برنامۀ جدید وتعدیل شدۀ فدراسيون فرهنگی توركان افغانستان«ففتا»در سومین کنگرۀ ففتا در شهر بروکسل کشور بلژیک

0
1237

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

مقدمه

برنامۀ جدید وتعدیل شدۀ فدراسيون فرهنگی توركان افغانستان«ففتا»در سومین کنگرۀ ففتا در شهر بروکسل کشور بلژیک

25 اکتوبر 2017

مقدمه

کشورکنونی افغانستان همانند دیگرکشورهای پسا استعماری منطقه وجهان، با تأثیر پذیری جبری از یک سلسله حوادث وعوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، جیوپولیتیکی ورشدانسانی، درمنطقه وجهان، اززمانه های بس کهن تا امروز بگونۀ طبیعی خود، شکل ومحتوای یک زیستگاه اقلیت های همزیست وکثیرالملیة  رابعنوان یک جمع متکثردارا و پذیرا بوده، درقلمروهای مختلف جغرافیایی آن، اقوام وملیتهای متنوع پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، تورکمن، قرغیز، قزاق، بلوچ، نورستانی، تاتار، ایماق،پشه ای، عرب، مغول، قزلباش، هندو، سیکهه، یهود، پراچه ای، بیات، واخی،روشانی وغیره با حفظ هویت های مستقل اتنیکی در کنارهم امرار حیات، وازمقدرات مشترک هموطنی درتاریخ معاصربرخوردار گردیده اند.

در جهان امروزی کمتر کشوری وجود دارد که، به شکلی از اشکال از تعدد وتکثر قومی وزبانی در قلمرو خویش متآثر وبرخوردارنبوده، درتاریخ خویش با تجربۀعبورازمراحل دشوارتنش ومنازعات قومی ویا دوام لاینحل آن همچون کشور ماآشنا نباشد.

منازعاتی که ازکشورهای پیشرفته وتکامل یافتۀ همچون انگلیس، هسپانیه، پرتگال، ایطالیا، سویس، بلژیک، کانادا،فرانسه، آلمان، دنمارک، سویدن، فنلند،اطریش، پولیند، روسیه، امریکا، تورکیه، چین، هند وغیره شروع، وبگونۀ گستردۀ خود دریک طیف وسیعی از کشورهای پسا استعماری آسیا، افریقا وامریکای لاتین، همچون افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، سوریه، سودان، پانامه، مکزیک، کلمبیا، نایجریا، میانمار،تیمور شرقی، فلیپین، تایلند، اوزبیکستان، تاجیکستان، تورکمنستان وغیره هم به اشکال مختلف خود درجریان بوده، یکی از معضلات مناقشه برانگیزوفوق العاده حساس تاریخ معاصرجهان را بخود اختصاص میدهد.

این منازعات در بعضی از کشور ها بگونۀ جنبش های استقلال طلبانه ودربعضی دیگربه شکل تقاضاهای خود مختاری، تمرکز زدایی، فدرالیستی وغیره داعیه های حق طلبی وعدالتخواهی تبارز می یابد.

نمونه های بارز وانکارناپذیراین جنبش جهانی همین مسألۀ ایرلندی ها، سکاتلندی ها، ویلزی ها در انگلستان، بارسها، کاتا لونها، اندلسی ها در هسپانیه، کبک ها در کانادا،مسألۀ  هالیندی تبار ها وفرانسوی زبان ها دربلژیک، سیسیلی ها در ایطالیا، کشمیری ها درهند، اویغور ها در چین، کردها در تورکیه، چیچین ها ونهضت های آزادی خواهی قفقازی ها در روسیه وغیره میباشد که، بگونه های مستمر وگاهی هم خونین خودهنوزهم ادامه داشته، یکی از معضلات بزرگ ملی وبین المللی اینکشور هارا بوجود میآورد.

البته کشورهای همچون آلمان، سویس، دنمارک، سویدن،فنلند، چک، سلواک، ایالات متحدۀ امریکا وسایر کشور های اروپایی وامریکایی که این معضلات را از طریق حل عادلانه ودموکراتیک مسآله، با مراجعه به آرای مردم حل وفصل نموده، زمینه های همزیستی همدیگر پذیرانه را ، درقالب نظام های سیاسی غیرمتمرکز، فدرالیستی وکنفدرالیستی قانونمند و بر خاسته ازرآی وانتخاب آگاهانۀ مردم خویش حل وفصل نموده اند، بخشی از واقعیت های روشن تاریخ بشر در رابطه با مسآلۀ ملی وچگونگی حل آن در کشور های مختلف جهان است که، تجارب اینکشور ها درین رابطه میتواند بهترین الگوهای مدد رسان برای حل این مشکل، برای تمام بشریت منجمله افغانستان باشد.

اهداف کاری ومبارزاتی ففتا

با قاطعیت میتوان اظهار داشت که در جهان امروزی کشورتک ملیتی وتک نژادی تقریباً وجود حقیقی ندارد که ، کشورما افغانستان نیزبعنوان یک کشور پسا استعماری  به هیچ وجه از این امر مستثنی نیست.

استیلای روابط ناعادلانه درروابط باهمی اقوام وملیت های ساکن افغانستان امروزی، آن زخم خونین ودیرینۀ اجتماعی مجموع مردم این کشوراست که، تأثیرات مخرب وویرانگرآن برجمیع ساحات حیات مادی ومعنوی جامعه طی سده های های اخیر تاریخ کاملامشهود بوده، یکی از علل اساسی بحران های داخلی درعرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی،  ومعضلات خارجی این کشور، در رابطه با چگونگی تأمین روابط مورد نیازآن با کشورهای منطقه وجهان راتشکیل میدهد.

قبیله سالاری تمامیت طلبانه وانحصارگرانۀ متکی به پشتونسالاری مشخصۀ اصلی دولت های بر سرکار افغانستان طی یک ونیم قرن اخیر تاریخ بوده، اعمال سیاستهای پشتونیزه سازی سازمانیافته برکشورکه، بگونۀ سیستماتیک با حذف وبه حاشیه راندن اقوام وملیت های غیرپشتون از عرصه های اساسی سیاست، اقتصاد، فرهنگ وغیره به نفع قبایل حاکم دنبال میگردد، بزرگترین تراژدی تاریخ، ومنشأبیعدالتی های مزمن در حق اقوام وملیت محکوم این سرزمین در طی این دور طولانی تاریخ بحساب می رود، که در بخش فرهنگی جامعه با جعل تاریخ، مسخ واستحالۀ هویت تا سرحد حذف فزیکی ملیت های محکوم کشورتحت نام وهویت جعلی افغان تا اکنون هم ادامه دارد.

تداوم لجوجانه ونامنعطف این گرایش هویت سازی وهویت زدایی های استعماری از جانب حکام تمامیت خواه افغانستان طی دوره های مختلف تاریخ، برعلاوۀ آنکه راه های حرکت تکاملی آگاهانه ووحدت آفرین جمعی باشندگان کثیرالملیة کشوررابطرف دستیابی بمدارج عالی حیات جمعی وخروج ازعقب ماندگی ها ی قرون وسطایی در عرصه های مختلف زندگی جمعی جامعه، منجمله ملت سازی واز طریق آن رفتن بطرف ایجاد دولت ملی با اشتراک جمعی ومتساوی الحقوق کلیه باشندگان کشورمسدود نمود، این امربخودی خود موجبات خلق بی اعتمادی ونزاع های عمیقی بین الخلقی راهم در میان اقوام وملیتها افغانستان فراهم نمود که، در نتیجۀ آن اینکشور یعنی افغانستان از بدو تآسیس تا اکنون گرفتار نوعی بحران درونی عمیق وریشه دار کنشی وواکنشی از بستر همین سیاستهای تفوق طلبانه وبر تری جویانۀ قومی وقبیلوی بوده، تمامی فرصت های تکاملی تاریخ رابه رایگان قربانی این سیاست بازیهای شوم وقبیلوی قبیله سالاران افغان نموده است.

نتایج وعواقب اينگونه مظالم اجتماعی نه تنها نميتواند به نفع همزيستی مسالمت آميز بين القومی تمام شود بلكه شعله های آتش حق طلبی در هر فرصت مناسب با قوت وعظمت بيشتر مشتعل گرديده و تداوم بی پايان جنگ های داخلی ومداخلات بیرونی را بر بنياد تعلقات قومی، زبانی و مذهبی زمینه ساز میشود که، گاهی هم دامنۀ منازعات را  تا سر حد فروپاشی نظام های دولتی  واشتعال جنگ های داخلی  بالامیبرد.

در كشورهاييكه  حل مسئلۀ برابری اقوام، مليت ها و مذاهب با استقرار دموکراسی و تأمين عدالت اجتماعی بر بنياد حقوق شهروندی، با ايجاد یک نظام قانونمند و قابل قبول برای همه، تحقق نپذيرد، صحبت از ملت ، برای همیش  در سطح شعار باقی مانده، تحقق واقعی امر دولت وملت هیچگاهی زمینۀ عملی بخود پیدا نمیکند.

در این چنین موارد بردولتها و نهادهای سياسی و فرهنگی هر کشوراست که، راه های حل مناسبی را دراين رابطه جستجو و روند ملت  دولت سازی را بمثابۀ يگانه گزينۀ معقول و منطقی با حفظ هويت قومی، زبانی، دينی و مذهبی مليتهای مختلف و تأمين برابری در بين جمیع اقوام وملیت های موجود در کشورايجاد و ازاين طريق راه های عملی تحکيم وحدت ملی را در ميان آنها تقويت بخشند که، اين خود يک اصل پذيرفته شده ی جهانی و يکی از پيش زمينه های مهم و اساسی در جهت ايجاد يک جامعۀ دموکراتيک و فارغ از مناسبات استبداد قومی وقبیلوی در کشور ميباشد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان که اسم اختصاری آن(ففتا) میباشد، بادرک این نیاز مبرم زمان، در نتیجۀ فعالیت های جمعی، وبهم پیوستۀ داوطلبانۀ جمع بزرگی از فرهنگیان وروشنگران متعهد وآگاه تورک افغانستان از داخل وخارج کشور، به خصوص مهاجران وپناهندگان تورک افغانستان در اروپا، امریکا، کانادا، روسیه ودیگر کشورهای جهان، درهفدهم ماه می، سال 2008 میلادی درقورولتای شهر تلبورگ کشور هالیند امکان تأسیس یافت وبا بهره گیری از نتایج کار کینگاشهای بعدی در کشورهای دنمارک، آلمان، سویدن وغیره تا امروز بعنوان یک نهاد هدفمند ووحدت آفرین فرهنگی به کار وفعالیت خویش در داخل وخارج افغانستان ادامه داده وبه پیش میرود.

تأسیس این نهاد فرهنگی ملهم ازدرک عمیق  درد ومحرومیتهای یک ونیم قرنۀ اقوام وملیت های محکوم افغانستان، بخصوص تورکان  این کشور، مبتنی بر تجارب تلخ تاریخ وحکم زمان بوده ، زیر بنای اساسی اندیشه وافکار آنرا واقعیت های عینی جامعه در رابطه با مسألۀ اقوام، رشد آگاهی وخود آگاهی ملیت های محکوم، تحولات جهانی، مواریث پر بار و ایثارگرانۀ دانشمندان وفرهنگیان مبارز در گذشته، تجارب اقوام وملیتهای دربند کشور های منطقه وجهان بخود تشکیل میدهد.

طوریکه در فوق اشاره شد، هدف اساسی تأسیس فدراسیون فرهنگی توركان افغانستان را،  فراهم آوری زمینه های احیا و نجات فرهنگ ملی، زبان مادری، هنرهای مردمی، تاریخ حقیقی و دیگر ارزش های معنوی و انسانی پامال شدۀ تورکان ساکن افغانستان، بمثابۀ عناصر اصلی واساسی هویت ملی وانسانی اوزبیکها، تورکمنها، قزاقها، قرغیزها، هزاره ها،  تاتار ها، ایماقها، مغولها، قزلباشها وغیره که، طی سده های واپسین، با شیوع سازمانیافتۀ نژادپرستی، استبداد قبیلوی و حاکمیت تک ملیتی درین کشور، یکجا با دیگر اقوام وملیتهای محکوم افغانستان، همواره در معرض اسارت وتبعیض قرار داشته ، در بعضی موارد تا سرحد نابودی مطلق خساره مند گردیده است، بخود معطوف میدارد.

اساس کار این نهاد، برپایۀ تجارب کاری ومواریث معنوی مجموع فرهنگیان، دانشمندان، صاحب نظران، روحانیون ، هنرمندان، شخصیت های ملی ومردمی، از گذشته های دور تا امروز استوار بوده، دستمایۀ اصلی واساسی بنیانگذاران وگردانندگان امروز وفردای این نهاد فرهنگی را در کلیه ساحات علمی وتحقیقاتی همین مواریث وارزشهای بجا مانده از هر یکی ازرهروان نستوه راه آزادی وخویشتن شناسی با واقععیت های موجود در جامعه، در توأمیت با دست آورد های بزرگ بشری در جهان متمدن امروزی بخود اختصاص میدهد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان یک نهاد فرهنگی واجتماعی غیر وابسته وغیرحزبی با برنامه های کاری هویت طلبانه وعدالت خواهانه بوده ، به هیچ حزب ویا سازمان سیاسی تعلق ندارد.

اهداف اساسی:

هدف اصلی واساسی کار وفعالیت این کانون فرهنگی را، انسجام وتوحید فعالیت های فرهنگی تورکان افغانستان،در داخل وخارج از کشور، ایجاد وتوسعۀ  فضای همکاری های هدفمند درین زمینه با کلیه نهاد های فرهنگی هم میهنان ما از کلیه اقوام وملیت های همزیست درین خطه، و تأمین رابطه های خلاق وسازنده  بامنابع فرهنگی کشورهای دیگر بخصوص کشور های تورکی گوی منطقه وجهان،با معرفی موقعیت وموجودیت تورکان اوزبیک وتورکمن افغانستان به جهانیان  تشکیل میدهد.

تا باشد که در پرتو اینگونه فعالیت های روشنگرانه وانسانی،  تورکان ساکن درین سرزمین یکجا با دیگر باشندگان کشور،هویت جمعی وتاریخی خویش را از برخورد های تعرضی وانهدامی قبیله پرستان وارهانیده، درجهت راه اندازی یک پروسۀ واقعی ملت و دولت سازی  سهم و نقش آگاهانۀ خود را از طریق  تأمین یک صلح عادلانه و رسیدن به عدالت اجتماعی  دریک نظام  دموکراتیک ایفانموده بتوانند.

دست اندرکاران ایجاد این کانون فرهنگی، اعتقاد راسخ دارند که فعالیت در جهت احقاق حقوق

از دست رفته تورکان در کشور ما، به هیچوجه مغایربا  منافع مشروع هیچ یک از اقوام و ملیت

های دیگر در کشور نبوده، برعکس آن، تحقق اهداف و برنامه های عدالتخواهانه،ازهر طریقی که باشد، تضمین کننده واقعی

وحدت و همبستگی همه، به دور از بی عدالتی ها و نابرابری های بجامانده از گذشته های دور

تا امروز میتواند قرار گیرد.

 

فدراسيون فرهنگی توركان افغانستان ففتا ) كه متشكل ازپیشکسوتان فرهنگی تمام تورك های برخاسته از جامعۀ

افغانستان در داخل و خارج  کشور، با رعايت اصل احترام به معتقدات دينی و

مذهبی مردم، اعلاميۀ جهانی حقوق بشر و كنوانسيون های سياسی و مدنی مكمل آن، براساس مادۀ سی و

پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در اروپا اعلان موجودیت نموده، منحيث يك نهاد مستقل دموكراتيك

.غيرسياسی و غيروابسته اجتماعی وفرهنگی در داخل و خارج كشور ، در پرتواساسنامه وبرنامۀ منظور شدۀ خویش در آخرین قورولتای مصروف کار وفعالیت اجتماعی وفرهنگی میباشد.

اهداف اساسی ففتا را مسایل ذیل بخود معطوف میدارد:

1- انسجام وتوحید فعالیت های فرهنگی تورکان افغانستان،در داخل وخارج از کشور.

2- ایجاد وتوسعۀ  فضای همکاری های هدفمند درین زمینه با کلیه نهاد های فرهنگی هم میهنان ما از کلیه اقوام وملیت های همزیست درین خطه

3- تأمین رابطه های خلاق وسازنده  بامنابع فرهنگی کشور های دیگر بخصوص کشور های تورکی گوی منطقه وجهان

4- تلاش منسجم علمی وفرهنگی در جهت حفظ واحیای هویت حقیقی وتاریخی تورکان افغانستان.

5- پاسداری و تحقق ارزشهای والای دين مقدس اسلام و مبارزۀ جدی و آگاهانه دربرابر کليه انواع خرافات بمثابۀ عوامل بنیادی گسترش جهل ونفاق.

6- ایجاد زمینه های تماس وارتباط دایمی دربین تورکان مقیم در خارج از مرز های کشور

7- مبارزه بخاطر تأمین وحدت و همبستگی واقعی تمام مليت ها و اقوام ساكن كشور، با فراهم سازی زمینه های قانونمندهمزیستی متساوی الحقوق با اشتراك عملی و مساويانۀ همه در امورات سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشوربا رجوع آگاهانه به مسایل ذیل:

الف-  در داخل کشور:

– مواظبت از مواریث تاریخی و فرهنگی تورك ها در افغانستان به مثابۀ بخشی از فرهنگ وتاریخ واقعی کشور.

– تلاش در جهت انکشاف زمینه های آموزش به زبان های مادری تورکان ، در مناطق تورک نشین کشور.

– فراهم سازی زمینه های داوطلبانۀ آموزش زبان های تورکی اوزبیکی وتورکمنی از طریق داخل ساختن آموزش این زبان ها در برنامۀ درسی مکاتب، درسرتاسر کشور

–  حمايت مادی ومعنوی از اهل علم وفرهنگ و مساعدت با آنها در حد توان ففتا در داخل کشور

–  تحقيقات همه جانبه در مورد بازشناسی و معرفت با  فرهنگ، تاريخ و زبان  تورکان، با استفاده از هرزمينۀ مساعد در داخل وخارج از کشور

–  گردآوری و نشر آثار مربوط به تاريخ، فرهنگ، ادبيات، هنر و ديگر داشته های علمی، ادبی وهنری تورك ها، به زبان های تورکی و ديگر زبان های زنده و پويای کشور و جهان

–  معرفی داشته های ارزشمندمادی و معنوی اقوام و مليت ها ی تورک افغانستان ، از طريق برگزاری محافل ادبی، هنری، كنفرانس ها، سمپوزيم های علمی و فرهنگی در سطح کشور و جهان با نظرداشت دستيابی به زمينه های مثبت وسازنده ی رشد و تکامل معنوی ومادی تورک های کشور

–  تلاش در جهت پيدا کردن زمينه های مثبت و سازنده ی روابط فرهنگی با ديگر اقوام و مليت های کشور و ملت های پيشرفته ی جهان با آگاهی از نقش تکامل دهنده ی فرهنگ ها در مناسبات باهمی

– بکار گيری خلاق دست آورد های مادی و معنوی ديگر جوامع انسانی در عرصه های رشد بی وقفۀ  علم و فرهنگ

–  تلاش در جهت حفظ اصالت های فرهنگی تورک ها و ديگر اقوام و مليت های ساکن کشور دربرابرتهاجمات فرهنگی سازمان يافته و هدفمند کشورهای همسايه و ديگر کشورهای جهان

–  تو جه به ادبيات شفاهی و فولکلوريک تورک های کشور و تلاش هرچه بيشتر در جهت رشد و انکشاف آن با استفاده از داشته های فولکلوريک ديگر جوامع تورکتبار جهان و تلاش در جهت پيدا کردامکانات تدوين و نشر آنها در کشور

– تلاش احيأ و انكشاف ورزشهای ملی و فراموش شده ی تورك های كشور و معرفی محسنات و جوانب مفيد آن

–  تلاش برای رشد متوازن صنايع دستی، صنايع مستظرفه، هنرهای اصيل و موسيقی تورکان با جلب حمايۀ دولت دراين رابطه، همسان با ساير اقوام و مليت های افغانستان

– تهيه و تدوين قاموس ها، رساله ها و مطالب علمی برای رشد و انكشاف زبانهای توركی، تأسيس رسانه های سمعی و بصری، نشر جرايد، مجلات و روزنامه ها، ترجمه و چاپ کتب باارزش علمی، تاريخی ،اجتماعی و سياسی جهت رشد آگاهی مردم و تشويق دانشمندان تورک کشور به تأليف کتب و آثار باارزش خود به زبان مادری يعنی تورکی اوزبیکی وتورکمنی

– تجليل و بزرگداشت از شخصيت های بزرگ ملی، علمی و فرهنگی مردم ما در تاريخ با معرفی كارنامه های آنها و تجليل از روزهای مهم تاريخی، ملی و سنتی اقوام تورک افغانستان و ساير فعاليت هاييكه مربوط به احيأ، رشد، انكشاف و مواظبت از هويت فرهنگی و تاريخی تورك های افغانستان ميشود.

– تلاش در جهت ازبین بردن تبعیض وخشونت بر علیه زنان.

– تشویق مردم ووالدین اطفال به فرستادن فرزندان ذکور واناث ایشان به مکتب-

– راه اندازی تلاش های گسترده در جهت حفاظت وسالم نگهداری محیط زیست.

– تلاش در جهت ارتقای توانمندی های علمی ومسلکی جوانان  از طروق مختلف  وممکنه

– فراهم آوری زمینه های رشد هنر های زیبا، صنایع دستی وغیره

– توجه به زمینه های رشد موسیقی  وهنر های اصیل تورکان در افغانستان

– فراهم سازی زمینه های آگاهانه وجمعی مبارزاتی بر علیه تمام مظاهر بیعدالتیهااز قبیل تبعیض، تعصب، بر تری جویی، عظمت طلبی،نژاد پرستی، سکتاریسم وغیره

ب- در خارج از کشور:

– تلاش در جهت ایجاد روبط سازنده وسالم دایمی دربین تورکان افغانستان در خارج از افغانستان.

– ایجاد فضای خویشتن شناسی وجلوگیری از بیگانه شدن نسل های جوان نسبت به نسل ونسب تورکی وتعلق افغانستانی آنان

– ایجاد رابطه های دوامدارومثمر معنوی با هموطنان ما در داخل کشور واحساس مسئولیت در قبال سرنوشت مردم افغانستان

– فراهم سازی زمینه های آموزش زبان های مادری در تفاهم با مقامات دولتی کشور های میزبان

– تأمین روابط سالم با سایر هموطنان افغانسنتانی در کشور های مختلف.

– آگاه سازی تورکان خارج کشور از قضایای روزمره در داخل کشور، با ایجاد واکنش های بموقع ومثبت در قبال حوادث روزمرۀ داخلی وخارجی

– فراهم آوری زمینه های معرفی تورکان افغانستان با واقعیت های موجود در حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی آنان برای مردم ودولت های کشورهای مختلف جهان.-

– افشای حقایق مربوط به مظالم وبیدادگری های جاری بر علیه تورکان ، از جانب دولتمداران قبایل حاکم در افغانستان.

– جلب کمک وهمکاری های علمی، فرهنگی وهنری  مجامع علمی وفرهنگی کشور میزبان به رشد وانکشاف دانش، معرفت، هنر وغیره در بین تورکان

– تلاش درجهت جلب توجه محرومیت زدایانۀ مجامع جهانی در رابطه با تورکان ودیگر خلق های محروم افغانستان

8- فدراسيون برای رشد و برومندی کلتور و فرهنگ تورک های افغانستان، در پهلوی رشد کلتور و فرهنگ سايراقوام افغانستان مبارزه وهمبستگی فرهنگی تمام اقوام كشور را وظيفۀ اساسی خود ميداند

9- مبارزه در جهت تأمين همبستگی ملی با درنظرداشت تسا وی حقوق کليه اقوام و تبار ساکن در قلمرو سياسی و جغرافيايی افغانستان

10- تنوير اذهان مردم دربارۀ هرگونه حرکات نژادپرستانه، سيطره جويی اتنيکی، زبانی و فرهنگی در قلمرو افغانستان و ايجاد زمينه های فرهنگی برای تحقق تساوی حقوق بين القوامی در کشور از طريق تبليغ و توضيح و تدوير کنفرانس ها و سيمينار های آموزشی

11- تلاش جهت تفهيم و آگهی مردم به مشارکت همه اقوام در امور سياسی و اداری از راه انتخابات و تأثيرگذاری در پاليسی دولت برای انتصابات عادلانه با درنظرداشت مشاركت ملی كه ميتواند بستر همزيستی فرهنگ های مختلف را در كشور هموار نمايد

12- برگزاری همايش های فرهنگی، اعتصابات و تظاهرات مسالمت آميز برای بلند كردن صدای اعتراض مردم در برابر تبعيض و بيعدالتی سياسی، اجتماعی و فرهنگی مطابق با روحيۀ قانون اساسی كشور و ديگر قوانين و ميثاق های جهانی

13- تلاش برای متحد ساختن تمام اقوام و مليت ها منجمله تورک های افغانستان برای حمايت از تحقق آرمان های انسانی در کشور مطابق به يک قانون اساسی دموكراتيك که منعکس کنندۀ آرزوها و آرمان های همۀ مردم کشور ما باشد، با هدف تأثيرگذاری اين اتحاد برای ايجاد ملت و تأمين وحدت ملی در مملكت

14-تلاش برای ايجاد تفاهم بين القومی و روحيۀ همزيستی برادرانه و مبارزه برای از بين بردن خصومتهای قومی، زبانی، منطقوی و مذهبی

15-حمايت از حقوق زنان و کودکان، جوانان و نوجوانان، معلولين و معيوبين، بازماندگان شهدا و اطفال  بی سرپرست

16- مبارزه در برابر کليه اشکال و انواع فساد در جامعه چون رشوه، اختلاس، فحشا، خويشخوری، سوء استفاده از قدرت، تبعيض، تعصب، بيروکراسی، فساد اداری و غيره در کشور از طريق تصويب برنامه های فرهنگی و تنوير اذهان عامه

همکاری وهمدلی همتباران وهمدیاران ما بزرگترین نیاز ماست

همدل شویم تا راه نجات خویش را دریابیم ونایل شویم

ختم_

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here