ابلاغیۀ شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) دررابطه با جعل کاری وفعالیتهای نفاق افگنانۀ

0
1497

 

ابلاغیۀ شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) دررابطه با جعل کاری وفعالیتهای نفاق افگنانۀ

 مثلث «همت، حازم وبراتی»

شنبه 14 ماه اپریل 2018

 اروپا

 

  سلام ودرود به کافۀ هموطنان عزیز بخصوص فرهنگیان واندیشمندان متعهد کشور!

 به روز چهارشنبه دهم ماه جنوری خبری از طریق تلویزیون آئینه به نشر رسید که ، محتوای آن ازتأسیس شورای ولایتی ففتا در جوزجان وگزینش محترم سید حضرت شاه برلاس مدیر انیستیتوت تخنیکی ولایت جوزجان بحیث رئیس ولایتی ففتادرجوزجان، درجریان برگزاری یک محفل، با اشتراک محترم انجنیر حفیظ الله حازم رئیس عمومی جعلی وخود خواندۀ  ففتای جعلی، که بتازگی ها بعد سالیان دراز دوری از وطن واقامت درکشورهالیند به کشور سفر نموده، بودخبرمیداد.

 شنیدن خبر این اقدام جعلی واغواگرانه از تلویزیون آئینه، که مستقیماً با استفادۀ افزاری وسودجویانه ازنام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، آنهم تحت رهبری جناب انجنیر حفیظ الله حازم بعنوان رئیس جعلی وعمومی ففتا سازماندهی  وعملی گردیده بود، نه تنها برای اعضا وهواداران ففتا در داخل وخارج کشور، بلکه جمیع هموطنان ما که با سابقۀ ده سالهٔ کار وفعالیت این نهاد وشخصیت های محوری وفعال آن آشنایی کامل داشتند، موجبات سردرگمی وخلق توهمات عدیدۀ را فراهم نمود.

   آنچه که شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان وجمیع اعضا وهواداران این نهاد فرهنگی رابیشتر متعجب ساخت ، ثبت ونشرگزارش این نشست ازطریق تلویزیون  آیینه بود، که برخلاف سابقه وسلیقۀ حزبی وسیاسی جناب حازم بعنوان یک عضو فعال حزب جنبش نوین ونهضت فراگیر میهنی میباشد .

 شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  بعداز غور ومداقۀ همه جانبه طی یک جلسۀ فوق العاده  روی این موضوع، بادر نظر داشت فعالیت های اغواگرانه و هدفمند مثلث همت، حازم وبراتی، که تا همین چند روزاخیرهم،  بگونۀ دوامدار وهدفمند مصروف ارسال پیام های مذاکره وتفاهم با پا در میانی بعضی شخصیت های با اعتبار تورکان افغانستان، به آدرس شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بودند،  بخوبی ووضاحت دریافت نمود که، در گفتار وکردار این اشخاص کوچکترین نشانه ای از صداقت ووفا به عهد موجود نبوده، جمیع این فعالیتها صرف بخاطر کسب فرصت وازبین بردن این نهاد فرهنگی در وجود اعضا وفعالین موجود بخصوص چند شخصیت محوری این نهاد میباشد.

 پیشرفت وانکشاف روز افزون این قضیه، ففتا وشورای رهبری آنرا بالاجبار وادار نمود، تا بعد ازین به عمل افشا گرانه به هدف خنثی سازی فعالیت تخریبی وفرصت طلبانۀ ایشان اقدام نموده وهموطنان عزیزخویش را از توهم وسردر گمی های موجود درین چهار ماه اخیر،  نسبت به این توطئۀ آشکار برعلیه ففتا برون آورند.

 

 روی این ملحوظ شورای رهبری ففتا با صراحت اعلان میدارد که:

1- فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان که درهفدهم ماه می سال 2008 در شهر تیلبورگ کشور هالیند تأسیس گردیده بود، صرف با کناره گیری یک نفر یعنی محترم محمد اکبر همت فاریابی،  با تشکیل مکمل وهمیشگی خویش در داخل وخارج کشور فعال بوده، دچار هیچ نوع انشعاب داخلی نگردیده است. همت فاریابی بغیر از شخص خودش حتی یک نفر راهم باخود از تشکیل ففتا بیرون برده نتوانست. این امر بخودی خود تعهد وهمبستگی خدشه ناپذیر اعضای ففتارا در برابر هرنوع توطئه ودسیسه بمیدان میکشد.

2- محترم حفیظ الله حازم ومحمد آصف براتی هیچگاهی عضویت ففتا رابا ملاحظات فکری وعقیدتی که در نزد خویش داشتند، طی ده سال گذشته قبول ننموده  وهمیشه هم از جملۀ منتقدین ومخالفین ففتا بحساب میآمدند. یعنی هیچگاهی عضو ففتا نبودند.

3- تعریف کنگره وتدویر جلسات آن در اساسنامۀ ففتا به وضاحت  و تفصیل مکمل موجود بوده، بادر نظر داشت احکام اساسنامه  کاری راکه مثلث همت ، حازم وبراتی بنام کنگرۀ ففتا وفیصله های آن به نشر سپردند ، مسخره ترین کاری بود که ایشان میتوانستند انجام دهند، که حتی مبتدی و ناشیترین افراد سیاسی جامعه هم چنین کارناشیانه ودور از تعقل راحاضر به راه اندازی نخواهند بود.

4- در تشکیلات واساسنامه های ففتا از اول تا امروز، چیزی بنام رئیس عمومی ففتا وجود نداشته وندارد. نام وعنوان جعلی وشرم آور رئیس عموی ففتا برای محترم حازم صاحب  خود نمایندگی از مقام پرستی وجاه طلبی های سیری ناپذیر ایشان مینماید، که از جانب محترم اکبرهمت فاریابی عضو اسبق ففتابه ایشان اهدا گردیده است. در تشکیلات فعلی ففتا چیزی بنام رئیس هم وجود ندارد. ففتا را یک شورای رهبری دورانی ومنتخب در کنگره از یک کنگره تا کنگرۀ دیگر مدیریت وهدایت مینماید.

5- اجراآت انحرافی وخلاف اصول واخلاق این بزرگواران که از غصب دارایی ها، سایت نشراتی و نام راجستر شدۀ ففتا در هالیند آغاز وتاکنون به اشکال مختلف در داخل وخارج کشور ادامه دارد ، فاقد هر نوع مشروعیت وقانونیت بوده ، بغیر از جعل کاری وغصب با محتوای نفاق فراگنی ودسیسه، به کدام نام دیگری نامگذاری شده نمیتواند.

6- لطفا با کارهای نفاق افگنانۀ جناب حازم رئیس جعلی ففتای جعلی وسخنگوی ایشان محترم محمد اکبرهمت فاریابی بخوبی ودقت تماس گرفته از توسعۀ پروژه های  توطئه ودسیسۀ ایشان به نفع دشمنان مردم بازداری بدارید.

شورای رهبری ففتا با قاطعیت وصمیمانه به کلیه فرهنگیان وروشن اندیشان کشور واز طریق ایشان به مجموع خلق های ستمدیده ومظلوم افغانستان  وعده میسپارد که، ففتا در مطابقت با اساسنامه وبرنامۀ خویش بکار وفعالیت خویش ادامه داده وپیروی ازهیچ امری را بالاتر از منافع ومصلحت مردم خود درامور روزمره و یا دراز مدت خویش، بخود جایز نمیداند. جاه طلبی، مقام پرستی، دنباله روی ، تبعیض، تعصب ، نفاق افگنی، جعل کاری وغیره در کلیه اشکال آن وبرای همیشه برای اعضای حقیقی ففتا مردود است وخواهد بود.

                  به امید محوکلیه اشکال جاه طلبی ومعامله گری ها در صفوف روشنفکران کشور!

  ازجانب شورای رهبری ففتا هریک : دیپلوم انجنیر نجم الدین محمودی، رحمت الله رحیمی پیلوت، نیک محمد مرادی، اکادمیسین عبدالحکیم شرعی جوزجانی، دوکتور قمرالدین مصلح، استاد توردیقل میمنگی، داکتر محمد عثمان بیلیم به نمایندگی از سایرین!

 

 

 

  

 

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here