0
786

 گزارش کار اولین جلسۀ وسیع ففتا (Inget ämne)

 

جلسۀ  وسیع کدرها وفعالین ففتا برای اولین باربعداز برگزاری موفقانۀ سومین قورولتای در شهر بروکسل از طریق مسینجربرگزار گردید.

به روز جمعه دوم ماه مارچ 2018 جلسۀ وسیع کدرها و فعالین ففتا از داخل وخارج کشور، برای اولین باربعداز برگزاری موفقانۀ  قورولتای 26 دسامبر 2017 در شهر بروکسل مرکز اتحادیۀ اروپا، حوالی ساعت دوی بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی، از طریق مسینجر آغاز وبه ساعت  نه شب خاتمه یافت.

    این جلسۀ وسیع با اشتراک کدرها، فعالین وهواداران ففتا  از کشورهای افغانستان، اطریش، امریکا، کانادا، دنمارک، سویدن ، آلمان، تورکیه هریک :محترم کاندید اکادمسین محمد یعقوب واحدی جوزجانی، محترم  استاد یحیا حفیظی، محترم استاد سراج الدین قانع، محترم سید محمد عابدی، محترم عبدالصمدراسخ، محترم عبدالحی علمی، محترم داوود جنبش، محترم احمدنور خدیمزاده، محترم دیپلوم انجنیراحمد جاوید انتظار، استاد سید احمد حیدری، محترم استاد سید قدرت الله احمدی،  محترم مسعود حفیظی، محترم  جمشید بیانی، محترم دوکتور نایل خانگیلدی ،محترم اکادمسین سید عبدالحکیم شرعی جوزجانی، محترم دوکتور قمرالدین مصلح، محترم انجنیر محمد یعقوب فیاض، محترم استاد محمد ایوب ساعی، محترم محمد صدیق اکبری، محترم جنرال سراج الدین قیتمس، محترم  توردیقل میمنگی، حاجی صاحب محمد رفیق،  محترم نیک محمد مرادی، محترم رحمت الله رحیمی پیلوت، محترمه استاد دوکتورعالیه ایلماز وبیست تن از فرهنگیان جوان ولایت سرپل با داشتن تحصیلات عالی وظرفیت های والای فرهنگی بعنوان اعضای جدید ففتا ،  تحت ریاست محترم نجم الدین محمودی در یک فضای صمیمانه وگرم دایرشد و روی مسایل مهم فرهنگی، اجتماعی وسیاسی کشور بحث وگفتگو های مفید وسازنده صورت گرفت.

گردانندگی جلسه در اول به استاد میمنگی  بعداً بنابر اختلال در جریان انترنیت به محترم رحمت الله پیلوت  واگزار گردید.

جلسه با صحبت مختصر محترم شرعی جوزجانی آغاز شد.

اولین سخنرانی به محترم کاندید اکادمسین واحدی جوزجانی  از مقر کتابخانۀ بزرگ علی شیر نوایی در شهر سرپل محول گردید. محترم واحدی جوزجانی با قدردانی از کار وفعالیت  ففتا طی ده سال گذشته، کار وفیصله های سومین قورولتای ففتا در 26 دسامبر 2017 را مورد تأیید وپشتیبانی قرارداده ، ضمن گزارش  ازکار های گستردۀ فرهنگی در آن ولایت که اکثراً به ابتکار اعضا وهواداران ففتا صورت گرفته بود، به نمایندگی از سایر فعالین وهواداران ففتا درآن ولایت، هرنوع کمک وهمکاری درخور توان را به هیأت رهبری این نهاد وعده سپرده، از حوادث ناگوار بعداز قورلتای سوم ففتا که  با استفادۀ افزاری از موضع گیری غیر مترقبه وانشعابی  محترم محمد اکبر همت فاریابی رئیس ففتا الی سال 2014 صورت گرفته بودابراز تأثر وتأسف نمودند.

 استاد واحدی جوزجانی از آماده بودن  ده اثر علمی وتحقیقاتی برای  چاپ، که محصول کار وزحمات خستگی ناپذیر دانشمندان وفرهنگیان ولایت سرپل میباشد خبر داده ، از تلاشهای همه جانبه  که برای چاپ ونشر این آثار ارزشمند جریان دارد یاد آور شدند  .

 به تعقیب آن دیگر اعضا وهواداران ففتا که در جلسه دعوت واشتراک ورزیده بودند هریک، محترم استاداحمد نور خدیمزاده، محترم عبدالحی علمی، محترم دیپلوم انجنیر احمد جاویدانتظار،  استاد سید احمد حیدری ، محترم مسعود حفیظی، محترم الحاج محمد داوود جنبش، محترم جمشید بیانی و دیگران به نوبۀ خویش صحبت وپشتیبانی خویش را از ففتا وفیصله سومین قورولتای آن ابرازوسخنان محترم استاد واحدی جوزجانی را درابطه با فعالیت های غیر اصولی وبیمارگونۀ همت فاریابی ومتحدین خارج ففتا ی او تأیید وابراز تأسف کردند.

  در بخشی ازین جلسه محترم الحاج محمد داوود جنبش  یک تن از اعضای فعال وحامی ففتا در ولایت سرپل ضمن صحبت مختصر بیست تن از فرهنگیان جوان آن ولایت را که همه دارای تحصیلات عالی وتوانمندی های عظیم فرهنگی  وخواهان عضویت درین کانون فرهنگی بودند  به اعضای جلسه معرفی وعلاقمندی جمعی ایشان را به ففتا وآرمانهای پاک وعدالتخواهانۀ خلق تورک در افغانستان اظهار داشتند، که با علاقمندی واستقبال اشتراک کنندگان این جلسه روبرو گردید.

درادامۀ جلسه عده ای از کدر های ففتا وفعالین فرهنگی ولایت جوزجان هم، که با این نهاد از بدو تأسیس آن تا امروز روابط ناگسستنی دارند، سخنرانی و پشتیبانی بی شائیبۀ خودرا  از فعالیت های ففتا وتصامیم سومین کنگرۀ آن ابراز فرمودند. ایشان هم با تأسف بار خواندن حوادث غیرمترقبه وانشعابی اخیر با محوریت محترم محمد اکبر همت فاریابی وهمکاری انجنیرحفیظ الله حازم،  سوالاتی را که درین رابطه درنزد ایشان خلق گردیده بود با شورای رهبری ففتا در میان گذاشته خواهان پاسخ و وضاحت گردیدند .

به سوالات ایشان  از جانب محترم نجم الدین محمودی مسئول دوره ای ففتا، محترم پروفیسور شرعی جوزجانی واستاد توردیقل میمنگی  پاسخ های مفصل وقانع کننده ارائه واز چگونگی وقوع این دسیسه بگونۀ مفصل آگاهی داده شد.

 جلسه  با ارزیابی وجمعبندی کار جلسه از جانب پروفیسور شرعی جوزجانی  وآرزوی موفقیت  به مبارزات عدالتخواهانۀ جمیع مظلومین وستمدیدگان در افغانستان  وجهان  حوالی ساعت نه شب به پایان رسید.

   گزارشگر ففتا

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here