افشای چهره های نا بکار وسیاه جلادان وآدمکشان را یک لحظه هم ازیاد نمی برد! ازتمامی رهروان راه آزادی وعدالت ووارثین شهدای خونین کفن شهر شبرغان ودیگر شهدای راه حق وعدالت درسرتاسر کشور، مصرانه میطلبد که، همه باهم در سنگر دفاع از خواسته های انسانی مردم مظلوم سرتاسر کشور که، صلح وعدالت بر پایۀ پاسداشت حقوق تمامی باشندگان کشور، پایه وتهداب آن باشد، قرار گرفته ونگذارند که عمر استبداد درین کشور بیشتر ازین طولانی تر شود، ودست های خون آلود جلادان بعنوان برندگان میدان بلند.
 جمعه خان! قاتل جوانان حق طلب ومعترض شهر شبرغان است، که بزرگترین گناه ایشان ،بلند شدن صدای اعتراض آنان برعلیه بیدادگری ها وعملکرد های خائینانه وفاشیستی جمعه خان ودیگر حامیان اوبود، که در ازای آن درروز روشن با رگبار مسلسل های سربازان دولتی بخاک وخون کشانیده شدند.
  بدتراز همه اینکه این جلاد بی رحم ، بعداز انجام  این جنایت نابخشودنی ، بجای رفتن  بپای میز محاکمه،  مورد تقدیر وپاداش حاکمان قرارگرفته وتا همین امروز هم بحیث یکی از مهره های تآثیر گذار وخستگی ناپذیر مکتب فاشیسم  وتمامیت طلبی در افغانستان فعال  ومصروف جنایت آفرینی های آشکار ونهان در سرتاسر کشور میباشد!
 پس قاتل اصلی مردم شبرغان به تنهایی جمعه خان نه!!! بلکه حاکمیتهای جنایت پرور وفاشیستی حامد کرزی واشرف غنی وتیم افغان ملتی هاست که در همکاری باحزب اسلامی گلب الدین حکمتیار وسایر شرکا تمامی اختیارات دولت کنونی را در اختیار خود داشته، ومنافع مردم سراسر کشور را در پای منافع خود از نام قبایل وابسته بخود قربانی نموده ومینمایند..
 پس باید است فریاد کشید واعتراض نمود تا صدای دادخواهی واعتراض ما موجبات اتحاد وبیداری تمامی مظلومین را باهدف نابودی دایمی این ستمگران در آتیۀ زندگی مردم فراهم، وقاتلین را در دادگاه حق بپای میز محاکمه قرارداده بتواند.
 خون مردم بیگناه هر گز از دامن این قاتلین پاک نمیشود، وچرخ دورا ن تا ابد بکام این خونخواران نمیچرخد ونخواهد چرخید!!
 ما در انتظار فرارسی روز عدالت هستیم ودرین راه باتمامی وجود خویش مبارزه مینماییم.
نابود باد فاشیسم واندر طنین باد صدای مبارزات حق طلبانۀ مظلومین در سرتاسر کشور.
                                 شورای رهبری  فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)
                                   اروپا- هفتم جوزای  سال 1397 خورشیدی
                                      مصادف با 28 ماه می 2018 میلادی
                                                       اطریش

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here