فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا» حلول سال جدید 1397 را خیر مقدم میگوید

0
1214

 

 

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا» حلول سال جدید 1397 را خیر مقدم میگوید

سالی با همه نا امیدی ها وخشونت های دور از تصور و باور به مردم هردم شهید ما  وجهانی که ما دران امرارحیات داریم بپایان میرسد وسالی دیگر با همه فضای گنگ وحوادث غیر قابل پیشنی درپیش است.

 بلایای جنگ وبیداد با ضمایم منحوس آنها سالهای سال است که بر زندگی مردم ما مستولی بوده و هیچ کس نمیداند که «فردا» زمان بازهم چه ارمغانی با خویشتن دارد!  

   مردم ما با وجود آنکه درتاریکی های بیداد زادن وبا رنج زیستن ودر نامرادی مردن را به تقدیر شوم خویش مبدل نموده اند، بازهم به فرا رسی بهار صلح و عدالت درکشور وتأمین برادری وبرابری واقعی درمیان تمام باشندگان سرزمین خویش همیشه امیدوار بوده، آرزوی مقدس  رسیدن بدان لحظه های رویایی زندگی خویش را که بری از جمیع آفات ومصائب دوران  چون: تبعیض، تعصب، برتری جویی، نژاد پرستی وغیره ستمگری ها باشد یک لحظه هم از یاد نمیبرند.

روی این ملحوظ درکلیه ایام هر سالی از آغاز تا انجام آنها، بهر مناسبت نیکی که دست می یابند: از اقتدا به نماز وروزه تا برگزاری عید ونوروز همه وهمه با چشم گریان وآه سوزان به درگاه رب رجوع وطالب بخشایش گناهان کرده وناکرده خویش گردیده، استدعای طلوع خورشید آزادی وعدالت را در شبستان همیشه ماتم زندگی خویش مینمایند.

اکنون بازهم زمستانی گذشت وبهاری در طبیعت باز میگردد ومردم ما بازهم  مثل همیشه به میمنت این ایام خجسته، با استدعای نجات بدربار خالق کائنات رجوع وبه آرزوی دستیابی به بهار گمشدۀ آرزوهای خویش به لطف وبخشایش یزدان امید بسته اند!

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان هم، بعنوان فریاد گاه بخشی از ستمدیده ترین وصبور ترین باشندگان این خطه یعنی تورکان، با الحاق نیازمندانه به جمع این ملتمسین نجات وامیدواران رهیابی به روشنای عدالت وبرابری از بار گاه رب التجا میدارد که: این بهار نو وسال نو را به خاتمهٔ زندگی سراپا رنج ومصیبت مردم ما و ایام فرخنده ونیک ومبدل گرداند وسایۀ شوم جغد جنگ و دیو پلید بیعدالتی را از سرزمین ما برای همیشه نابود سازد. !   

   از صدق دل این لحظات مسیحایی امید را که فرارسی بهاردر طبیعت با خود به ارمغان آورده  بشما هموطنان  وجمیع باشندگان عالم مبارکباد گفته ،از بارگاه ایزد تمنای وصول به جمیع آرزو های نیک وانسانی خود وشمارا داریم !

نوروز تان مبارک وزندگی شما فارغ از همه رنج ها ونا مرادی های دوران باد!

دیپلوم انجنیر نجم الدین محمودی مسئول دوره ای فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان

اروپا/ اطریش

 دوشنبه 19 مارچ 2018 برابر با 28 حوت 1396 خورشیدی  

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here