ففتا از هشتاد وپنجمین زاد روز اکادمیسین شرعی جوزجانی تجلیل به عمل آورد

0
1110

ففتا از هشتاد وپنجمین زاد روز اکادمیسین شرعی جوزجانی تجلیل به عمل آورد

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان درسومین کنگرۀ خویش، که در 26دسامبر2017 در شهر بروکسل کشور بلجیم منعقد گردیده بود، به اتفاق آرا فیصله نمود که منبعد با هدف غنابخشی هر چه بیشتر فهم وآگاهی نسل های امروز و فردای کشور، دررابطه با مفاخر عظیم علمی وفرهنگی  تورکان در گذشته وحال، همه ساله درکنار بزرگداشت از ناموران بزرگ تاریخ،  ازرجال وشخصیت های مطرح  معاصر ودر قید حیات  تورکان نیز، بمثابۀ سهمداران حقیقی تحول وتکامل درجامعه، تجلیل وقدر دانی در خور توان به عمل آورده شود.

مبتنی بر فیصلۀ فوق الذک،  به روز دوشنبه پنجم مارچ 2018 میلادی که  برابراست با 15 حوت 1396 خورشیدی، از هشتادو پنجمین سال ولادت یکی از بزرگان عرصۀ فرهنگ ودانش تورکان دراین منطقۀ آسیا، و چهرۀ مطرح سیاسی درتاریخ معاصر افغانستان اکادمیسین دوکتور سید عبدالحکیم جوزجانی، با برگزاری یک ویدیو کنفرانس انتر نیتی تجلیل بعمل آمد!

دراین کنفرانس ویدیویی که از طریق مسینجر، به ساعت دوی بعداز ظهر بوقت اروپای غربی و ساعت پنج عصر بوقت افغانستان آغاز و الی ساعت هشت شب اروپا، با اشتراک گستردۀ دانشمندان وفرهنگیان تورک افغانستان با بکار گیری زبان تورکی اوزبیکی  ادامه یافت، هر یکی از اشتراک کنندگان روی ابعاد مختلف زندگی جناب شرعی جوزجانی مکث نموده، از ناگفته های فراوانی در رابطه با جنبه های شخصی زندگی، فعالیت های علمی وفرهنگی، وکارکرد های سیاسی او پرده برداشتند.

این محفل مبتنی بر محاسبات دقیق محترم کاندید اکادمسین دوکتور محمد یعقوب  واحدی جوزجانی که، بگونۀ دقیق وهمه جانبه هشتاد وپنجمین سالروز ولادت جناب شرعی جوزجانی را تثبیت وخواهان تجلیل از آن گردیده بودند، بنابر فیصلۀ شورای رهبری منتخب ففتابا اشتراک جمع بزرگی از دانشمندان وفرهنگیان تورک افغانستان از داخل وخارج کشوردایر شد.

محفل ساعت دوی بعداز ظهر اروپا  باپیام تهنیت ففتا وقرائت اجندای کار محفل از جانب دیپلوم انجنیر نجم الدین محمودی مسئول دوره ای ففتا بکار خود آغاز کرد.

طبق توافق قبلی ودر نظر داشت تفاوت وقت ووضع امنیتی در داخل کشور، اولین بخش سخنرانی ها  به اشتراک کنندگان محفل از داخل کشور اختصاص یافت.

طبق اجندا قرار بود اولین سخنران  محفل ما جناب دوکتور محد یعقوب واحدی جوزجانی باشند، که بنابر مشکلات تأمین رابطه از طریق انتر نیت  نوبت سخن به محترم دوکتور قمرالدین مصلح، یک تن از پیشتازان مبارزات عدالتخواهی تورکان افغانستان که از دوران تحصیل در دانشگاه کابل وآغازین روزهای مبارزات سازمانیافتۀ روشنفکری دردهۀ  چهل خورشیدی، در کنار شهید محمد طاهر بدخشی با جناب شرعی جوزجانی معرفت حاصل نموده بودند، وحرف های زیادی هم برای گفتن در رابطه با شخصیت های مطرح وپیش کسوت جنبش ملی دموکراتیک کشور، منجمله محترم شرعی جوزجانی با خود داشتند سپرده شد.

محترم دوکتور مصلح بنابر معضلۀ ضیقی زمان وانبوه داوطلبان صحبت، سخنان خویش را با درایت تمام موجز ومختصر ساخته ضمن ادای تهنیت، موارد چندی را ازحوادث آن زمان، بخصوص اعتراضات دانشجویی سوم عقرب وپیآمد های بعدی آن یاد آوری وبا تمجید از نقش برازندۀ جناب شرعی درشکل گیری جنبش تحول طلبی کشور به سخنان خویش خاتمه بخشیدند.

درینجا رشتهٔ سخن به استاد عبدالله تاشقین که از تورکیه صحبت میکردند سپرده شد. استاد تاشقین خدمات استاد جوزجانی را با تأسیس «یولدوز» اولین هفته نامه بزبان اوزبیکی و «کورش» بزبان تورکمنی و تأسیس دپارتمنتهای اوزبیکی و تورکمنی در وزارت معارف و اکادمی علوم افغانستان به قدردانی یاد کرد و در اطراف خدمات علمی و ادبی ایشان در اوزبیکستان روشنی انداخته افزودند که در برابر این فعالیتهای فرهنگی از طرف مرحوم کریموف رئیس جمهور اوزبیکستان با اعطای نشان«دوستلیک» مورد تقدیر قرار گرفتند وخاطرهٔ قرائت یک قصیدهٔ ایشانرا در رابطه به صاحبقران تیمورکه حاضرین را تحت تأثیر شدید قرار داده بود يادآور شدند و گفتند در زمینهٔ خدمات فرهنگی استاد  مقالهٔ مفصلی نوشته اند.

به تعقیب آن نوبت سخن  به شاعروشخصیت فرهنگی توانا ومتعهد تورکان افغانستان  محترم سناتورسیدعزیزالله ا لفتی سپرده شد.

جناب الفتی هم، با آنکه حرفهای زیادی برای بیان داشتند، ضمن ادای تهنیت بحضور شرعی صاحب ویادآوری از کانامه های درخشان ایشان در نهضت روشنگری کشور سخنرانی خویش را با قرائت یکپارچه شعری که خود سروده بودند بپایان بردند.

درین بخش محترم انجنیر محمد یعقوب فیاض  ومحترم  احمد امینی بخاطر ضرورت های کاری که مجبوراً محفل را ترک میگفتند از گردانندۀ جلسه تقاضای چانس سخنرانی  پیش از نوبت را نمودند،  که با توافق همگانی این خواست ایشان منظور و آنان هریک با ارائۀ پیام های تهنیت باد اشعاری را که تهیه دیده بودند بخوانش گرفتند.

سپس رابطۀ محفل با سرپل محل زندگی جناب کاندید اکادمیسین دوکتور واحدی جوزجانی برقرار ونوبت سخن بدیشان سپرده شد.

جناب واحدی صاحب که همشهری و دوست دوران طفولیت ورجولیت شرعی جوزجانی بحساب میروند، از خاطرات دوران کودکی  وتفاوت سنی دوساله بین ایشان یاد آور گردیده ، از چگونگی محیط تعلیم وتربیه ومشکلات آموزشی شاگردان که در یک دوره با دستورعلی احمد پوپل معین وزارت معارف وقت که بعد ها وزیر معارف هم شد، بصورت جمعی از ارتقای صنفی، به علت پایان بودن سویۀ  آموزشی وکمبود سواد یاد آوری واز انگشت شمار کسانی که مستحق ارتقای صنفی گردیده بودند، یاد آور و از شرعی جوزجانی بعنوان یکی از آن شاگردان موفق نام بردند. از چگونگی تثبیت سن 85 سالگی جناب شرعی با مراجعه بیاد داشت ها ونقل قولها از اعضای مهتر خانوادۀ شرعی ومراجعه به تقویم های رایج  کشور سخنانی بیان نموده از کمک وهمکاری جناب شرعی در رابطه با فراهم سازی زمینه های کاریابی ایشان در اکادمی علوم یاد آوری وبا ذکر انبوهی از خاطرات ناگفتۀ خویش به سخنرانی خود خاتمه بخشیدند.

درادامه موقع صحبت  به دو تن از پیش کسوتان  دانش وفرهنگ سرپل محترم عبدالغفور دستیار ومحترم دگروال حاجی عبدالقهار  فراهم گردید، که هر یک با قدردانی از خدمات ارزشمند جناب شرعی جوزجانی  در عرصه های مختلف علمی، سیاسی وعرفانی  پیام تهنیت خویش را حضورایشان تقدیم  وجناب دستیار صاحب از برگردانی چند اثر ارزشمند استاد شرعی از الفبای سیریلیک اوزبیکی به الفبای عربی – تورکی یادآور واز تلاشهای گستردۀ فرهنگیان سرپل وشخص ایشان در رابطه با نشر آن یاد آور گردیدند.

بعداً نوبت سخن به جناب استاد عبدالحی علمی یکتن از شاعران روشنفکر و متعهد سرپل که قطعه شعری رادر وصف شرعی صاحب سروده بودند سپرده شد. ایشان بعداز صحبت مختصر وتمجید از کارکرد های علمی وفرهنگی ایشان ، سرودۀ زیبا و وجد انگیز خویش را به خوانش گرفتند که با استقبال اشتراک کنندگان مواجه شد.

بعد آن نوبت بیان به محترم استاد احمد نور خدیم زاده سپرده شد که ایشان هم باادای تهنیت بمناست  هشتاد و پنج  سالگی شرعی صاحب ویاد آوری از نقش سازنده وبزرگ ایشان در راستای شکل دهی یک جنبش فراگیر روشنگری،  با آرزوی صحت وسلامتی  وطول عمر به صحبت خویش خاتمه بخشیدند.

به تعقیب آن نوبت سخن بالترتیب به عدۀ دیگری از اشتراک کنندگان این محفل که یکجا با محترم واحدی جوزجانی در کتابخانۀ امیر علی شیر نوایی بدیمنظور تجمع نموده بودند هریک  محترم سید محمد حیدری ، محترم دیپلوم انجنیر احمد جاوید انتظار مولف کتاب دوجلدی «سرپل دیروز، امروز و فردا»، محترم  مسعود حفیظی، محترم الحاج محمد داؤد جنبش، محترم  جمشید بیانی سپرده شد که ایشان نیز هریکی با تقدیم پیامهای گرم وحاوی احترام عمیق به شخصیت علمی وفرهنگی جناب شرعی جوزجانی ویاد آوری از خدمات برجسته وفراموش ناشدنی ایشان در عرصه های مختلف اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی منجمله  ایجاد انسامبل های هنری تورکان، بنیانگزاری نشریۀ «یولدوز» و «کورش» وغیره  با قرائت اشعار وخاطرات خویش  درین محفل سهمگیری نمودند که، بیانات ایشان بگونۀ مفصل وجداگانه از طرف کمیسیون فرهنگی ففتا جمعبندی وبه نشر خواهد رسید.

دیگر زمان آن رسیده بود که نوبت سخن به اشتراک کنندگان این محفل در شهر شبرغان سپرده شود.

ارتباط شهر شبرغان قرار بودکه با دست اندر کاری محترم سید محمد عابدی ، از طریق سکایپ بر قرار گردد. اما متأسفانه بنابر معاذیری که در ولایت سرپل درین رابطه بوجود آمد، تصمیم گرفته شد که محفل از طریق مسینجر بر گزار شود. رابطۀ اشتراک کنندگان محفل از ولایت جوزجان باز هم از طریق سکایپ ریلی تأمین و سخنرانی ها ادامه یافت.

نخستین سخنرانی محفل ما از ولایت جوزجان به محترم سیدسراج الدین قانع شاعر توانای ذواللسانین ومسئول انجمن امیر علی شیر نوایی سپرده شد . ایشان هم با یاد آوری این نکته که هیچگاهی با جناب شرعی از نزدیک دیدار نداشته وهمیشه مشتاق دستمایه های بزرگ علمی وفرهنگی ایشان بودند قطعه شعری راکه در وصف ایشان سروده بودند بخوانش گرفتند، که مورد استقبال گرم حاضرین قرار گرفت.

درین مرحله نوبت سخن به محترم یحیا حفیظی شاعر شیوا کلام وبدیهه سرای ذواللسانین سپرده شد.

ایشان ضمن یاد آوری از خاطرات زندگی خویش در رابطه با جناب شرعی جوزجانی  شعر بلند بالایی راکه در وصف ایشان با خطاب شرعیا سروده بودند به خوانش گرفته  واز سرودی که با این شعر،  هنر مند جوان وبا استعداد محترم حیات الله کمال کمپوز نموده بودند یاد آوری نموده ، با آرزوی طول عمر وسلامتی به شرعی صاحب سخنان خویش را خاتمه بخشیدند.

درین زمان زمزمۀ  آهنگ زیبا ودلنشین  هنر مند فرهیخته وخوش آواز  محترم حیات الله کمال در فضای محفل طنین انداز گردید که با استقبال بیحد اشتراک کنندگان روبرو شد.

محفل ما در یک فضای معنوی بلند بکار خویش ادامه داد وسخنرانان هر یک محترم  سید محمد عابدی،  محترم عبدالصمد راسخ، محترم . ………… با تقدیم هدایای شعری وپیام های تهنیت  به گرمی این محفل فزونی بخشیدند ومراتب قدردانی خویش را در برابر ایشان بجا آوردند.

ساعت حوالی پنج شام بوقت اروپاست، مراسم تجلیل از سالروز تولد شرعی صاحب را با سخنرانی دانشمند سرشناس استاد حلیم  یارقین پی میگیریم .

جناب یارقین ضمن اهدای پیام تهنیت خویش  از نقش وویژگی های بخصوص شخصیت شرعی صاحب در جنبش روشنفکری وسهمگیری ایشان در هسته گزاری های نخستین جنبش با همکاری های خستگی ناپذیر زنده یاد محمد طاهر بدخشی، زنده یاد شهرالله شهپر ودیگران یاد آوری  واز سهم جناب شرعی در جهت پرورش فکری واجتماعی خویش با قدردانی یاد آوری نمودند.

نوبت بعدی سخن به خانم دانشمند وشاعر توانا  استاد دوکتور شفیقه یارقین محول گردید که ایشان بمثابۀ یک کاوشگر ژرف اندیش وموشگاف ازعشق وزیبا پسندی در حیات شرعی صاحب و ویژگی های اشعار او سخن گفته  وکارنامه های ایشان را در عرصه های مختلف حیات به نیکویی ستودند.

سخنران بعدی محفل ما جناب استاد محمد الله وطندوست از کشور دنمارک بودند که،  با اهدای پیام تهنیت وطول عمر با سلامت حضور شرعی صاحب، از رهنمایی های فکری وعقیدتی سالم ونیکی که تأثیرات آن تا همین اکنون هم در زندگی سیاسی ایشان تأثیر گزارمیباشد با قدردانی یاد آور، بعداز یاد آوری سهم گیری فعال جناب شرعی جوزجانی  یکجا با زنده یاد محمد طاهر بدخشی وشهرالله شهپر در جنبش اعتراضی سوم عقرب در شهر کابل، ازخاطرات آخرین سفر شرعی صاحب وخانم محترم شان محترمه حمیده خانم  به دنمارک ودیدار ایشان از خانوادۀ  ایشان سخن گفتند.

بعداً نوبت به دوکتور استاد ایلماز از تورکیه تقدیم گردید. خانم ایلماز با یاد آوری از تأ ثیرات شخصیت وکارنامه های شرعی صاحب  در اجتماع تورکان افغانستان بخصوص جوانان، ازخاطرات دوره های آغازین تحصیل در رشتۀ شرعیات با الگو قراردادن جناب شرعی بحیث یک شخصیت برجستۀ  فارغ این رشته  سخن گفته وبا تمجید از کار نامه های علمی وعرفانی ایشان  مراتب قدردانی خویش را بحضور ایشان تقدیم وطول عمر برای ایشان تمنا نمودند.

دوکتور نایل خانگیلدی هم که اکنون در کشور تورکیه مصروف گذرانیدن آخرین مراحل تحصیل در رشتۀ طبابت میباشند ، ویکی از امید های امروز وفردای عرصۀ فرهنگ ودانش کشور بشمار میروند بابر شمردن مراتب فضیلت شرعی جوزجانی  در ساحات متنوع حیات،  ایشان را الگوی تمام عیار کار وفعالیت فرهنگی بر شمرده ومراتب تهنیت خویش راحضور ایشان تقدیم نموده گفتند شرعی جوزجانی که هزاران نفر را مطابق فرمان عفو و تخفیف مجازات از حبس رها ساخته بودند، خودشان بیش از هفت سال را در زندان سپری کردند. استاد مبارز فداکار راه مبارزات ملی است.

سپس رشتهٔ سخن به نوایی شناس مشهور استاد عبدالله رویین داده شد که از شهرمزار شریف صحبت میکردند. استاد رویین یادآورشدند که چگونه با شرعی جوزجانی در دفتر آقای ناشناس آشنایی پیدا کردند و ضمن یادآوری مقالات علمی شان در مجله ها گفت، نقشی که استاد با تأسیس دپارتمنتهای اوزبیکی و تورکمنی در وزارت معارف و اکادمی علوم در راه انکشاف زبان تورکی ایفا کرده اند، هیچگاه فراموش نخواهد شد و تاکید به عمل آورد که پاسخهای شکنندهٔ ایشان در برابر اعتراضات برخی از همسنگران متعصب شان پیرامون مسایل ملی جالب و قانع کننده است. او ضمن ابراز اخلاص و مودت نسبت به استاد، آرزوهای نیک خودرا اظهار داشت.

در ادامه نوبت گفتار به محترم جنرال سراج الدین قیتمس یکتن از شاگردان فکری وعقیدتی جناب شرعی  تقدیم شد. جناب قیتمس هم با اهدای تهنیت بمناسبت هشتاد وپنجمین سالروز تولد ایشان از خاطرات دوران جوانی  خویش در کنار شرعی صاحب یادآوری واز تأثیراتی که ایشان در حیات حزبی وسیاسی او ودیگر هم نسلانش  دارا بودند، یاد آور شدند.

به تعقیب ایشان خانم حلیمه جان قیتمس هم  در زمرۀ صحبت کننده ها قرار گرفته ، بحضور شرعی صاحب مراتب تهنیت ومبارکباد خویش را بمناسبت روز تولد ایشان تقدیم داشته یک شعر فارسی جالب شان را دکلمه نمودند که مورد استقبال قرار گرفت.

ساعت به هفت شب نزدیک است ولی اشتراک کنندگان محفل همه با علاقمندی وبدون احساس خستگی در پای شنیدن سخنان ارزشمند همدیگر قراردارند. نوبت سخن به محترم  ایوب ساعی  مسئول ففتا در کانادا سپرده میشود که ایشان هم با قدردانی از کار وفعالیت شرعی صاحب  در دوران حیات  بخصوص در شرایط حاضر که با تمام انرژی وتوان از طریق ففتا در خدمت مردم خویش قراردارند  سالروز تولد ایشان را مبارک باد گفته برای شان سعادت وکامیابی های بیشتر آرزو نمودند.

رحمت الله رحیمی پیلوت عضو شورای رهبری ففتا و مسئول امور ففتا در ایالات متحدۀ امریکا هم، مطالب ارزشمندی را که در رابطه با حیات وکارنامه های جناب شرعی تدارک دیده بودند، با یاد آوری وقدردانی از کار وفعالیت شرعی صاحب در هر دوری بخصوص شرایط حاضر که با قرار گرفتن در کنار گردانندگان ففتا ، نقش یک حامی وپشتیبان ففتا را بخود اتخاذ نموده اند قدردانی وبرای شان صحت وسلامتی آرزو نمود.

محترم صدیق اکبری هم منتظر رسیدن نوبت سخن برای اظهار تهنیت بودند که متأسفانه  برای گرفتن دوا  از مجلس خارج وپیام تهنیت باد خویش را از طریق جنرال صاحب قیتمس پیشکش نمودند.

محترم استاد قدرت الله احمدی ازفاریاب، محترم نیک محمد مرادی از بلجیم و محترم استاد محمد یوسف اوچقون هم با ارسال پیام های مبارکباد بمناسبت این  روز خجسته  ادای احترام نمودند.

جناب استاد یوسف اوچقون از تورکیه،  از طریق تیلفون با شخص میمنگی در تماس ومعذرت خویش راکه از اثر عملیات چشم به ایشان عارض گردیده بود در میان گذاشته و مبارکباد های صمیمانۀ خویش را وسیلتاً حضور جناب شرعی صاحب واشتراک کنندگان این محفل تقدیم داشتند.

در اخیر استاد توردیقل  میمنگی با ذکر این مطلب که با جناب شرعی از همان ابتدای جوانی وشروع فعالیت های سیاسی خویش آشنا ولی بالاثر تفاوتهای فکری وسیاسی  که با منسوب بودن آگاهانۀ خویش به مکتب فکری شهید بدخشی، برای مدتهای طولانی در فاصله از هم قرارداشتند، یاد آور شدند، واز احترامی سخن گفتند که در کلیه احوال نسبت به جناب شرعی بحیث یک روشنگر نستوه دارابودند، که  زمان وتجارب عملی زندگی بخودی خود راهی را، که او ودیگر رهروان راه عدالتخواهی بدان نیازمند بودند در پیشروی  ایشان قرارداد. شکست باور های انترناسیونالیستی  چپ وراست وسقوط حاکمیت داکتر نجیب الله بعنوان آخرین نمایندۀ حزب دموکراتیک خلق  وحاکمیت قبایلی دریچه های مرموز درک حقیقت در رابطه با  تمامیت طلبی وقبیله سالاری را بروی اکثریت مطلق مبارزین راه عدالتخواهی در بدنۀ اقوام وملیتهای محکوم کشور کشود که دربین تورکان افغانستان که تا آن زمان فاقد نمایندگی سیاسی در پروسۀ حوادث سیاسی کشور بودند ، رویکار آمدن جنبش ملی اسلامی افغانستان را نتیجۀ منطقی وتکاملی این دوران با رجوع آگاهانۀ روشنفکران ملیتهای محکوم  به اتحاد وهمبستگی مبارزاتی عدالتخواهانه قلمداد نمود.  شناخت دوبارۀ شرعی جوزجانی ویک عده روشنفکران  دیگررا از استقامت های مختلف فکری وعقیدتی  محصول ضرورتهای عینی همین دوره وقدم گزاری به یک پروسۀ باز گشت بخویشتن عمیق ارزیابی و ازضرورت  پلورالیسم اعتقادی  که تمامی کشتی نشینان هم سرنوشت را در راه مبارزه برعلیه استبداد ، تبعیض وبیعدالتی با تحمل وهمدیگر پذیری در کنارهم قراردهد از اولویت های کار روشنگری درین مرحلۀ حیات که متضمن وحدت وهمبستگی تمام اقوام وملیت های کشور بدور ازکلیه اشکال برتری جویی ها وبیعدالتی باشد یاد آوری وجناب شرعی جوزجانی را نمایندۀ مجسم  وبی شبهۀ  این پلورالیسم در شرایط کنونی قلمداد نمود.  زندگی عاری از تعصب ودانشمندانۀ شرعی را ستود وهشتاد وپنج سالگی ایشان را مبارباد گفته  از باهم بودن ودر کنار هم بودن با ایشان درین شرایط دشوار با قدردانی  یاد آوری نمود وبا بیاد آوردن دوست دوران کودکی شرعی صاحب در مدرسۀ ابوحنیفۀ پغمان  مرحوم الحاج قاضی قربان نیاز مرید  که برادر بزرگ ایشان بودند،  مراتب پاسداری خود وخانواده اش را از این دوستی بیان نمود. از قرابتهای فکری  وبعدهاهم تفاوتهای فکری شرعی صاحب بازنده یاد شهید بدخشی  یاد آوری واز همکاری های همه جانبه و بی ریای ایشان با مدرسۀ فکری وفرهنگی ففتا ابراز سپاسگزاری نمودند.

استاد میمنگی یکبار دیگر از فیصلۀ سومین کنگرۀ ففتا در 25 ماه دسامبر 2017 ، در رابطه با برگزاری همچون محفل بخاطر تجلیل وگرامیداشت شخصیت های برازندۀ علمی، فرهنگی وسیاسی تورکان افغانستان که در قید حیات اند یاد آوری وخواهان عطف توجه همگان بدان امر گردیدند.

در این بخش از خود جناب شرعی جوزجانی تقاضا بعمل آمد که ، رشتۀ سخن را در دست گرفته و اشتراک کنندگان را از تجارب ودستمایه های ارزشمند حیات خویش مستفید نمایند.

شرعی صاحب طی یک سخنرانی مختصر از جمیع اشتراک کنندگان ودست اندر کاران برگزاری این محفل بخصوص فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  وشورای رهبری آن قدردانی نموده از جناب استاد دوکتور یعقوب واحدی جوزجانی ، در رابطه به خدماتی که با اساسگذاری کتبخانهٔ امیرعلیشیر نوایی در سرپل به مثابهٔ یک مرکز علمی انجام داده اند و توجهی که به تربیهٔ جوانان به خرج  میدهند، از صمیم قلب سپاسگزاری نمودند.

از محبت وعلاقمندی های بی ریای یکایک اشتراک کنندگان وسخنرانان  با ذکر نام و یاد از خلاصۀ کلام ایشان،  ابراز سپاس و وعده سپردند که تا آخرین لمحات حیات در خدمت  مردم ومیهن خویش باقی بمانند و در مبارزه بر علیه کلیه اشکال بیداد گری ها همچنان سنگر دار و در خدمت مظلومین باشند.

در اخیر گردانندۀ این محفل استاد توردیقل میمنگی با تقاضای ارسال مقالات واشعار به آدرس کمیسیون فرهنگی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، به نمایندگی  از جمیع اشتاراک کنندگان این محفل، از محترم کاندیداکادیمسین دوکتور محمد یعقوب  واحدی جوزجانی تقاضا بعمل آوردند که محفل را با ارزیابی عالمانه  وهمه جانبۀ خویش خاتمه بخشند.

جناب استاد واحدی جوزجانی با اظهار سپاس از جمیع اشتراک کنندگان،  جریان کار این محفل را با دقت عالمانه وهمه جانبه ارزیابی واز اشتراک فعال همه سپاسگزاری نموده با دعای اتحاد وهمبستگی مستحکم ختم محفل را اعلان نمودند.

محفل در یک فضای خوشی وهمبستگی عمیق حوالی ساعت هشت شام به پایان رسید.

موفق باشید.

خبر نگار ففتا از مراسم برگزاری محفل  85 مین سالروز اکادمیسین سید عبدالحکیم جوزجانی

به روز پنجم مارچ 2018 برابر با پانزدهم ماه حوت 1399 هجری خورشیدی.

اروپا  هشتم مارچ 2018

.

 

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here