ارس، تاجیک، تازیک، تات‌جیک

ارس، تاجیک، تازیک، تات‌جیک مئهران باهارلی https://www.facebook.com/groups/qashqay/permalink/1722919044522511/ https://sozumuz1.blogspot.com/2020/07/blog-post_34.html فارس‌های امروزی...

زندان پل‌چرخی جایزه بهترین هتل سال را گرفت – طنز

زندان پل‌چرخی جایزه بهترین هتل سال را گرفت – طنز موسا ظفر ۷جوزا , ۱۳۹۹ سازمان هتل‌های جهان هتل پل‌چرخی را به عنوان بهترین هتل سال در...

دکترغنی؛ دنده عقب به عصر ارتجاع سنتی از آدرس عصر مدرن

۱۳۹۸ تیر ۲۶, چهارشنبه دکترغنی؛ دنده عقب به عصر ارتجاع سنتی از آدرس عصر مدرن فصلِ ناتمام اشرف غنی - استاد یعقوب یسنا   اشاره: این متن موجز...