به مناسبت زاد روز  پرو فیسور شرعی جوزجانی

0
1415

 

به مناسبت زاد روز  پرو فیسور شرعی جوزجانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلاصه حرف هائیکه د رزاد روز همدیار عزیزم پروفیسور شرعی جوزجانی ابراز نموده بودم:
ضمن ابراز تهنیت بمناسبت هشتاد و پنجمین سال روز تولد جناب پروفیسور سید عبدالحکیم شرعی جوزجانی ، سعادت و خوشبختی شان را توام با تندرستی و خلاقیت آرزو می کنم.

د رعنفوان جوانی زمانیکه متعلم صنف نهم مکتب بودم برای اولین باربا جناب شرعی جوزجانی د رخزان سال ۱۳۴۳ د رمکتب متوسطه منهاج السراج سرپل آشنا شدم. جناب شان ضمن بازدید از مکتب در صنف ما د رمورد ارزش علم و دانش و ضرورت جامعه به تحصیل کرده گان صحبت نموده متعلمین را به ادامه تحصیل تشویق و ترغیب نمودند. بعدا که د رماه دلو همان سال به کابل رفتم در منزل شان مدتی را سپری نمودم واز لطف بی پایان شان مستفید گردیدم . چون حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ماه جدی سال متذکره تاسیس گردیده بود و من از طریق مرحوم فدامحمد دهنشین و محترم شهاب الدین خارکش کم و بیش در شبرغان با حزب آشنائی حاصل نموده بودم د رکابل بنا به ارتباط با جناب شرعی جوزجانی و شهید شهرالله شهپر به سازمان حزبی تنظیم شدم و در منزل زنده یاد شهپر هفته ای یک بار حوزه ما دایر می گردید.

منظور از تذکر این نکته اینکه جناب شرعی و شهید شهپر د ر رشد شخصیت و کرکتر من نقش اساسی داشتند وازنظر سیاسی من افتخار شاگردی شان را داشتم. با آنکه د رانشعابات بعدی مخصوصادر انشعاب سال ۱۳۴۸ حزب، تفاوت نظر ها بوجود آمد و رابطه سیاسی ما جذر ومد ها را سپری نمود اما در رابطه شخصی و اجتماعی و دید وباز دید ها تفاوت چندانی رخ نداد و همیشه رابطه احترام امیز میان ما وجود داشت، از این حیث نیزجا دارد پاس دوستی مشترکمان را داشته باشیم.

. جناب شرعی جوزجانی د رحالیکه یکی از بنیان گذاران حزب متذکره محسوب می گردند و از چهره های برازنده سیاسی کشور اند، در بعد فرهنگی نیز یکی ا زچهره های درخشان کشور بوده در رشد و اعتلای فرهنگ ترکان افغانستان نقش شان بی نهایت برجسته است. د رجریده تابناک خلق اولین بار شعر اوزبیکی جناب شرعی اقبال نشر یافته د رمظاهرات و اعتصاب ها به خوانش گرفته می شد و مورد استقبال جوانان انقلابی قرار می گرفت. د رجریده پرچم نیز اشعار و مقالات شان در مورد زبان، ادبیات و فرهنگ تور کان افغانستان انعکاس نموده شعر مشهور «آمودریا » همیشه در تظاهرات خیابانی خوانده می شد. من منحیث یکی از کادر های حزب متذکره معمولا این چانس را داشتم که اشعار شرعی صاحب را دیکلمه نمایم. لهذا می توان گفت که محترم شرعی جوزجانی هم در نشرات حزبی و هم در مطبوعات دولتی آن زمان به رشد وبالنده گی فرهنگ ترکان افغانستان خدمات شایانی انجام داده اند. در زمان تصدی شان بحیث وزیر عدلیه نیز طبق پالیسی حزب و دولت د رتاسیس جریده یولدوز و کوراش ، ایجاد گروه هنری ظفر و دیگر دستاورد های فرهنگی نقش شان بر جسته است. خلاصه می توان متذکر شد که جناب پروفیسور شرعی جوزجانی یکی از چهره های شاخص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده د رمیان روشنفکران اوزبیک و ترکمن افغانستان مقام والائی دارند.

به امید خلاقیت بیشتر این انسان دانشمند، عالم، محقق و شاعر ذواللسانین صحبت خود را خاتمه بخشیده، بیاد روز های جوانی و تظاهرات لرزانندهٔ ضد سلطنت سال های پنجاه خورشیدی قسمتی از شعر آمو دریا را دکلمه می کنم.

سعادت و خوشبختی نصیب این انسان والا !

 

امو دريا(کامل متنی) 

 

 

امو دريا، ای جوشقين اولوغ دريا

ای عظمت دريا، ای قوتلوغ دريا

 

عصرلردن بيری تينمه ی آقه سن

چوللر تامان حسرت بيلن باقه سن

 

قوياش سينينگ آتنگ، دينگيزدور آننگ

“هريرود” و “هلمند” ايککی ايناغنگ

 

“ميکونگ” هر کون سينگه يوباره ر سلام

“نيل” قلبيده سقلر سينگه احترام

 

سينی “سيردريا” بيله دی قرينداش

“والگه” حسابله يدی اوزيگه يولداش

 

يورتيم کوز بولسه سين اوزون کپريگي

تينچليک چيگره سی، دوستليک کوپريگي

 

سين شرق اولکه سينينگ اولمس غروري

اورته آسياده حيات تاموري

 

سين پامير،هند و کش مجسم جاني

سينده آقر ينگی تيريکليک قاني

 

سين اولوغوار تاريخچی سن ای دريا

اوتميش دن بيزگه ايلچی سن ای دريا

 

قراغينگده توخته گن من صبرسيز

چوللرده سين تامان قوييب کيلديم ايز

 

سوزله مينگه ايشيتگن – کورگه نينگدن

حيات جريانيده اورگنگه نينگدن

 

امو دريا بو سوزيمدن قوزغالدي

تولغندی و مين تامان نظر سالدي

 

هر گردابی کوريندی مينگه بير کوز

تولقون دن تيل چيقريب باشله دی سوز:

 

– اوتميشدن سوزله مه، تيگه دی جانگه

اوتميش صحيفه سی بويلگن قانگه

 

کوب کورگنمن قتتيق واقعه لرني

خلق اوستيگه کيلگن فاجعه لرني

 

ظالم لر کوپ توکگن انسان قانيني

وحشی لر سينگری آلگن جانيني

 

دريا بوليب آققن قانلر ياديمده

ظلم آستيده چيققن جانلر ياديمده

 

آته سيز قالگن گودک لر صداسي

غضب لنگن آنه لر واويلاسي

 

عکس ايته دی تون و کون آوازيمده

قوشيله دی هيجانلی سازيمگه

 

ليکن بو اولکه خلقی قهرمان خلق

ياولرگه ياو، دوست لرگه مهربان خلق

 

کوره شدن توخته گن ايمس بير زمان

کوره شدن توخته مس باردور تا جهان

 

هر کون ظفر تامان قدم تشله يدي

ينگی تيريکليک اوچون ايش باشله يدي

 

ايرته-ايندين ايشچی برنا-جوانلر

کوکسيم اوزره قورگه ی کته توغانلر

 

ينگی قلعه، ميرعلم و شاديان

شبرغان چوللری بولگه ی گلستان

 

هر تيکن اورنيده آچيلگه ی يوز گل

زاغ-زغن اورنيده سيره گه ی بلبل

 

هر تامان قوريلگه ی يشنه گن باغلر

گلدن توله چمنزارلر، چرباغلر

 

سوويم ييتگن ييرگه بغيشله گه ی جان

مينينگ خصلتيمگه قايل دور انسان

 

مين دينگيز فرزندی، طوفان اويه سي

تولقونلر آنه سی بوران اويه سي

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here